Zwolnienie dyscyplinarne – wzór

17 

Jak napisać zwolnienie dyscyplinarne pracownika? Zwolnienie dyscyplinarne wiąże się z zakończeniem stosunku pracy w trybie natychmiastowym. Pracownika można zwolnić dyscyplinarnie w przypadku naruszenia przepisów regulaminu pracy czy zasad etyki zawodowej.

Z oczywistych względów, zwolnienie dyscyplinarne ma dla pracownika bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Kiedy pracodawca może i jak powinien przygotować tak zwaną dyscyplinarkę?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór zwolnienia dyscyplinarnego, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest zwolnienie dyscyplinarne?

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy polega na rozwiązaniu umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym.

Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie w każdym momencie, o ile ma ku temu ważne powody. Takie zwolnienie musi zostać sporządzone na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, czyli wskazanie przyczyny zwolnienia.

Pobierając nasz wzór zwolnienia dyscyplinarnego, otrzymasz pismo, które spełnia wszystkie formalne wymagania!

Zwolnienie dyscyplinarne – powody

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, zwolnienie dyscyplinarne pracownika może nastąpić wyłącznie w przypadku naruszenia przez niego regulaminu pracy lub innych przepisów. Naruszenie to musi być poważne do tego stopnia, że stanowi zagrożenie dla firmy czy jej pracowników.

Z reguły powodem zwolnienia dyscyplinarnego jest:

 • naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uzależnienie od środków odurzających,
 • stosowanie przemocy wobec innych pracowników,
 • nękanie współpracowników,
 • ujawnianie tajemnic handlowych,
 • kradzież mienia pracodawcy,
 • wyrządzenie szkody mienia pracodawcy,
 • niewywiązywanie się z obowiązków pracowniczych.

Podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego musi być obiektywnie ważna, ponieważ takie zwolnienie uznaje się za najsurowszą formę kary. Można powiedzieć zatem, że jeśli inne formy kary nakładane wielokrotnie nie przynoszą rezultatu, dopiero wtedy pracodawca powinien sięgnąć po rozwiązanie w formie dyscyplinarki. 

Ile nagan do zwolnienia dyscyplinarnego?

Inną, lżejszą formą kary niż zwolnienie dyscyplinarne jest upomnienie, zawieszenie i nagana. Zgodnie z treścią art. 108 Kodeksu pracy:

Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować naganę lub upomnienie.

Najczęściej pracodawca najpierw stosuje karę upomnienia, która jest karą lżejszą. Dopiero później sięga po naganę, która widnieje w dokumentach pracowniczych przez rok – znika po roku nienagannej pracy.

Nie ma natomiast żadnych zasad, które mówiłyby, po ilu naganach następuje zwolnienie dyscyplinarne pracownika. Nakładając na pracownika naganę, pracodawca może ostrzec go, iż kolejne takie samo przewinienie, będzie skutkowało zwolnieniem w trybie dyscyplinarnym. 

Zwolnienie dyscyplinarne – konsekwencje

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika skutkuje przede wszystkim natychmiastową utratą zatrudnienia, bez prawa do zachowania okresu wypowiedzenie. Informacja o dyscyplinarce widnieje także w aktach pracowniczych, przez co utrudnia znalezienie nowej pracy. 

Konsekwencją dyscyplinarki jest także utrata prawa do ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych. Osoba zwolniona dyscyplinarnie w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotna nie otrzyma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nabędzie takie prawo dopiero po upływie 180 dni od dnia rejestracji. 

Jak zwolnić pracownika dyscyplinarnie zgodnie z przepisami?

Procedura zwolnienia dyscyplinarnego pracownika została ściśle uregulowana w przepisach kodeksu pracy. Najważniejsze z nich brzmią następująco:

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Zwolnienie dyscyplinarne musi nastąpić na piśmie. Taki dokument jest oświadczeniem pracodawcy o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Powinien zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania się pracownika do sądu pracy.

Jak napisać zwolnienie dyscyplinarne? Najprościej jest przygotować takie pismo na podstawie sprawdzonego wzoru. Wzór zwolnienia dyscyplinarnego uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne, takie jak:

 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • oświadczenie o rozwiązaniu umowy,
 • uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

Pismo wręcza się pracownikowi osobiście lub przesyła pocztą, listem poleconym.

