Wniosek o przepustkę z Zakładu Karnego – wzór

17 

Jak napisać wniosek o przepustkę z zakładu karnego? W kodeksie karnym wykonawczym istnieje instytucja umożliwiająca skazanemu udział w najważniejszych wydarzeniach z życia jego rodziny.

Zgodnie z przepisami, dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu na opuszczenie zakładu karnego na okres nieprzekraczający 5 dni w określonych okolicznościach. Kiedy można złożyć wniosek o przepustkę z zakładu karnego i jak napisać prośbę w tej sprawie?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przepustkę z ZK, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Przepustka z zakładu karnego w przepisach

Przepustka z zakładu karnego to potoczne określenie zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego. O możliwości skorzystania z takiego rozwiązania mówi Kodeks karny wykonawczy, a konkretnie art. 141a tego aktu prawnego, w brzmieniu:

§  1. Dyrektor zakładu karnego może udzielić skazanemu zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego pod konwojem funkcjonariusza Służby Więziennej, w asyście osoby godnej zaufania lub samodzielnie, na czas nieprzekraczający 5 dni, w celu odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny, uczestnictwa w pogrzebie członka rodziny oraz w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego.

§  3. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 1, tymczasowo aresztowanemu mającemu prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności wymaga wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

Zatem wniosek o przepustkę z ZK skazany może złożyć jedynie w przypadku spraw ważnych, związanych na przykład:

 • ze śmiercią i pogrzebem bliskiego członka rodziny,
 • z potrzebą odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny,
 • ze ślubem dziecka,
 • ze chrztem i innymi sakramentami dziecka.

Zasady udzielania przepustek w więzieniu

Przepustki w więzieniu udzielane są na wniosek kierowany do dyrektora zakładu karnego. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, dyrektor określa w nim czas przepustki – nie dłuższy niż okres 5 dni. W zezwoleniu dyrektor zakładu karnego może nakazać, aby skazanemu na wolności towarzyszył funkcjonariusz SW lub inna osoba godna zaufania – w mniemaniu zakładu karnego.

Dyrektor ZK podejmuje decyzję w sprawie zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego po zapoznaniu się z prognozą społeczno-kryminalną skazanego. Zarządzający zakładem rozważa zatem, czy wnioskodawcy można zaufać i sprawdza, czy okoliczności przytoczone we wniosku faktycznie miały miejsce. Decyzję negatywną skazany może zaskarżyć do sądu.

Wniosek do dyrektora zakładu karnego o przepustkę może złożyć osadzony w zakładach typu otwartego i półotwartego, a także tymczasowo aresztowany –  do Dyrektora Aresztu Śledczego i prokuratora lub sądu.

W przypadku tymczasowo aresztowanych o przepustkę można ubiegać się tylko w trzech ściśle określonych przypadkach:

 • w celu odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny,
 • w celu wzięcia udziału w ceremonii pogrzebowej członka rodziny,
 • w celu wzięcia udziału w innej ważnej dla osadzonego uroczystości.

Jak napisać wniosek o przepustkę z zakładu karnego?

Wniosek o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego może sporządzić sam skazany. Pismo należy zaadresować do dyrektora jednostki penitencjarnej. Podanie powinno zawierać solidne uzasadnienie, czyli opis sytuacji rodzinnej skazanego.

Można też podkreślić w nim prawo utrzymywania kontaktu z bliskimi oraz wskazać na fakt, że zachowanie skazanego pozwala wierzyć, iż będzie on przestrzegał prawa, przebywając na wolności.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak napisać podanie o przepustkę z zakładu karnego, warto postawić na gotowy do wypełnienia wzór takiego wniosku, który ułatwia przygotowanie pisma bez braków czy błędów formalnych.

Rodzaje zakładów karnych a przepustki

Możliwość ubiegania się przez skazanego o przyznanie przepustki uzależniona jest w głównej mierze od rodzaju zakładu karnego, w którym skazany przebywa. W Polsce istnieją trzy rodzaje zakładów karnych:

 • otwarte,
 • półotwarte,
 • zamknięte.

Przepustka może zostać przyznana skazanemu, który odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie typu otwartego lub w zakładzie typu półotwartego.

W zakładzie karnym typu otwartego skazany może uzyskać przepustkę nie częściej niż raz w miesiącu na okres nieprzekraczający rocznie 28 dni (łącznie). Natomiast w zakładzie karnym typu półotwartego skazany może otrzymać przepustkę nie częściej niż jeden raz na dwa miesiące, na okres nieprzekraczający łącznie 14 dni w roku.

Przepustka na wniosek a nagroda dla skazanego

Przepustka z ZK nie powinna być mylona z nagrodą, jaką skazany może otrzymać na podstawie art. 138 k.k.w. w brzmieniu:

§  1. Nagrodami są […] zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni.

Nagroda ta może zostać przyznana skazanemu kilkukrotnie, ale nadal obowiązują w tym zakresie takie same limity, jak w przypadku przepustek przyznawanych na wniosek, co oznacza, że w stosunku rocznym nie można przyznać skazanemu takiej nagrody na okres łączny przekraczający 28 dni.

Co ważne, na nagrodę w postaci takiej przepustki może liczyć również skazany odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego.

Przesłanki do wydania przepustki na opuszczenie zakładu karnego

Zakład karny może opuścić tymczasowo ten skazany, który w czasie odbywania kary w zakładzie karnym zachowuje się odpowiednio, co skutkuje przypuszczeniem, że w czasie pobytu poza zakładem karnym również będzie on przestrzegał porządku prawnego.

Szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku w takiej sprawie ma również jedynie ten skazany, który odbył ustawowe minimum kary pozbawienia wolności. Przepustka może być przyznana bowiem dopiero po odbyciu przez skazanego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony.

Zgodnie z przepisami przepustki można udzielić:

 • zasadniczo skazanemu po odbyciu co najmniej 1/4 kary,
 • skazanemu recydywiście (tzw. recydywa podstawowa) po odbyciu ⅓  kary,
 • skazanemu multi recydywiście (tzw. recydywa wielokrotna) po odbyciu 3/8 kary,
 • skazanemu na karę 25 lat pozbawienia wolności po odbyciu 7 lat i 6 miesięcy kary.

W odniesieniu do skazanych odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności przepisy przewidują odmienne regulacje. Prawo do otrzymania przepustki ma więc ten skazany, który odbył co najmniej 15 lat kary.

Warto dodać, że w przypadku zmiany miejsca pobytu, skazany ma obowiązek zgłosić się do jednostki policji właściwej terytorialnie dla nowego miejsca pobytu, w którym skazany będzie przebywał.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o przepustkę z Zakładu Karnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-przepustke-z-zakladu-karnego-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o przepustkę z Zakładu Karnego - wzór
17