Skarga na agresywnego ucznia – wzór

17 

Agresja w szkołach jest dużym problemem od lat, a z roku na rok problem ten potęguje się coraz bardziej. Jeśli więc rodzice mają świadomość, że w klasie ich dziecka jest agresywny uczeń, powinni zareagować.

Poza rozmową z wychowawcą czy opiekunami takiego dziecka najlepszym rozwiązaniem jest złożenie oficjalnej skargi do kierującego placówką. Jak ją napisać?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na agresywnego ucznia, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czego dotyczy skarga na agresywnego ucznia?

Skarga na agresywnego ucznia może wskazywać zarówno na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, jak i na zły przykład dziecka, które zachowuje się nagannie na lekcjach lub pomiędzy lekcjami.

Agresja objawia się na wiele sposobów. Może być słowna, polegająca na przekleństwach czy przezwiskach, ale też fizyczna, sprowadzająca się do bójek, przepychanek, znęcania się.

Agresywny uczeń najczęściej:

 • przeklina,
 • popycha dzieci,
 • wszczyna bójki (naruszanie nietykalności cielesnej),
 • niestosownie zwraca się do nauczycieli,
 • stosuje groźby i zastraszenie,
 • nakłania inne dzieci do czynów zabronionych,
 • niszczy cudze mienie (rzucanie przedmiotami, niszczenie przedmiotów należących do szkoły),
 • wymusza i kradnie, np. przybory innych dzieci, kieszonkowe.

Takie zachowania mogą w najlepszym wypadku stanowić wzór do naśladowania dla innych uczniów, a w najgorszym doprowadzić do tragedii. Niezależnie od tego, czy agresja ma charakter fizyczny, czy psychiczny, nierzadko prowadzi do zagrożenia zdrowia, a nawet życia dzieci.

Warto więc reagować na pierwsze symptomy, rozpoczynając od zgłoszenia sprawy nauczycielom, zwłaszcza wychowawcy klasy. A do kogo skierować skargę na agresywnego ucznia?

Do kogo napisać skargę na agresywnego ucznia?

Pismo w sprawie agresywnego ucznia należy kierować do dyrektora szkoły. To wśród jego obowiązków wymienia się bowiem zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do nauki, opieki i wychowania. Dyrektor szkoły ma obowiązek ustosunkować się do skargi i udzielić na nią odpowiedzi zgodnie z zapisami obowiązującego w szkole statutu – najczęściej nie później niż w terminie 30 dni. 

Co ważne, skarga do dyrektora szkoły nie powinna być anonimowa, ponieważ takie pisma mogą pozostać bez rozpatrzenia. Co prawda, jeśli treść skargi wskazuje na zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, kierujący placówką powinien interweniować, ale z pewnością na takie pismo nie odpowie, jeśli nie będzie w nim danych osobowych lub przynajmniej danych kontaktowych wnoszącego skargę. 

Jak napisać skargę do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia?

Rodzic, który zastanawia się, jak napisać pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia, powinien wiedzieć, że jest to prosty dokument uwzględniający:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osobowe skarżącego,
 • dane dyrektora szkoły,
 • opis problemu, czyli wskazanie ucznia agresywnego i przykładów jego zachowań,
 • podpis wnoszącego skargę.

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia może mieć charakter skargi zbiorowej, podpisanej przez całą grupę rodziców. Dzięki temu kierujący placówką będzie miał świadomość, że problem jest poważny i podejmie bardziej konkretne kroki w krótszym czasie. Dokument można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub listownie.

Do przygotowania pisma warto wykorzystać nasz sprawdzony wzór skargi na agresywnego ucznia, który wystarczy wypełnić danymi osobowymi i własnym opisem sprawy. Należy pamiętać też, że skarga do dyrektora szkoły to nie jedyne rozwiązanie, z jakiego mogą skorzystać rodzice zaniepokojeni o bezpieczeństwo swoich dzieci. 

Dyrektor szkoły ma 7 dni by odpowiedzieć na pismo rodziców.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 ze zm.).

Gdzie zgłosić problem agresywnego ucznia?

Jak zostało wspomniane, pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia nie jest jedynym dostępnym rozwiązaniem tego problemu. Rodzic może zgłosić sprawę również na policję. Jeśli agresywne zachowanie ucznia wiąże się z naruszeniem nietykalności cielesnej, jest to wręcz konieczny krok.

Poza tym, w przypadku, kiedy skarga do dyrektora szkoły nie przyniesie pożądanego rezultatu, podobne pismo rodzic może wnieść „wyżej”, odpowiednio do organu prowadzącego szkołę lub do kuratorium oświaty.

