Skarga na decyzję administracyjną – wzór

17 

Jak napisać skargę na decyzję administracyjną? Osoby niezadowolone z decyzji wydanej przez organ administracyjny mogą odwołać się od niej do organu wyższego stopnia w celu dokonania ponownego rozpoznania sprawy.

Jeżeli jednak również organ drugiego stopnia oddali odwołanie, decyzja stanie się ostateczna. Dla osoby zainteresowanej nie musi to oznaczać końca sprawy, ponieważ decyzję organu odwoławczego można zaskarżyć jeszcze do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który sprawuje kontrolę nad organami administracyjnymi.

Jak powinna wyglądać taka skarga administracyjna? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jakie decyzje podlegają zaskarżeniu?

Zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlegają decyzje administracyjne wydawane przez urzędy publiczne, takie jak urząd gminy. Mogą dotyczyć one między innymi takich spraw, jak:

 • pozwolenie na budowę,
 • kara administracyjna,
 • sprawa podatkowa,
 • udzielenie koncesji,
 • cofnięcie koncesji, i tak dalej. 

Każda decyzja musi zawierać informacje o podstawie prawnej wydanej decyzji, czyli jej uzasadnienie, a także pouczenie z dokładnymi informacjami o terminie i sposobie odwołania od decyzji.

Zaskarżeniu nie podlega jednak decyzja wydana przez organ pierwszej instancji, lecz decyzja organu odwoławczego (drugiej instancji).

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy petentowi zamiast odwołania przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takim przypadku możliwe jest wniesienie skargi do sądu bez składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kiedy petent ma prawo wnieść skargę administracyjną?

Skarga administracyjna jest ostatecznym narzędziem w rękach osoby niezadowolonej z decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym. Z możliwości wniesienia takiej skargi można skorzystać dopiero po wyczerpaniu innych środków zaskarżenia, jak:

 • zażalenie, 
 • odwołanie,
 • ponaglenie, 

…czyli wszystkie środki zaskarżenia przewidziane w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozpoczęcie postępowania sądowoadministracyjnego jest możliwe zatem dopiero po wykorzystaniu wszystkich możliwości, jakie daje procedura administracyjna przewidziana w przepisach KPA.

Ile czasu na skargę administracyjną?

Skarga na decyzję administracyjną musi zostać wniesiona w odpowiednim terminie. Terminy są bardzo istotne w przypadku postępowań sądowych, a ich uchybienie stanowi zasadniczo o konieczności odrzucenia skargi.

Termin w postępowaniu administracyjno-sądowym ma charakter ustawowy, zatem nie można go na prośbę strony wydłużyć. W przypadku zawinionego uchybienia nie można go również przywrócić.

Przywrócenie terminu możliwe jest wyłącznie na wniosek strony, jeżeli ta dostatecznie uzasadni, że nie była w stanie go dochować z przyczyn niezależnych od niej.

Co do zasady, skarga do sądu administracyjnego powinna zostać wniesiona w ciągu 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast w przypadku skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, skarżącego nie ogranicza żaden termin.

Jak napisać skargę do sądu administracyjnego?

Do przygotowania skargi administracyjnej warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór skargi na decyzję administracyjną, który ułatwia sporządzenie pisma wolnego od błędów czy braków formalnych.

Taki dokument musi zawierać bowiem szereg niezbędnych elementów, spełniając wymagania pism stosowanych w postępowaniu sądowym.

Skarga administracyjna uwzględnia:

 • oznaczenie organu, którego działania, bezczynności czy przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczy skarga;
 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia lub czynności;
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Poza tym, zgodnie z przepisami każde pismo w postępowaniu sądowoadministracyjnym powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron,
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • podpis strony,
 • wymienienie załączników.

Pismo może zawierać też numer sprawy, pod którym była ona prowadzona przez organ administracyjny.

Jeśli w piśmie zabraknie jednego z wymaganych elementów, sąd wezwie skarżącego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpatrzenia. Takie wezwanie sąd wystosowuje do petenta tylko raz – warto o tym pamiętać. 

W treści skargi administracyjnej można ująć również:

 • wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji administracyjnej,
 • wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
 • wniosek o rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym.

Nie są to jednak elementy obligatoryjne, bez których pismo nie będzie rozpatrzone. Wniesienie skargi do WSA nie wstrzymuje natomiast automatycznie wykonania decyzji administracyjnej.

Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego skarżącego

Najważniejszym elementem, jaki musi zawierać skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego – jest dokładne określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego skarżącego.

Osoba przygotowująca skargę administracyjną musi wskazać w niej zatem przyczynę, która uzasadnia wniesienie skargi do WSA. 

Wystarczy jednak, że strona wskaże ogólny zarys problemu i określi na czym, polega naruszenie jej prawa lub interesu prawnego – jej zdaniem.

Nie jest konieczne konkretne wskazanie, które przepisy prawa materialnego lub procesowego zostały przez organ administracyjny naruszone. Sąd nie wymaga też wskazywania podstawy prawnej, z której skarżący wywodzi swój interes prawny.

Opłata od skargi

Wniesienie skargi przeciwko rozstrzygnięciu administracyjnemu podlega opłacie. Opłata od skargi do WSA naliczana jest w kwocie zależnej od przedmiotu sprawy, ale nie może wynosić mniej niż 100 zł. 

Wysokości opłat za wniesienie skargi administracyjnej zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jeśli wysokość opłaty skarbowej zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia, to wartość tą należy wskazać w petitum skargi. 

Z opłaty od skargi zwolnione są osoby, które zaskarżają decyzję związaną z:

 • pomocą i opieką społeczną,
 • statusem bezrobotnego, zasiłkami dla bezrobotnych,
 • stosunkiem pracy,
 • ubezpieczeniem społecznym,
 • dodatkami mieszkaniowymi,
 • świadczeniami leczniczymi i rehabilitacyjnymi lub chorobami zawodowymi.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na decyzję administracyjną – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

skarga-na-decyzje-administracyjna-wzor-pdf-doc-przyklad
Skarga na decyzję administracyjną - wzór
17