Wzór wniosku wychowawcy o skreślenie z listy uczniów

17 

Co do zasady, skreślenie ucznia z listy uczniów na wniosek wychowawcy może dotyczyć jedynie uczniów nieobjętych już obowiązkiem szkolnym, czyli uczących się w szkole średniej.

W większości przypadków takie rozwiązanie stosowane jest dopiero po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia. Samo skreślenie ucznia z listy następuje w formie decyzji administracyjnej. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku wychowawcy o skreślenie z listy uczniów – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • Edytowalny wzór pisma
 • Wersję w formacie PDF
 • 5 przykładowych uzasadnień
 • Łącznie 5 stron tekstu
Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Z jakiego powodu wychowawca może sporządzić wniosek o skreślenie z listy uczniów?

Skreślenie z listy uczniów to ostateczność. Z listy nie można skreślić dziecka objętego obowiązkiem szkolnym, uczącego się w szkole publicznej. Rozwiązanie to dotyczy jedynie uczniów szkół prywatnych oraz uczniów, którzy ukończyli 18. rok życia.

Fakt, że uczeń nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym, nie oznacza jednak, że można bez ważnego powodu skreślić go z listy, czyli wydalić ze szkoły. Podstawą wniosku wychowawcy o skreślenie z listy uczniów jest najczęściej notoryczne łamanie zasad ujętych w statucie/regulaminie placówki, a także opuszczanie zajęć (godziny nieusprawiedliwione).

Zanim wychowawca sporządzi wniosek o skreślenie z listy, podejmuje inne działania mające na celu zmotywowanie ucznia do poprawy swojego zachowania. Chodzi między innymi o nawiązanie kontaktu z rodzicami, czy stosowanie kar przewidzianych w statucie placówki (upomnienie, nagana).

Jak napisać wniosek wychowawcy o skreślenie z listy uczniów?

Wniosek o wszczęcie procedury skreślenia ucznia z listy nauczyciel może przygotować w oparciu o uniwersalny wzór wniosku wychowawcy o skreślenie z listy uczniów, który należy uzupełnić:

 • danymi wychowawcy,
 • danymi ucznia,
 • opisem podjętych działań naprawczych,
 • uzasadnieniem.

Pismo adresowane jest do dyrektora szkoły. Wymaga także podpisu wychowawcy oraz zaopiniowania przez radę pedagogiczną. O ewentualnym skreśleniu ucznia z listy dyrektor zawiadamia na piśmie jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Dokumentami, jakie trzeba przygotować, aby móc skreślić ucznia z listy, są:

 • wykaz liczby godzin nieusprawiedliwionych,  
 • potwierdzenie podjęcia kontaktów z rodzicami,
 • potwierdzenie stosowania kar przewidzianych statutem szkoły zgodnie z zakładaną kolejnością,
 • notatka ze spotkania z uczniem i wysłuchania jego wyjaśnień w obecności pedagoga szkolnego. 
wzor-wniosku-wychowawcy-o-skreslenie-z-listy-uczniow
Wzór wniosku wychowawcy o skreślenie z listy uczniów
17