Odwołanie ze stanowiska kierowniczego – wzór

17 

Pracownik może zostać powołany na stanowisko kierownicze tymczasowo lub na czas nieokreślony. Pracodawca zawsze ma prawo odwołać pracownika ze stanowiska kierowniczego, czego może dokonać za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór odwołania ze stanowiska kierowniczego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak odwołać pracownika ze stanowiska kierowniczego?

Pracownik może zostać powołany na stanowisko kierownicze na podstawie art. 42 kodeksu pracy. W uzasadnionych przypadkach przełożony ma prawo powierzyć pracownikowi pracę na innym stanowisku na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W takiej sytuacji powołanie na stanowisko kierownicze jest tymczasowe.

Pracodawca i pracownik nie zawierają żadnej nowej umowy i nie muszą dopełniać żadnych formalności, kiedy pracownik przestanie pracować na danym stanowisku. Nieco inaczej wygląda odwołanie pracownika ze stanowiska kierowniczego po jego awansowaniu.

Jeśli pracodawca chce zdegradować osobę zatrudnioną, może dokonać tego za pomocą porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego. Porozumienie zmieniające zawierane jest za zgodą obu stron. Pełni ono formę aneksu do umowy o pracę, zmieniającego warunki płacy i/lub pracy.

Jeżeli pracownik nie zgadza się na odwołanie go ze stanowiska kierowniczego, pracodawca może przedstawić mu wypowiedzenie zmieniające. Takie wypowiedzenie pozwala – wbrew woli pracownika – wprowadzić zmiany w zakresie warunków płacy i pracy. Pracownik może odrzucić nowe warunki, jednak musi złożyć w tym celu odpowiednie oświadczenie do upływu połowy okresu wypowiedzenia. 

Jak napisać odwołanie ze stanowiska kierowniczego?

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego powinno przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych. Przygotowując taki dokument, warto pamiętać, że odwołanie ze stanowiska kierowniczego nie musi być jednocześnie całkowitym odwołaniem pracownika, czyli wypowiedzeniem umowy.

Pismo można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór odwołania ze stanowiska kierowniczego. Druk ułatwia sporządzenie profesjonalnego odwołania z funkcji kierowniczej.

Należy wiedzieć również, że odwołanie będzie skuteczne w momencie dostarczenia go pracownikowi. Pismo można wręczyć osobie zatrudnionej osobiście lub listem poleconym. 

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego w szkole

Przykładowe odwołanie ze stanowiska kierowniczego może dotyczyć między innymi wicedyrektora lub innych osób na stanowiskach kierowniczych. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, zarówno powierzenia tych stanowisk, jak i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, który zasięga wcześniej opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.

Istnieje także tak zwany nadzwyczajny tryb odwołania, wprowadzony art. 66 ustawy prawo oświatowe. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze może odwołać go z takiego stanowiska także w trakcie roku szkolnego, bez wypowiedzenia, jednak tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Aby tego dokonać potrzebuje opinii kuratora oświaty lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

odwolanie-ze-stanowiska-kierowniczego-wzor
Odwołanie ze stanowiska kierowniczego - wzór
17