Czy zwolnienie dyscyplinarne trzeba podpisać?

Zwolnienie dyscyplinarne to czynność jednostronna, zupełnie tak samo jak wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Nie ma więc znaczenia, czy pracownik akceptuje zwolnienie. Nie wymaga się także, aby złożył na nim swój podpis. 

Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w trybie natychmiastowym, na podstawie art. 52 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

… następuje wskutek złożenia jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy. Nie wymaga tożsamego oświadczenia pracownika, ani jego zgody (tej zazwyczaj nie ma). Do stwierdzenia ważności takiej czynności stosuje się art. 61 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.” 

Jeśli pracownik odmawia podpisania zwolnienia, można uznać, że doszło do rozwiązania umowy o pracę, gdyż zapoznał się on treścią wypowiedzenia umowy. Warto jednak wręczyć mu wypowiedzenie w obecności świadka. 

Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego

Zgodnie z przepisami, pracownik niezgadzający się z wypowiedzeniem może złożyć odwołanie do sądu pracy w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania pisma od pracodawcy.

Warto pamiętać jednak, że nie zmienia to w żaden sposób sytuacji pracownika, czyli nie wpływa na fakt rozwiązania umowy. Dyscyplinarka pozostaje skuteczna, nawet jeśli jest nieuzasadniona czy niezgodna z prawem.

Pracownik może natomiast domagać się przed sądem przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Składając odwołanie, osoba zwolniona ma prawo zarzucić pracodawcy, że wypowiedzenie było nieuzasadnione lub że procedura wypowiedzenia umowy wiązała się z naruszeniem przepisów. W odwołaniu pracownik określa też swoje żądania, czyli:

 • przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
 • odszkodowanie od pracodawcy,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o ile nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia.

Co ważne, o odszkodowanie mogą ubiegać się pracownicy, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę na okres próbny, bądź na czas określony.

Natomiast pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mogą domagać się zarówno odszkodowania, jak i przywrócenia do pracy. Wyjątek od tej reguły stanowią osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas określony, które są w ciąży lub korzystają z urlopu macierzyńskiego.

Zsumowanie informacji

Zwolnienie dyscyplinarne to rodzaj rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia ze względu na poważne naruszenie przez pracownika przepisów, zasad, regulaminów lub norm obowiązujących w miejscu pracy.

Dyscyplinarka to jedna z najpoważniejszych sankcji dyscyplinarnych, jakie pracodawca może nałożyć na pracownika w odpowiedzi na jego niewłaściwe zachowanie lub naruszenia. Zwolnienie dyscyplinarne jest podejmowane jako ostateczna kara w sytuacjach, w których inne środki dyscyplinarne, takie jak ostrzeżenia, zawieszenie lub degradacja, nie przyniosły oczekiwanego efektu lub nie były wystarczające, aby zatrzymać niewłaściwe zachowanie pracownika.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownikowi można przekazać także gdy pracownik znajduje się na zwolnieniu lekarskim, jest w ciąży, w wieku przedemerytalnym oraz gdy przebywa na urlopie, jeśli doszło z winy pracownika utraty uprawnień koniecznych to pracy na danym stanowisku.

Zatem zwolnienia w trybie dyscyplinarnym nie unikną nawet pracownicy podlegający szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem.

Zwolnienie dyscyplinarne a Urząd PRacy (PUP): przepisy mówią, że jeśli w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy, pracodawca rozwiązał stosunek pracy z danym pracownikiem w trybie dyscyplinarnym, to bezrobotny nabędzie prawo do zasiłku dopiero po upływie 6 miesięcy! (180 dni) od chwili rejestracji.

Warto przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2005 r., III APa 103/04):

Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 kp musi być spowodowane przez pracownika świadomie, w sposób przez niego zawiniony i stanowić zagrożenie dla interesów pracodawcy.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zwolnienie dyscyplinarne – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zwolnienie-dyscyplinarne-wzor-pdf-doc-przyklad
Zwolnienie dyscyplinarne - wzór
17