Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę – wzór

17 

Wypowiedzenie umowy o pracę jest dopuszczalne w odniesieniu do umowy zawartej na czas określony, umowy na czas nieokreślony oraz umowy na okres próbny. Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, a umowa ta wygaśnie wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Obie strony mogą również wycofać wypowiedzenie umowy o pracę, na określonych zasadach. Jak wygląda cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę i jak sporządzić pismo w tej sprawie?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór: cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, musi odbywać się na piśmie. Aby wypowiedzieć umowę, pracownik lub pracodawca powinni przygotować oświadczenie woli o wypowiedzeniu, a następnie dostarczyć je drugiej stronie tak, aby ta mogła się z nim zapoznać.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest czynnością jednostronną. Nie trzeba zatem uzyskiwać zgody drugiego podmiotu na wypowiedzenie umowy. Inaczej jest w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę to cofnięcie złożonego oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Kodeks pracy nie przewiduje takiego rozwiązania, ale pracownik i pracodawca mogą powołać się na przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące oświadczeń woli, na podstawie art. 300 KP, zgodnie z którym:

W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Kodeks cywilny o oświadczeniach woli stanowi stanowi w treści art. 61, w brzmieniu:

§  1.  Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§  2.  Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Co to oznacza w praktyce? Cofnięcie oświadczenia woli jest możliwe, jeśli oświadczenie o odwołaniu takiego oświadczenia dotrze do adresata równocześnie z pierwszym oświadczeniem lub wcześniej – zanim adresat zdąży zapoznać się z jego treścią.

Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę?

Osoby, które zastanawiają się, jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę, powinny pamiętać, że cofnięcie wypowiedzenia wymaga złożenia kolejnego oświadczenia woli – tym razem odwołującego poprzednio złożone oświadczenie. Takie oświadczenie musi trafić do adresata, zanim poprzednie oświadczenie zostanie uznane za skutecznie złożone.

Natomiast za skutecznie złożone uznaje się oświadczenie, które doszło do wiadomości adresata w taki sposób, że ten mógł zapoznać się treścią wypowiedzenia umowy. Do tego czasu pracodawca i pracownik mogą skutecznie wycofać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Szukając odpowiedzi na pytanie “jak wycofać złożone wypowiedzenie?”, warto zwrócić uwagę także na prawidłowy sposób zaadresowania oświadczenia woli o odwołaniu wypowiedzenia umowy. Takie pismo powinno zostać skierowane bezpośrednio do pracownika lub do pracodawcy. Nie należy kierować go do organizacji związkowej czy oddziału firmy.

Jak napisać odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę?

Jeśli chodzi o wycofanie wypowiedzenia wzór pisma tego typu w dużej mierze przypomina samo oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, do którego zresztą się odnosi. Dokument powinien zawierać wyraźnie sformułowane oświadczenie o cofnięciu poprzedniego oświadczenia woli.

Do przygotowania takiego pisma warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wycofania wypowiedzenia umowy o pracę, aby mieć pewność, że odwołanie wypowiedzenia będzie skuteczne.

Czy potrzebna jest zgoda pracownika/pracodawcy na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę?

Kiedy w grę wchodzi cofnięcie złożonego wypowiedzenia umowy o pracę, pracownika i pracodawcę obowiązują takie same zasady. Jeżeli oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy dotrze do adresata wcześniej niż wypowiedzenie lub równolegle z tym pismem, będzie ono skuteczne bez względu na to, czy druga strona wyraża zgodę na cofnięcie wypowiedzenia.

Jeśli jednak oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia dotrze do drugiej strony po tym, jak ta zapozna się z treścią oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, to dla skuteczności odwołania wypowiedzenia niezbędne będzie uzyskanie zgody pracownika/pracodawcy. Co więcej, zgoda ta musi zostać wyrażona na piśmie dla celów dowodowych.

Cofnięcie wypowiedzenia wymaga więc zgody drugiej strony między innymi w przypadku, kiedy pracownik przebywa już na okresie wypowiedzenia. Ostateczny termin na odwołanie wypowiedzenia upływa wraz z końcem obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Co ważne, ani pracownik, ani pracodawca nie są zobligowani do wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia przez drugą stronę. Jeśli pracownik/pracodawca nie zgodzi się na cofnięcie wypowiedzenia, umowa wygaśnie po upływie okresu wypowiedzenia.

Czy można cofnąć rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Jak zostało wspomniane, rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić także na drodze porozumienia stron – rozwiązanie umowy za porozumieniem. Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje natomiast stronie, która złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

W przypadku zawarcia porozumienia stron mówi się o zgodnych oświadczeniach woli pracownika i pracodawcy. Nie jest to czynność jednostronna. Anulowanie rozwiązania umowy za porozumieniem stron jest więc możliwe jedynie w przypadku, kiedy druga strona zgadza się na takie rozwiązanie.

Zasadniczo, oświadczenie woli o cofnięciu wypowiedzenia umowy nie znajduje zastosowania w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem.

Aby wznowić współpracę z pracownikiem w takich okolicznościach, pracodawca powinien porozumieć się z osobą przebywającą na okresie wypowiedzenia i zaproponować jej ponowne podjęcie pracy.

Co ciekawe, pracownik może podważyć zawarte z pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę, powołując się na jedną z wad złożonego oświadczenia – błąd lub groźbę – co pozwala uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem.

Podsumowanie tematu

Każda ze stron (pracownik i pracodawca) ma prawo rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem przez złożenie pisemnego oświadczenia. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, a okres ten zależy od długości zatrudnienia pracownika.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę zależy od dobrej woli drugiej strony (pracownika lub pracodawcy), jeśli dokument dotarł już do odbiorcy, a ten zdążył zapoznać się z treścią wypowiedzenia umowy o pracę.

Przykład:

Sytuacja, w której oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę zdąży dotrzeć do pracownika i zapozna on się z jego treścią, wtedy pracodawca będzie potrzebował zgody pracownika na zmienioną decyzję pracodawcy odnośnie wypowiedzenia umowy o pracę.

W powyższej sytuacji adresatem oświadczenia woli pracodawcy o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę jest pracownik i to do niego należy decyzja, czy wyrazi on zgodę na cofnięcie wypowiedzenia umowy jeśli zdążył już zapoznać się z oświadczeniem woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę.

Dopełnieniem cofnięcia wypowiedzenia, będzie złożenie przez pracownika pisemnej zgody.

wycofanie-wypowiedzenia-umowy-o-prace-wzor
Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę - wzór
17