Wniosek o zmianę formy zatrudnienia – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zmianę formy zatrudnienia? Nowelizacja przepisów kodeksu pracy przewiduje możliwość wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o zmianę formy zatrudnienia na bardziej stabilną, korzystną dla osoby zatrudnionej.

Zasadniczo, wniosek w tej sprawie można złożyć po 6 miesiącach pracy. Jak go przygotować?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony, pismo pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Zmiana formy zatrudnienia na wniosek pracownika w przepisach Kodeksu pracy

Zmiana formy zatrudnienia to rozwiązanie, które wprowadza art. 29(3) kodeksu pracy w brzmieniu:

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Zatem zgodnie z przepisami, wniosek o zmianę formy zatrudnienia ma prawo złożyć pracownik legitymujący się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy. Jego prośba powinna przyjmować formę wniosku tradycyjnego lub elektronicznego. Może dotyczyć natomiast:

  • zmiany rodzaju pracy,
  • zmiany umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 

W praktyce oznacza to, że wniosek o zmianę formy zatrudnienia może złożyć osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, na przykład na pół etatu.

Jedyna grupa pracowników, którym odebrano taką możliwość, to pracownicy zatrudnieni na okres próbny. 

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na zmianę formy zatrudnienia?

Podanie o zmianę umowy zlecenie na umowę o pracę zaakceptowane przez pracodawcę prowadzi do pozytywnych zmian dla pracownika, niekoniecznie natomiast dla przełożonego. Umowa o pracę jest bowiem najbardziej stabilną formą zatrudnienia.

Pozwala objąć pracownika przepisami kodeksu pracy, które chronią go między innymi przed nagłym zwolnieniem. Przewidują także płatne urlopy i szereg innych korzyści, jakich umowa zlecenia przewidywać nie musi. Zatem czy pracodawca może odrzucić wniosek o zmianę formy zatrudnienia?

Poprzednio w kodeksie pracy obowiązywał art. 29(2)  § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika o zmianę wymiaru czasu pracy.  Obecnie, obowiązuje zasada, że pracodawca nie powinien odrzucać wniosku pracownika o zmianę wymiaru czasu pracy, rodzaju pracy czy rodzaju umowy.

Zgodnie z treścią art 293 Kodeksu pracy:

§  2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w § 1.

§  3.  Pracodawca udziela pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w § 1, biorąc pod uwagę potrzeby pracodawcy i pracownika, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku; w razie nieuwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika o przyczynie odmowy.

Zatem pracodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wniosek pracownika, a jeśli odrzuca jego wniosek, to musi również uzasadnić swoją decyzję na piśmie, biorąc pod uwagę potrzeby własne i potrzeby pracownika. Ma również ograniczony czas na sporządzenie takiego pisma – to jeden miesiąc, licząc od dnia otrzymania wniosku. 

Jak napisać wniosek o zmianę formy zatrudnienia?

Podanie o zmianę formy zatrudnienia pracownik zatrudniony może złożyć tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym. Z tego względu warto zadbać o to, aby taki wniosek został odpowiednio uzasadniony. Korzystnie jest także poczekać na dobry moment, który pozwoli zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie pisma.

Wniosek powinien uwzględniać między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane pracownika zatrudnionego,
  • dane pracodawcy,
  • odpowiedni tytuł,
  • treść wniosku z uzasadnieniem,
  • podpis pracownika.

Jeśli chodzi o uzasadnienie wniosku, to należy zadbać o to, aby skupiało się ono na podkreśleniu wartości pracownika dla funkcjonowania danej firmy.

Wniosek można uzasadnić informacjami o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu. Wskazane będzie także odniesienie się do konkretnych osiągnięć w firmie, a także do faktu odbywania szkoleń i kursów w trakcie zatrudnienia.

Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia można złożyć na ręce danego pracodawcy osobiście, ewentualnie przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną – np. jeśli pracownik zatrudniony przebywa akurat na urlopie.

Jak przebiega zmiana formy zatrudnienia?

Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę wymaga sporządzenia nowej umowy, czyli rozwiązania umowy zlecenia i zawarcia umowy o pracę. Natomiast zmiana wymiaru czasu pracy może zostać wprowadzona za pomocą aneksu do umowy o pracę.

Dotyczy to również zmiany umowy o pracę zawartej na czas określony, na umowę bezterminową. W obu przypadkach strony mogą też wypowiedzieć umowę i zawrzeć nowy kontrakt, ale jest to mniej praktyczne rozwiązanie. 

Porozumienie zmieniające, czyli aneks zmieniający wymiar czasu pracy czy rodzaj umowy o pracę da się zawrzeć wyłącznie za zgodą obu stron. Dokument odnosi się do oryginalnej umowy o pracę i stanowi jej integralną część. Z jego pomocą można zmienić równolegle także wysokość wynagrodzenia czy inne istotne warunki pracy i płacy. 

Co natomiast w przypadku, kiedy pracodawca uparcie nie zgadza się na zmianę formy zatrudnienia pracownika? Warto pamiętać, że pracownik nie pozostaje w tej sytuacji całkowicie zależny od jego woli.

Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to ta może podlegać zmianie w przypadku, kiedy zmieni się sposób i zakres wykonywania zadań przez zleceniobiorcę, przez co umowa cywilnoprawna zacznie nosić znamiona umowy o pracę. W takiej sytuacji pracownik może złożyć pozew do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy i wydanie orzeczenia stwierdzającego, że stosunek, który łączy strony nie jest  zleceniem. 

Jeśli zaś chodzi o umowę na czas określony, to pracodawca może zawrzeć z jednym pracownikiem maksymalnie 3 takie umowy na okres maksymalnie 33 miesięcy – każda kolejna umowa automatycznie zmieni się w umowę na czas nieokreślony.

Zsumowanie materiału

Od 26 kwietnia 2023 r. pracownik, który jest zatrudniony u danego pracodawcy minimum 6 miesięcy – może raz w roku kalendarzowym wystosować do pracodawcy wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, czyli na pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zatem wniosek ten przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu u danego pracodawcy po upływie najmniej półrocznego okresu zatrudnienia pracownika.

Przepis ten nie dotyczy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Inne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zmianę formy zatrudnienia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zmiane-formy-zatrudnienia-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o zmianę formy zatrudnienia - wzór
17