Jak dobrze przygotować WOPFU?

Jak dobrze przygotować WOPFU? Bez względu na to, czy jesteś czynnym nauczycielem czy też zaczynasz swoją pracę zawodową, spotkałeś się zapewne z pojęciem WOPFU. Zapraszamy do przeczytania artykułu, z którego dowiesz się, jak prawidłowo sporządzić WOPFU.

Dodatkowo poniżej zamieszczamy przykładowe wzory WOPFU, na których można się wzorować, lub użyć ich bezpośrednio:

WOPFU w praktyce oznacza wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Tak naprawdę jest to dokument, który nauczyciel opracowuje specjalnie dla ucznia. Nie dla każdego jednak taki dokument jest przygotowywany.

Nauczyciel opracowuje go dla osób, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego. WOPFU tak naprawdę stanowi podstawę do tworzenia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

Co powinno się znaleźć w WOPFU?

Szczegółowe zasady dotyczące przygotowywania WOPFU określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

WOPFU powinien zawierać informacje o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych danego ucznia. Nauczyciel określa również jego mocne strony, predyspozycje, a nawet zainteresowanie i uzdolnienia. Nawet najbardziej szczegółowe informacje mają tutaj znaczenie i mogą wywrzeć wpływ na rodzaj i sposób przeprowadzenia indywidualnego toku nauczania.

Niekiedy nauczyciel określa także zakres i charakter wsparcia, którego wymaga uczeń ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów, pedagogów itp. W takim dokumencie umieszcza się również informacje dotyczące przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, określa się trudności w funkcjonowaniu ucznia.

Mamy tutaj na myśli opinie barier i ograniczeń, które mogą utrudnić uczniowi funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu szkolnym lub przedszkolnym, a tym samym uniemożliwić przyswajanie programu nauczania.

Na jakim wzorze sporządza się WOPFU?

Przepisy nie określają wzoru, na którym należy sporządzić WOPFU. Wiele placówek dąży do wypracowania własnego wzoru formularza. Musi on jednak uwzględniać opisanie wymaganych punktów. Opracowanie wzoru formularza ułatwi organizację pracy i pozwoli sprawnie poruszać się po nich osobom, które z takich dokumentów będą korzystały.

Jaką formę ma WOPFU?

Dokument ten najczęściej występuje w dwóch formach np. tabeli lub punktowej. Ważne jest, aby poza danymi ucznia, uwzględnić takie informacje jak: data opracowania. Konieczne jest również załączenie dokumentów, które potwierdzą zawarte w nim informacje. Należą do nich np. zalecenia lekarskie.

Co jeszcze powinno się znaleźć w dobrze przygotowanym WOPFU?

Pamiętaj o tym, aby na końcu dokumentu podać imiona i nazwiska osób, które są odpowiedzialne za przygotowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Warto też zamieścić adnotację, że rodzice otrzymali kopię dokumentu.

Dobrze jest znaleźć miejsce na zamieszczeniu wzmianki o tym, że odbyło się spotkanie w celu dokonania oceny efektywności. Dokument należy opatrzyć aktualną datą. Pamiętaj, że okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia najczęściej stanowi załącznik do IPET.

Do kiedy należy sporządzić WOPFU?

Krótko mówiąc, WOPFU sporządza się przed opracowaniem IPET. Tak naprawdę oscylujemy tutaj wokół 2 terminów. Pierwszy z nich – do 30 września, dotyczy ucznia, który rozpoczyna realizację wychowania przedszkolnego, naukę w szkole lub etap edukacyjny.

Drugi termin z kolei mówi, że na sporządzenie WOPFU masz 30 dni, licząc od daty złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu lub szkole. Mamy tutaj na myśli sytuacje, gdy orzeczenie wydane jest w trakcie roku szkolnego.

Znaczenie ma tutaj data wpływu, a nie data wydania orzeczenia. Ponadto do obowiązków zespołu należy co najmniej dwa razu w roku konsultowanie się w celu przeprowadzenia okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

W praktyce wygląda to tak, że tworzy się taka ocenę po I półroczu, aby ustanowić odpowiedni plan pracy w II półroczu. Z kolei ocena wykonana po II półroczu pozwala na opracowanie WOPFU na koniec roku szkolnego i planu działania na następny rok szkolny.

Kto opracowuje a kto jest odpowiedzialny za WOPFU?

WOPFU opracowany jest, że zespół nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z danym dzieckiem. Odpowiedzialność zatem spada w zasadzie na każda osobę, która pracuje z danym uczniem. Niekiedy w spotkaniach, na których tworzy się WOPFU uczestniczą również rodzice bądź opiekunowie prawni. Wcześniej jednak powinni oni zgłosić taką chęć.

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia jest kompleksowym procesem, który angażuje różne obszary jego umiejętności i zdolności. Pomaga również ocenić postępy. Profesjonalnie przygotowana ocena jest kluczem do sukcesu w zrozumieniu ucznia.

Jego mocnych stron, obszarów rozwojowych oraz ewentualnych trudności. WOPFU pozwala skutecznie dostosować środowisko edukacyjne i wsparcie. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie strategii, która pozwoli na optymalny rozwój ucznia we wszystkich istotnych obszarach.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.