Podanie o zmniejszenie etatu – wzór

17 

Podanie o zmniejszenie etatu może złożyć każdy pracownik, jednak tylko pracownicy uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego są w tym przypadku na uprzywilejowanej pozycji.

Pracodawca nie może odmówić im obniżenia wymiaru czasu pracy, bez względu na sposób, w jaki uzasadniają swój wniosek. Jak przygotować pismo w sprawie zmniejszenia etatu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowalśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracownika, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest wymiar czasu pracy?

Podanie dotyczące zmniejszenia etatu dotyczy tak naprawdę zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Wymiar czasu pracy jest z kolei jednym z elementów umowy o pracę. Oznacza to, że nie można wprowadzić takich zmian w sposób nieformalny – konieczne jest zawarcie porozumienia zmieniającego. Pracodawca może także przedstawić pracownikowi wypowiedzenie zmieniające wymiar czasu pracy, jeśli podwładny nie zgadza się z jego decyzją. 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, wymiar czasu pracy to długość czasu, w jakim pracownik musi pozostawać do dyspozycji pracodawcy. Przeciętny wymiar czasu pracy to 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu.

Jest to praca na tak zwany pełen etat, ale pracownik może świadczyć pracę również na ¾, na ½ czy nawet na ⅛ etatu. Pracownik ma prawo wnioskować zarówno o zwiększenie wymiaru czasu pracy, jak i o zmniejszenie wymiaru czasu pracy. 

Czy każdy pracownik ma prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy?

Jak zostało wspomniane, prośba o zmniejszenie etatu to prawo każdego pracownika. Osoba zatrudniona zawsze ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o czasowe lub trwałe obniżenie/zwiększenie wymiaru etatu z powodów prywatnych, lub zawodowych.

Wymiar czasu pracy można obniżyć do ¾ czy ½. Jeśli pracownik, który składa taki wniosek, nie jest w tym zakresie uprzywilejowany, decyzję w sprawie podejmować będzie pracodawca.

Przełożony weźmie pod uwagę możliwość reorganizacji wymiaru czasu pracy pracownika i sprawdzi, czy wpłynie ona negatywnie na pracę całego zakładu. Na tej podstawie wyda decyzję. 

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego

Wniosek o zmniejszenie etatu na specjalnych warunkach składa pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego. Może on – zamiast korzystać z tego urlopu – obniżyć swój wymiar czasu pracy (maksymalnie do ½) na cały okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego.

Jaki pracownik jest zaś uprawniony do urlopu wychowawczego? Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi, który:

 • jest rodzicem lub opiekunem dziecka,
 • jest zatrudniony od co najmniej 6 miesięcy, przy czym do okresu tego wlicza się też poprzednie okresy zatrudnienia.

Co ważne, podanie o zmianę etatu musi przyjmować formę pisemną – tradycyjną lub elektroniczną. Chociaż pracodawca nie może odrzucić takiego wniosku w przypadku pracowników uprawnionych, to ci mają obowiązek przestrzegania pewnego terminu – muszą złożyć stosowny wniosek na 21 dni przed rozpoczęciem świadczenia pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Jeśli wniosek zostanie złożony bez zachowania tego terminu, to pracodawca obniża wymiar czasu pracy pracownika w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych i kilka załączników. W piśmie należy zawrzeć:

 • dane pracownika,
 • dane dziecka, na które pracownikowi należy się urlop,
 • oznaczenie okresu, w którym pracownik chce pracować w obniżonym wymiarze godzin,
 • wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza pracować.

Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający urodzenie dziecka, na które pracownik mógłby mieć udzielony urlop, czyli odpis skrócony aktu urodzenia oraz oświadczenie pracownika o okresie, w którym dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy (o ile korzystał już z tej możliwości).

Zwykły wniosek o zmniejszenie etatu

Pismo o zmniejszenie etatu może przygotować także pracownik, który nie jest uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego. W takim przypadku jego wniosek powinien zawierać:

 • dane pracodawcy, 
 • dane pracownika,
 • oznaczenie okresu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze,
 • określenie wymiaru czasu pracy po wprowadzeniu zmian, 
 • uzasadnienie wnioskowanej zmiany wymiaru etatu,
 • podpis pracownika.

