Jak napisać wypowiedzenie z powodu Mobbingu – wzór

17 

Jak napisać wypowiedzenie z powodu mobbingu? Pracownik, który był ofiarą mobbingu, ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Jednocześnie, wypowiadając umowę, nie traci on prawa do odszkodowania w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak prawidłowo napisać wypowiedzenie z powodu mobbingu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu, wzór wypowiedzenia pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Pracodawca ma prawo wręczyć pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne, czyli wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) z ważnych powodów, takich jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

Również pracownik może w uzasadnionych przypadkach złożyć wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Zgodnie z treścią art. 55 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Zatem pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, kiedy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec osoby zatrudnionej.

W takim przypadku pracownikowi należy się także odszkodowanie – w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, który nie zostanie zachowany. Wypowiedzenie umowy w takim trybie musi nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny wypowiedzenia. Jedną z nich może być zaś mobbing w pracy.

Mobbing jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym z powodu mobbingu jest w pełni uzasadnione, ponieważ pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie warunki świadczenia pracy. Nie powinien zatem ani dopuszczać się mobbingu (być sprawcą), ani zezwalać na mobbing (gdy sprawcą jest inny pracownik).

Poza tym, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 roku:

Umyślne naruszanie przez przełożonego godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, nawet gdy nie wyczerpuje znamion mobbingu, może stanowić usprawiedliwioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy.

Czym jednak jest mobbing? Według definicji zawartej w art. 943 § 2 kodeksu pracy mobbing to takie zachowanie, które:

 • jest skierowane przeciwko pracownikowi lub dotyczy pracownika,
 • stanowi formę uporczywego, długotrwałego nękania lub zastraszania,
 • skutkuje zaniżoną oceną przydatności zawodowej pracownika,
 • ma na celu lub powoduje poniżenie, ośmieszenie pracownika,
 • prowadzi do izolowania pracownika z zespołu.

Jak rozwiązać pracę z powodu mobbingu?

Jak zostało wspomniane, rozwiązanie umowy o pracę z powodu mobbingu jest w pełni uzasadnione, ale wymaga złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy z uzasadnieniem, czyli z przedstawieniem przyczyny wypowiedzenia umowy, którą jest naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu mobbingu powinno opisywać:

 • jak objawiał się mobbing,
 • w jaki sposób pracodawca naruszył swoje obowiązki wobec pracownika w związku z mobbingiem.

Dokument można przygotować w oparciu o wzór wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika, podając w nim takie przykłady zachowań pracodawcy lub współpracowników, jak:

 • ciągłe krytykowanie, upominanie,
 • stosowanie pogróżek, wyzwisk, złośliwości,
 • unikanie rozmów,
 • niedopuszczanie do głosu,
 • ośmieszanie,
 • ograniczanie możliwości wyrażania własnego zdania,
 • zaniżanie kompetencji, 
 • zakazywanie prowadzenia rozmów z pracownikiem,
 • umożliwienie pracownikowi komunikacji,
 • powierzanie pracownikowi prac uwłaczających, poniżej kwalifikacji,
 • izolowanie pracownika,
 • utrudnianie pracownikowi dostępu do informacji.

Z kolei jeśli chodzi o ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika, to będzie nim dowód na zignorowanie zawiadomienia o mobbingu, które pracownik skierował do przełożonego. 

Wypowiedzenie umowy z powodu mobbingu może zawierać także:

 • żądanie zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu mobbingu,
 • żądanie zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika.

Oba odszkodowania przysługują pracownikowi niezależnie (jednocześnie), gdyż stanowią odrębne tytuły prawne.

Zawiadomienie o mobbingu

Zawiadomienie o mobbingu pracownik składa albo do pracodawcy, albo do Państwowej Inspekcji Pracy – zależnie od tego, kto jest sprawcą mobbingu. Zasadniczo, zawiadomienie służy poinformowaniu pracodawcy lub PIP o tym, że pracownik padł ofiarą nękania (Donos o mobbing pobierzesz tutaj).

Jeśli to pracodawca otrzymuje takie zawiadomienie, ma obowiązek podjęcia działań wyjaśniających i naprawczych, aby zachowania noszące znamiona mobbingu już się nie powtórzyły.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za mobbing, którego dopuszczają się zarówno jego pracownicy, jak i kontrahenci.

W związku z mobbingiem może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania, a nawet zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej, na przykład za pogorszenie stanu zdrowia pracownika, za namowę do targnięcia się pracownika na własne życie, za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za groźby czy stosowanie przemocy.

Zsumowanie

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika może nastąpić na dwa sposoby:

 1. rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 2. rozwiązanie umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Chcąc złożyć u pracodawcy wypowiedzenie z powodu mobbingu, wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika umowy o pracę powinien zawierać szereg niezbędnych elementów i informacji, które sprawią, że wypowiedzenie będzie skuteczne i wiążące.

Rozwiązanie umowy o pracę będzie wtedy jednostronnym oświadczeniem woli pracownika.

Warto dodać również, że zgodnie z przepisami, w związku z nękaniem w pracy, pracownik może domagać się od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie.

Warto nadmienić także, że przy sporządzaniu pisma do pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy, pracownik powinien na końcu pisma umieścić deklarację, którą podpisać musi pracodawca:

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia od pracownika: ……………………………..
(podpis pracownika i podpis pracodawcy).

Podstawa prawna: Kodeksu pracy.

wypowiedzenie-z-powodu-mobbingu-wzor
Jak napisać wypowiedzenie z powodu Mobbingu - wzór
17