Skarga na Adwokata – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać skargę na adwokata? Skarga na adwokata składana jest na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, a także aplikantów adwokackich.

Prawo o adwokaturze stanowi, że za postępowanie sprzeczne z przepisami, zasadami etyki lub godności zawodu oraz za naruszenie obowiązków zawodowych adwokatom grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, na przykład kara upomnienia czy nagany.

Jak napisać i gdzie złożyć skargę na adwokata? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Czym skutkuje skarga na adwokata?

Skarga na adwokata skutkuje wszczęciem postępowania wyjaśniającego. Natomiast na wniosek uprawnionego oskarżyciela wszczynane jest postępowanie prowadzone przez sąd dyscyplinarny. Ewentualna kara dyscyplinarna, jaką można wymierzyć adwokatowi, to:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna (w granicach od 5-krotnej do 50-krotnej podstawowej składki izbowej),
 • zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od 3 miesięcy do 5 lat,
 • wydalenie z adwokatury.

Poza tymi karami sąd może zadecydować również o obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego, określając przy tym sposób wykonania takich przeprosin. Dodatkowo karą może być też zakaz wykonywania patronatu (na okres od roku do pięciu lat).

Kara wydalenia z adwokatury wiąże się ze skreśleniem adwokata z listy adwokatów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis. Jeśli zostanie wymierzona aplikantowi, brak możliwości ubiegania się o ponowny wpis na listę obowiązuje przez okres 10 lat.

Do kogo składa się skargę na adwokata?

Skargę na adwokata składa się do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Pismo może dotyczyć między innymi:

 • postępowania sprzecznego z prawem
 • postępowania sprzecznego z zasadami etyki i godności zawodu,
 • naruszenia obowiązków zawodowych.

Skarga na adwokata do o.r.a. powinna zostać skierowana do tej izby, do której należy dany adwokat.

Jak napisać skargę na adwokata?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać skargę na adwokata. Warto pamiętać więc, że konieczne jest opisanie w niej niewłaściwego zachowania prawnika, na przykład niedopełnienia obowiązków procesowych na żądanie sądu lub klienta.

Wniesienie skargi nie wiąże się z żadnymi opłatami. Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór skargi na adwokata. Należy pamiętać jednak, aby złożyć na nim swój odręczny podpis.

Najczęściej adwokat nie spełnia oczekiwań klienta, kiedy świadczy tak zwaną darmową pomoc lub gdy jest ustanowiony jako pełnomocnik z urzędu.

W takiej sytuacji należy wiedzieć, że klient zawsze może wypowiedzieć udzielone pełnomocnictwo. Natomiast w przypadku prawników ustanowionych z urzędu, niekompetencję można zgłosić w sądzie, w którym toczy się postępowanie.

Skarga na adwokata do kancelarii

Skarga na adwokata do izby adwokackiej nie zawsze jest konieczna. Obecnie kancelarie prawne powinny stosować własne, wewnętrzne procedury umożliwiające wnoszenie pisemnych skarg do kancelarii.

Ta ma obowiązek potwierdzić, że skargę otrzymała i przekazać skarżącemu uzasadnioną odpowiedź na zażalenie w ciągu 28 dni. Oskarżony adwokat ma przy tym prawo poprosić skarżącego o rozmowę w celu omówienia zastrzeżeń.

Po rozpatrzeniu skargi adwokat ma obowiązek dostarczyć skarżącemu pisemne sprawozdanie. Co ważne, skargę na adwokata należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od zakończenia świadczonych przez niego usług lub od stwierdzenia zachowania budzącego zastrzeżenia.

Gdyby skarżący okazał się niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi przez kancelarię, może złożyć pismo do rady adwokackiej.

Czego może dotyczyć skarga na adwokata?

Skarga do rady adwokackiej może dotyczyć jakości świadczonych przez niego usług, a także samego zachowania adwokata. W pierwszym przypadku pismo odnosi się najczęściej do:

 • udzielania klientowi niepełnych lub nierzetelnych informacji,
 • nie oddania dokumentów klientowi na jego żądanie, kiedy nie zalega on z żadnymi opłatami na rzecz kancelarii,
 • nieuzasadnione opóźniania sprawy,
 • nieodpowiadania klientowi na telefony, pisma czy e-maile.

Z kolei skarga na nieetyczne zachowanie adwokata wskazuje zazwyczaj na:

 • podejrzenie nieuczciwości,
 • zajmowanie się tą samą sprawą w imieniu klienta i innych osób, których interesy są sprzeczne z interesami klienta,
 • niewłaściwe wykorzystanie środków klienta.

Przy składaniu skargi na nieetyczne zachowanie adwokata, klient może powołać się na przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej, a konkretnie na przepisy Rozdziału V. Stosunek do klientów.

Na długiej liście obowiązków i zakazów nałożonych na adwokatów widnieje między innymi:

 • obowiązek obrony interesów klienta,
 • obowiązek dążenia do rozstrzygnięć, które pozwalają zaoszczędzić klientowi kosztów,
 • zakaz reprezentowania klientów o sprzecznych interesach,
 • zakaz podejmowania spraw prowadzonych przeciwko osobom bliskim oraz tym, z którymi adwokat ma zatarg osobisty,
 • obowiązek informowania klienta o biegu sprawy, postępach i wyniku,
 • obowiązek skrupulatnego rozliczania się z klientem,
 • obowiązek informowania klienta o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia,
 • zakaz uzależniania się od klienta, zwłaszcza finansowo,
 • nakaz wydawania dokumentów na żądanie klienta,
 • zakaz uzależniania wydania dokumentów od uregulowania należności,
 • zakaz zaniechania czynności z powodu niewniesienia ustalonego wynagrodzenia (stanowi to podstawę do wypowiedzenia pełnomocnictwa w trybie i terminie przewidzianym przez prawo).

Najczęstsze przyczyny skargi na adwokata

Skarg na adwokatów z roku na rok jest coraz więcej, co wynika prawdopodobnie z rosnącej konkurencji. Wśród najczęstszych przewinień dyscyplinarnych wymienia się natomiast między innymi brak wniesienia środka odwoławczego.

Klienci wnoszą w takim przypadku skargę, choć adwokat często nie wnosi środka odwoławczego z uwagi na wymogi ustawowe.

Kolejny często stosowany argument dotyczy klientów, którzy sprawę przegrali i zarzucają adwokatowi nieetyczne działanie czy też powołanie nieodpowiednich świadków.

Popularne są także skargi dotyczące niepoinformowania klienta o terminach rozpraw. Każdy adwokat powinien bowiem informować klienta o rozprawie, gdy tylko otrzymuje wezwanie z sądu.

Co ciekawe, adwokaci składają skargi również na siebie nawzajem – ze względu na fakt wzajemnego przejmowania swoich klientów.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Skarga na Adwokata – wzór

 1. Genowefa Paraska

  wzór skargi spełnił moje wymagania w pełni. Bardzo użyteczny i pomocny

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

skarga-na-adwokata-wzor-przyklad
Skarga na Adwokata - wzór
17