Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego- wzór

17 

Jak napisać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Jeśli odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracyjny nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, osoba niezadowolona z rozstrzygnięcia swojej sprawy może wnieść skargę do sądu administracyjnego, który sprawuje kontrolę nad organami administracyjnymi.

Skarga administracyjna musi zostać wniesiona w odpowiednim terminie i musi zawierać wymagane elementy formalne. Jak przygotować taką skargę?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi do WSA, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kiedy można zaskarżyć decyzję administracyjną?

Od większości decyzji administracyjnych petenci mogą się odwoływać. Odwołanie od decyzji administracyjnej składa się do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Każda decyzja administracyjna musi uwzględniać uzasadnienie, czyli podstawę prawną wydania rozstrzygnięcia oraz pouczenie – o możliwości, terminie i sposobie wniesienia odwołania. Dopiero po otrzymaniu decyzji organu odwoławczego petent może zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu.

Wyjątkiem od tej zasady jest taka decyzja, od której petentowi nie przysługuje odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takim przypadku – jeśli jest on niezadowolony z rozstrzygnięcia – może od razu zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podsumowując, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego to w większości przypadków ostateczne rozwiązanie, z którego można skorzystać dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych środków zaskarżenia, jakie przewiduje w swoich przepisach Kodeks postępowania administracyjnego. Zatem skargę do WSA składa się dopiero po wniesieniu i rozpatrzeniu odwołania, ponaglenia lub zażalenia.

Jaki jest termin na wniesienie skargi administracyjnej?

W większości przypadków skarga administracyjna powinna zostać wniesiona w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia petentowi decyzji w danej sprawie administracyjnej. Termin ten nie obowiązuje jednak w przypadku skargi na bezczynność organu lub skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania – wtedy siłą rzeczy nie obowiązuje żaden termin.

Warto pamiętać, aby skargę do WSA wnieść w oznaczonym terminie, ponieważ jest to termin o charakterze ustawowym – nie można przesunąć go na wniosek zainteresowanego.

Co więcej, terminu tego nie można też przywrócić, chyba że strona dostatecznie uzasadni, że nie była w stanie dochować terminu z przyczyn niezależnych, na przykład z powodu zdarzenia losowego, ciężkiej choroby. Skarga wniesiona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Jakie elementy powinna zawierać skarga do WSA?

Jak zostało wspomniane, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. W przypadku błędów czy braków sąd wezwie skarżącego do ich uzupełnienia w określonym terminie (zwykle 7 dni), pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpatrzenia. Należy pamiętać więc, że kluczowe są przede wszystkim trzy elementy skargi:

 • oznaczenie organu, którego decyzji dotyczy skarga,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy skarga,
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Oczywiście, pismo nie obejdzie się również bez podstawowych elementów pisma sądowego, jak:

 • oznaczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, do którego pismo jest skierowane (WSA),
 • oznaczenie stron,
 • oznaczenie rodzaju pisma (tytuł),
 • osnowa wniosku,
 • podpis skarżącego,
 • wymienienie załączników.

Pamiętając, że skarga na decyzję administracyjną do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania tej decyzji, skarżący może ująć w swoim piśmie dodatkowo:

 • wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,
 • wniosek o rozpatrzenie skargi w trybie uproszczonym.

Warto mieć też na uwadze, że skarga do WSA powinna zawierać dobrze opracowany element „określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego”, a jest to nic innego jak przyczyna wniesienia skargi do WSA.

Petent nie musi jednak wskazywać, jakie przepisy prawa materialnego lub procesowego zostały naruszone. Wystarczy, że określi, na czym polega naruszenie jego praw lub interesu prawnego – w jego opinii.

Ile wynosi opłata od skargi administracyjnej?

Wniesienie skargi do WSA podlega opłacie, a jej wysokość zależy od przedmiotu sprawy. Opłata od skargi nie może być niższa niż 100 zł. Konkretną wysokość opłaty można sprawdzić w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Opłaty od skargi nie musi wnosić osoba, która składa skargę na decyzję w sprawie związanej ze stosunkiem pracy lub:

 • z pomocą i opieką społeczną,
 • ze statusem bezrobotnego i zasiłkami dla bezrobotnych,
 • z ubezpieczeniem społecznym,
 • z dodatkami mieszkaniowymi,
 • ze świadczeniami leczniczymi i rehabilitacyjnymi lub chorobami zawodowymi.

Jak wygląda postępowanie po wniesieniu skargi do WSA?

Po otrzymaniu skargi administracyjnej sąd wyznacza datę rozprawy. Na rozprawie swoje żądania i wnioski zgłasza najpierw skarżący, potem urząd. Sąd może przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to potrzebne. Sprawa rozstrzygana jest wyrokiem. Sąd ogłasza wyrok na posiedzeniu jawnym.

Jeżeli skarga zostanie uwzględniona, sąd przygotuje i doręczy skarżącemu uzasadnienie wyroku w terminie 14 dni.

Jeżeli skarga zostanie oddalona, to uzasadnienie wyroku zostanie przygotowane tylko na wniosek (petent ma na to 7 dni). O obowiązku złożenia wniosku o uzasadnienie sąd poucza skarżącego już w piśmie wyznaczającym termin rozprawy.

Jeśli skarżący będzie nieobecny na rozprawie, nie zostanie dodatkowo pouczony o konieczności złożenia wniosku. Brak uzasadnienia wyroku uniemożliwia natomiast jego zaskarżenie. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem podlega opłacie w kwocie 100 zł.

Wyrok wydany przez wojewódzki sąd administracyjny petent może zaskarżyć,  składając skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na złożenie skargi ma 30 dni, licząc od dnia otrzymania odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Skargi kasacyjnej nie można przygotowywać samodzielnie. Pismo musi sporządzić specjalista, taki jak adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy. W przypadku braku środków na taką pomoc petent może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pełnomocnika do WSA.

Na koniec

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia przed organem właściwym. Przy czym warto zaznaczyć, że mamy dwa rodzaje środków zaskarżenia, są to:

 • odwołanie od decyzji administracyjnej (np. wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa),
 • oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

(źródło: przepisy w kodeksie postępowania administracyjnego)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego- wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

skarga-do-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-wzor
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego- wzór
17