Jak uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Adwokat wyjaśnia, że o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może ubiegać się skazany, jeśli nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc gdy jeszcze nie jest osadzony, przyjęty do zakładu karnego. Jeśli skazany jest już osadzony w zakładzie karnym, może wówczas starać się o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Aby ułatwić Ci przygotowanie stosownego wniosku, przygotowałem dwa poniższe wzory pism:

i

Odroczenie wykonania kary stanowi odstępstwo od zasady bezzwłocznego wykonania wyroku i od obowiązku skazanego poddania się karze. Dlatego przesłanki odroczenia nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Istnieją zasadniczo dwie grupy sytuacji, kiedy można uzyskać odroczenie wykonania kary.

Pierwsze to odroczenie, którego sąd musi udzielić i dotyczy to sytuacji, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Aby ocenić, czy w realiach konkretnej sprawy mamy rzeczywiście do czynienia z taką chorobą konieczne jest wywołanie w sprawie opinii biegłego danej specjalności, której schorzenie dotyczy.

Druga grupa sytuacji, kiedy można uzyskać odroczenie wykonania kary, jest najczęściej spotykana w praktyce i dotyczy sytuacji, w które sąd MOŻE (fakultatywnie, czyli może, ale nie musi) odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a także, gdy powierzchnia w celi na 1 osobę wynosi mniej niż 3 m2.

Podanie wszystkich potencjalnych sytuacji nie jest możliwe, których zaistnienie stanowić będzie podstawę odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności i tym samym stanowić będą zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny.

Przykładowo wskazać można na:

  • chorobę członka rodziny, wymagającą opieki, której nikt inny – poza skazanym – zapewnić nie może,
  • wykonanie pilnych prac polowych i zapewnienia zabezpieczenia inwentarzu żywego,
  • pozostawanie przez skazanego jedynym żywicielem rodziny,
  • jakieś wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub o kobietę w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki.

O czym koniecznie należy wiedzieć to, że okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o odroczenie jest Sąd Rejonowy, który orzekł w pierwszej instancji.

Adwokat wskazuje, że z regulaminu sądu wynika w razie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, sąd niezwłocznie przesyła odpis postanowienia do zakładu karnego oraz zawiadamia jednostkę policji, której polecono doprowadzenie.

Jeśli otrzymaliśmy już wezwanie do stawienia się z Zakładzie Karnym (Areszcie śledczym) należy – wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary – złożyć wniosek o wstrzymanie czynności zmierzających do osadzenia skazanego do czasu rozpoznania wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i tym samym wstrzymanie wykonania kary. Ponieważ w innym przypadku przy pierwszej kontroli policyjnej skazany może zostać zatrzymany.

Od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności uiszcza się opłatę sądową w wysokości 80 zł.

Gdy już upłynie okres, na jaki sąd udzielił pierwszego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, adwokat podkreśla, że wówczas w dniu następującym po terminie orzeczonego odroczenia skazany nie zgłosi się do zakładu karnego, to wcale nie oznacza, że nastaje czas „faktycznego niewykonywania” kary.

Administracja zakładu karnego zawiadamia sąd wykonujący wyrok o niezgłoszeniu się skazanego, a ten podejmuje czynności zmierzające już do przymusowego doprowadzenia skazanego. Nie podejmie ich jednak, jeśli skazany albo jego adwokat, złoży wniosek o odroczenie wykonania kary na dalszy okres.

Za oczywiste należy uznać zarówno to, że kolejny wniosek odnosić się będzie do okresu następującego bezpośrednio po upływie dotychczasowego odroczenia, jak i to, że pozytywne jego rozstrzygnięcie obejmie tenże okres.

Sąd Okręgowy skazał osobę na kare 8 lat pozbawienia wolności. Skazany w chwili kierowania wyroku do wykonania przebywał na wolności i złożył wniosek o odroczenie wykonania kary. Czy w przypadku nieuwzględnienia wniosku skazanego wyrok powinien być skierowany do wykonania niezwłocznie, czy dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia w tym przedmiocie?

Wyrok powinien być skierowany do wykonania niezwłocznie. Postanowienie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, jak i postanowienie odmawiające odroczenia jest wykonalne od dnia jego wydania. Jest to odstępstwo od zasady, iż orzeczenie jest wykonalne od chwili uprawomocnienia się.

A w jakim składzie sąd rozpozna powyższy wniosek?

Adwokat Lublin odpowiada: W postępowaniu wykonawczym sąd orzeka jednoosobowo. Przepis uniezależnia skład sądu orzekającego w postępowaniu wykonawczym od składu, w jakim wyrokował sąd w pierwszej instancji. We wszystkich postępowaniach incydentalnych, które mają swoje umocowanie w Kodeksie karnym wykonawczym, sąd orzeka jednoosobowo.

Czy wniesienie kasacji lub sam zamiar wniesienia kasacji uprawnia do odroczenia wykonania kary?

Sąd orzekający odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności nie jest uprawniony do odroczenia wykonania kary z powodu, związanego wyłącznie z zamierzonym czy faktycznym wniesieniem kasacji.

Kiedy może zostać odwołane odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Odroczenie wykonania kary sąd może odwołać w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny. Postanowienie o odwołaniu wydaje sąd, który udzielił odroczenia wykonania kary.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.