Zgłoszenie Mobbingu wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy? Mobbing jest zakazany w polskim Kodeksie pracy. Warto pamiętać jednak, że nie każdy przejaw dyskryminacji – czy to pracownika, czy to pracodawcy – można uznać za mobbing.

Jeśli jednak mamy do czynienia z takim zjawiskiem, pokrzywdzony ma prawo zgłosić je do Państwowej Inspekcji Pracy lub bezpośrednio do sądu pracy. Co więcej, może dochodzić też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia mobbingu, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Czym jest mobbing?

Mobbing to uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika, prowadzące do obniżenia jego samooceny. Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek szanować godność pracownika, przeciwdziałać dyskryminacji, a także stosować sprawiedliwe i obiektywne kryteria oceny pracowników. Kodeks pracy mówi też bezpośrednio o tym, że pracodawca musi przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy.

Definicję mobbingu zawarto w art. 943 §2 Kodeksu pracy, w brzmieniu:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Zatem mobbing to działania lub zachowania polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną samoocenę lub mają na celu:

 • ośmieszenie,
 • poniżenie,
 • izolowanie,
 • wyeliminowanie pracownika z zespołu współpracowników.

Kiedy można zgłosić mobbing?

Zgłoszenie mobbingu będzie uzasadnione, jeśli uporczywe nękanie zostanie oparte na obiektywnych kryteriach. Oznacza to, że nie wystarczy, aby pracownik sam postrzegał określone zachowania jako mobbing.

Konieczne jest również dokonanie obiektywnej oceny takich przejawów zachowania i udowodnienie okoliczności faktycznych, czyli udowodnienie samego mobbingu.

O mobbingu można mówić tylko w przypadku sytuacji, które powtarzają się wielokrotnie, systematycznie i trwają przez długi czas. Natomiast ocena ich uporczywości ma charakter zindywidualizowany, zatem jest dokonywana indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przypadku.

Co nie jest mobbingiem?

Należy wiedzieć, że mobbing to coś więcej niż niesprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy. To terror psychiczny, który niesie za sobą negatywne skutki w odniesieniu do stanu psychofizycznego poszkodowanego. Ofiara mobbera może walczyć z bezsennością, a nawet wspomagać się na co dzień środkami uspokajającymi.

Przejawem mobbingu będzie:

 • utrudnianie pracownikowi możliwości komunikowania się,
 • zaburzanie stosunków społecznych,
 • zaburzanie społecznego odbioru osoby mobbowanej,
 • pogarszaniu jakości sytuacji życiowej/zawodowej ofiary,
 • szkodliwe wpływanie na zdrowie ofiary mobbingu.

Skarga o mobbing nie może dotyczyć natomiast uzasadnionej krytyki wyrażonej przez przełożonego, wewnętrznego poczucia dyskomfortu, rozliczania pracownika z powierzonych mu zadań, wulgarnego czy niekulturalnego zachowania innego pracownika czy otwartych konfliktów w miejscu pracy lub nerwowej atmosfery w miejscu pracy.

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Zanim pracownik złoży zawiadomienie o mobbingu, powinien zgromadzić materiał dowodowy, który pomoże mu wykazać, że dane zachowania faktycznie noszą znamiona mobbingu w pracy.

Należy gromadzić zatem dowody, które wskazują na powtarzalne zachowanie sprawcy. Takimi dowodami mogą być zdjęcia, nagrania, wiadomości SMS, maile, a także zeznania świadków.

W praktyce większość pracowników z pewnością będzie bała się zeznawać przeciwko sprawcy, zwłaszcza przeciwko przełożonemu. Łatwo zatem domyślić się, że zdobycie dowodów na mobbing w pracy nie jest łatwym zadaniem.

Warto pamiętać jednak, że dowodem w takiej sprawie może być też dokumentacja medyczna lub psychologiczna, która potwierdza leczenie ofiary z powodu mobbingu.

Gdzie zgłosić mobbing?

Jeśli sprawcą mobbingu w pracy nie jest sam pracodawca, to właśnie do niego pracownik powinien zgłosić nękanie przez współpracownika. Nie ma jednak takiego obowiązku – oświadczenie pracownika o mobbingu może złożyć bezpośrednio w najbliższej jednostce Państwowej Inspekcji Pracy lub nawet bezpośrednio do sądu pracy.

Przepisy nie wskazują pokrzywdzonym żadnego trybu ani żadnej kolejności załatwiania takich spraw, więc to pracownik decyduje o tym, komu zgłosi zdarzenie.

Mobbingu nie zgłasza się natomiast na policję ani do prokuratury, chyba że działania sprawcy wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, np. z naruszeniem nietykalności cielesnej czy z napaścią.

Jak napisać zgłoszenie mobbingu?

Wielu pracowników nie wie, jak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy. Warto pamiętać więc, że mobbing może zgłosić zarówno ofiara takich działań, jak i osoba postronna (świadek). Takie zgłoszenie może być też anonimowe – nawet anonimowy donos do PIP powinien skutkować kontrolą w miejscu pracy.

Zgłoszenie mobbingu warto sporządzić w oparciu o nasz wzór pisma o mobbing w pracy, który należy wypełnić następującymi danymi:

 • dane osobowe i kontaktowe pracownika zgłaszającego mobbing,
 • dane pracodawcy,
 • dane sprawcy mobbingu,
 • oznaczenie relacji służbowej między pracownikiem a mobberem,
 • opis działań/zachowań mobbingowych,
 • daty dopuszczania się mobbingu,
 • dowody w sprawie.

Tak przygotowane, podpisane pismo pracownik może przekazać odpowiednio pracodawcy lub pracownikom PIP.

Do czego prowadzi zgłoszenie mobbingu?

Jeśli mobbing doprowadził u pracownika do pogorszenia stanu zdrowia, ma on prawo domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jeżeli w wyniku mobbingu został zmuszony do rezygnacji z pracy, czyli wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę – ma też prawo domagać się od pracodawcy odszkodowania w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za utraconą pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Możliwe jest również pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej w zależności od okoliczności sytuacji, a dokładniej od przejawów mobbingu. Jeśli mobber:

 • stosował groźby – może zostać skazany na maksymalnie 2 lata pozbawienia wolności,
 • spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu u ofiary – grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności,
 • spowodował u pracownika pogorszenie stanu zdrowia – grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności,
 • znęcał się nad pracownikiem psychicznie – grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Mobbing w zakładzie pracy – podsumowanie

Jak już wspomnieliśmy, mobbing to działania skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na długim i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co jednak jeszcze istotniejsze, pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi jeśli tylko dowie się o takich zachowaniach.

Aby jednak pracodawca mógł podjąć działanie, problem mobbingu należy zgłosić ustnie lub w formie pisemnej. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy wzór zgłoszenia, który zakupisz na samej górze strony.

Jeśli natomiast mobber to pracodawca – zgłoszenie mobbingu może przyjąć Państwowa Inspekcja Pracy, któa także zobowiązana jest do przeciwdziałania mobbingowi.

Zatem pracownik, który doznał mobbingu w godzinach pracy, może sporządzić zgłoszenie w sprawie mobbingu, aby dotychczasowe działania nie powtarzały się w przyszłości.

1 opinia dla Zgłoszenie Mobbingu wzór

 1. Tutek

  dziękuję za pismo.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zgloszenie-mobbingu-wzor-przyklad-pdf-doc
Zgłoszenie Mobbingu wzór
17