Podanie o zmianę formy zatrudnienia wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać podanie o zmianę formy zatrudnienia? Zmiana formy zatrudnienia np. z umowy zlecenia na umowę o pracę jest korzystna dla pracownika między innymi ze względu na to, że zatrudniony na podstawie takiej umowy pracownik zostaje objęty przepisami Kodeksu pracy, zatem może liczyć na płatne urlopy czy większą ochronę przed zwolnieniem.

Co ważne, po 6 miesiącach pracy w danej firmie pracownik ma pełne prawo złożyć podanie o zmianę formy zatrudnienia, a pracodawca powinien rozpatrzyć je pozytywnie. Jak napisać taki wniosek?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Podanie o zmianę formy zatrudnienia w przepisach

Wniosek o zmianę formy zatrudnienia pracownik składa na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 293 KP pracownik może wystąpić do danego pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy, o zmianę umowy zawartej na czas określony na umowę na czas nieokreślony lub na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu.

Artykuł 293 KP brzmi:

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Zatem pierwszy warunek, jaki należy spełnić, aby wniosek o zmianę rodzaju umowy był uzasadniony, to świadczenie pracy w danym zakładzie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Kolejny warunek, to złożenie podania w formie pisemnej, bądź elektronicznej.

Warto podkreślić również, że nawet po spełnieniu tych warunków z możliwości złożenia takiego wniosku nie skorzysta osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Wniosek o zmianę rodzaju umowy może dotyczyć:

 • prośby o zmianę rodzaju pracy,
 • prośby o zmianę rodzaju umowy na umowę na czas nieokreślony,
 • prośby o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zatem pismo tego typu do swojego pracodawcy składać będą osoby:

 • zatrudnione na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, np. na podstawie umowy zlecenia,
 • zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 • zatrudnione na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli na część etatu.

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi?

Pisemna prośba o zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę czy o zmianę umowy na umowę bezterminową powinna zostać zaakceptowana przez pracodawcę. Przepisy mówią bowiem jasno, że pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić wniosek pracownika.

Co więcej, przełożony ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Rozpatrując wniosek pracownika, pracodawca powinien wziąć pod uwagę potrzeby swoje i potrzeby osoby zatrudnionej. Na udzielenie odpowiedzi ma jeden miesiąc, licząc od dnia otrzymania wniosku.

Jak często pracownik może składać wniosek o zmianę formy zatrudnienia?

Podanie o zmianę umowy zlecenie na umowę o pracę, podanie o zmianę umowy na umowę bezterminową czy na umowę o pracę w pełnym wymiarze pracownik może składać jeden raz w roku kalendarzowym.

Warunkiem złożenia wniosku jest dostępność danej formy zatrudnienia u aktualnego pracodawcy.

W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik złoży wniosek o zmianę umowy zlecenie na umowę o pracę w danym roku i uzyska zgodę pracodawcy, który zawrze z nim np. umowę o pracę na czas określony, to kolejny wniosek o zmianę formy zatrudnienia – tym razem o zmianę umowy o pracę na czas nieokreślony – pracownik będzie mógł złożyć dopiero rok później.

Jak przygotować wniosek o zmianę formy zatrudnienia?

Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę, zmiana umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony czy w pełnym wymiarze czasu pracy ma jeden cel – zapewnienie pracownikowi poczucia bezpieczeństwa, czyli zatrudnienia na podstawie pewnej, bezpiecznej umowy.

Wniosek w takiej sprawie pracownik powinien przygotować więc z myślą, iż musi przekonać pracodawcę do tego, że zasłużył na zawarcie korzystniejszej dla niego formy umowy.

Wniosek dotyczący zmiany formy zatrudnienia musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika i dane pracodawcy,
 • tytuł pisma,
 • treść prośby z uzasadnieniem,
 • podpis.

Wniosek o zmianę formy zatrudnienia można uzasadnić między innymi:

 • posiadanym wykształceniem,
 • posiadanymi kwalifikacjami,
 • zdobytym doświadczeniem,
 • dotychczasowymi osiągnięciami,
 • faktem odbycia dodatkowych szkoleń, kursów.

Jak dochodzi do zmiany formy zatrudnienia?

Zmiana formy zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pracę nie może opierać się na zawarciu aneksu do umowy, ponieważ stanowi zmianę podstawy zatrudnienia. W takim przypadku konieczne będzie rozwiązanie dotychczas łączącej strony umowy zlecenia i zawarcie nowej umowy – umowy o pracę.

Jeśli zaś zmiana dotyczy czasu trwania umowy (z określonego na nieokreślony) lub wymiaru czasu pracy (z części etatu na pełen etat), strony mogą:

 • rozwiązać dotychczasową umowę i zawrzeć nową,
 • sporządzić aneks do umowy, czyli porozumienie stron (porozumienie zmieniające).

Pracownik i pracodawca nie mogą zawierać ze sobą dwóch umów o pracę, dlatego jedna z nich zawsze musi zostać rozwiązana. Praktyczniejsze jest jednak dokonanie zmiany w warunkach świadczenia pracy za pomocą aneksu, czyli porozumienia zmieniającego.

Kiedy umowa zlecenia zmienia się w umowę o pracę?

Umowa zlecenia nie zawsze przekształca się w umowę o pracę na wniosek pracownika. Czasami konieczność takiej zmiany wynika bezpośrednio z przepisów. Jeśli umowa zlecenia nosi znamiona umowy o pracę, taka zmiana jest formalnym dostosowaniem stosunku pracy łączącego strony do obowiązujących przepisów.

Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę może być podyktowana:

 • zgodną wolą obu stron,
 • zmianą sposobu lub zakresu wykonywania zadań przez dotychczasowego zleceniobiorcę,
 • powództwem o ustalenie stosunku pracy i wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego, że stosunek łączący strony nie jest  zleceniem,
 • ustaleniami kontroli inspekcji pracy.

Niezależnie od przyczyn takiej zmiany strony muszą pamiętać, że umowa zlecenia i umowa o pracę to dwa odrębne stosunki prawne, różniące się zakresem praw i obowiązków, a także sposobem ich wykonywania.

Dotyczy to nie tylko uzyskania przez zleceniobiorcę uprawnień pracowniczych, ale również nałożenia na strony obowiązków określonych w kodeksie pracy.

Inne wzory pism:

1 opinia dla Podanie o zmianę formy zatrudnienia wzór

 1. Małgorzata Dopierska

  bardzo dobry wzór, do wypełnienia danymi swoimi i pracodawcy

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podanie-o-zmiane-formy-zatrudnienia-wzor
Podanie o zmianę formy zatrudnienia wzór
17