Jak uzasadnić zmniejszenie etatu? Wiele zależy tutaj od okoliczności. Pracownik może odwołać się w swoim wniosku między innymi do chęci sprawowania opieki nad dzieckiem bez jednoczesnej rezygnacji z pracy.

Jeśli ma problemy zdrowotne, również może powołać się na taki fakt w swoim podaniu. Powinien pamiętać jednak, że wykorzystane przez niego argumenty muszą być zgodne z prawdą. Na ich podstawie pracodawca podejmie bowiem swoją decyzję. 

Jak wprowadza się zmianę wymiaru czasu pracy?

Zmiana wymiaru czasu pracy musi zostać wprowadzona do warunków pracy, czyli do umowy o pracę. Jeśli pracodawca akceptuje prośbę pracownika, obie strony składają zgodne oświadczenia woli, czyli zawierają porozumienie zmieniające – aneks do umowy o pracę.

Warto pamiętać, że obniżenie wymiaru czasu pracy wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz pociąga za sobą proporcjonalny spadek liczby przysługujących pracownikowi dni urlopu wypoczynkowego.

Wniosek o podwyższenie wymiaru czasu pracy

Podobnie jak obniżenie wymiaru czasu pracy, również podwyższenie wymiaru czasu pracy może nastąpić na wniosek pracownika. W takim wniosku pracownik powinien wskazać na fakt, że przeminęły już przyczyny uzasadniające obniżenie wymiaru czasu pracy. 

Wniosek o podwyższenie wymiaru czasu pracy rozpatrywany jest uznaniowo. Oznacza to, że pracodawca nie musi wyrazić zgody na podwyższenie etatu pracownika. Dotyczy to także pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego. Taki pracownik może cofnąć wniosek o obniżenie wymiaru etatu nawet na drugi dzień po złożeniu pisma z prośbą o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Skuteczność cofnięcia wniosku jest jednak uzależniona od dobrej woli pracodawcy. Zatem przełożony musi przyjąć wniosek o obniżenie wymiaru etatu, ale nie ma obowiązku przyjęcia odwrotnego żądania.

Obniżenie/podwyższenie wymiaru czasu pracy z woli pracodawcy

Nieco inaczej wygląda kwestia obniżenia lub podwyższenia wymiaru czasu pracy w przypadku, kiedy z taką inicjatywą występuje pracodawca. W takiej sytuacji zmiany można wprowadzić na mocy porozumienia lub na mocy wypowiedzenia zmieniającego. 

Jeśli pracownik zgadza się na obniżenie/podwyższenie wymiaru czasu pracy, strony zawierają porozumienie. Jeśli jednak nie wyraża zgody na takie modyfikacje, pracodawca wręcza mu wypowiedzenie zmieniające wymiar czasu pracy. Pracownik może odrzucić takie wypowiedzenie, składając odpowiednie oświadczenie do upływu połowy okresu wypowiedzenia.

Jeśli tego dokona, wypowiedzenie stanie się definitywne, a umowa ulegnie rozwiązaniu. Jeśli zaś pracownik nie odrzuci wypowiedzenia zmieniającego, proponowane zmiany wejdą w życie wraz z upływem okresu wypowiedzenia.  

Pracownikowi wypowiedzenie zmieniające nie przysługuje. Może on jedynie złożyć wypowiedzenie z propozycją zawarcia nowej umowy na innych warunkach, natomiast pracodawca nie musi zgadzać się na takie rozwiązanie.

Zsumowanie informacji

Zwykły pracownik, a także pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, pismo należy złożyć 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, podstawa prawna:

Art. 186(7). – [Obligatoryjne obniżenie wymiaru etatu] – Kodeks pracy.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Inne podobne wzory pism:

podanie-o-zmniejszenie-etatu-wzor-pdf-doc-przyklad
Podanie o zmniejszenie etatu - wzór
17