Skarga do kuratorium na agresywnego ucznia będzie uzasadniona, jeśli dyrektor szkoły bagatelizuje problem lub gdy podejmuje działania, które nie prowadzą do jego rozwiązania. Ponieważ agresja w szkole może mieć bardzo przykre skutki, rodzice nie powinni poprzestawać na piśmie do kierującego placówką, jeśli ten nie traktuje sprawy poważnie. 

Czym skutkuje skarga na agresywnego ucznia?

Niekiedy rodzice zastanawiają się, czy lepszym niż złożenie skargi wyjściem z sytuacji, nie byłaby petycja o usunięcie ucznia z klasy. Warto wiedzieć jednak, że dziecka objętego obowiązkiem szkolnym nie można tak po prostu zupełnie wykreślić z listy uczniów.

Zgodnie z przepisami, dyrektor szkoły może zasugerować zmianę miejsca nauczania rodzicom trudnego ucznia lub skierować sprawę do kuratora oświaty, który przeprowadzi procedurę przeniesienia dziecka do innej szkoły. Rozwiązanie to musi być jednak dobrze uzasadnione, na przykład brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom.

Tylko w poważnych przypadkach Kuratorium Oświaty może nakazać rodzicom przeniesienie ucznia.

Wniosek o usunięcie ucznia z klasy nie zawsze prowadzi zatem do faktycznego przeniesienia dziecka do innej grupy. Jak łatwo się domyślić, takie wyjście z sytuacji nie rozwiązuje w żaden sposób problemu agresji, lecz naraża na jej skutki inne dzieci. Zasadniczo, po otrzymaniu skargi na agresywnego ucznia dyrektor szkoły powinien wyjaśnić sprawę i postarać się udzielić pomocy zarówno dziecku, jak i jego rodzicom.

Za agresją najczęściej stoją bowiem różnego typu problemy psychologiczne i wychowawcze. Jeśli rodzice agresywnego ucznia nie są zainteresowani współpracą, dyrektor szkoły powinien poinformować o sprawie sąd rodzinny, a niekiedy także kuratora oświaty.

Agresywnemu dziecku należy udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli w szkole pracuje specjalista – psycholog – dyrektor powinien w pierwszej kolejności poinformować rodziców ucznia o potrzebie objęcia ich dziecka pomocą oraz zapytać o ich zgodę. Podobną pomoc powinien zaproponować też dzieciom pokrzywdzonym i świadkom agresywnych zachowań.

W przypadku powiadomienia o problemie sądu rodzinnego należy pamiętać, że zgodnie z przepisami:

Dziecko, które nie ukończyło 17. roku życia, nie ponosi odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej lub średni czy lekki uszczerbek na zdrowiu oraz odpowiedzialność ta nie jest przenoszona na rodziców.

Oznacza to, że policja czy prokuratura nie będą prowadziły postępowania karnego wobec ucznia, który dopuścił się przemocy. Sąd rodzinny zastosuje odpowiednie środki w sytuacji, kiedy stwierdzi, że dziecko przejawia demoralizację. Szkoła ma zaś obowiązek przekazać wszystkie dowody zebrane w związku z niewłaściwym zachowaniem dziecka. 

Dlaczego warto reagować na agresywne zachowania dziecka?

Agresywny uczeń w szkole nie może pozostawać bezkarny. Nawet jeśli dziecko nie dopuszcza się przemocy fizycznej, wydaje się, iż nie zagraża bezpieczeństwu rówieśników, ignorowanie jego niewłaściwego zachowania stanowi swego rodzaju przyzwolenie.

Uczeń, który wie, że jest bezkarny, prawdopodobnie posunie się dalej, co może doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia innych dzieci. Nie należy bagatelizować także skutków przemocy psychicznej, która może mieć wpływ na całe dalsze życie dziecka.

Tutaj rola dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia staje się kluczowa, aby dyrektor podejmował konkretne i zdecydowane działania. Oczywiście, zanim informacja trafi do samego dyrektora, rodzice dzieci najczęściej zwracają się z pomocą do nauczyciela wychowawcy agresywnego ucznia.

Podsumowanie materiału

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, obowiązkiem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom zarówno podczas lekcji, a także w przerwach między nimi.

Dlatego przeciwdziałając demoralizacji ucznia i ku zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa, dyrektor szkoły bądź Kuratorium Oświaty może doprowadzić do usunięcia agresywnego ucznia z klasy/ze szkoły, bądź nałożenie na ucznia i jego rodzinę specjalistycznej kontroli w formie przydzielenia rodzinie nadzoru kuratora.

Aby jednak możliwe było powzięcie przez ww. organy stosownych środków zapobiegawczych, konieczna bardzo często jest pisemna skarga na agresywne dziecko, czyli zgłoszenie pisemne problemu.

Podobne wzory pism:

przykladowa-skarga-na-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc
Skarga na agresywnego ucznia - wzór
17