Skarga na Sędziego – wzór

17 

Jak napisać skargę na sędziego? Skargę na sędziego sądu powszechnego należy złożyć do właściwego prezesa sądu w formie pisemnej. Skargi rozpatruje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie jednego miesiąca.

Złożenie skargi na sędziego jest uzasadnione między innymi w przypadku, kiedy jego zachowanie w trakcie rozprawy wskazuje na stronniczość, jednak skargę można złożyć także w innych uzasadnionych przypadkach. Jak prawidłowo napisać skargę na sędziego?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na sędziego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czy można złożyć skargę na sędziego?

Skarga na sędziego to rozwiązanie, z którego obywatele mogą korzystać od 2011 roku. Warto pamiętać jednak o tym prawie, ponieważ nie każdy sędzia w trakcie rozprawy zachowuje się tak, jak powinien – godnie i z powagą. 

Jeśli sędzia zachowuje się arogancko, niekulturalnie, stronniczo, należy podjąć działania, które nie pozwolą mu pozostać bezkarnym. Właśnie w tym celu powstała instytucja skargi na działalność sądu i sędziego.

Czego może dotyczyć skarga?

Skarga na sędziego i skarga na sąd mogą dotyczyć całokształtu działalności sądu. Każdy obywatel ma prawo złożyć skargę na przykład na nieprzyjęcie wniosku przez pracownika sądu, a także na zachowanie sędziego w trakcie rozprawy.

Skarga na działalność sądu nie może dotyczyć jedynie tej części działalności sądów, w której są one niezawisłe i podlegają tylko ustawom. Oznacza to, że skarga nie może dotyczyć treści, zasadności czy zgodności z prawem wydanych orzeczeń. W takich przypadkach stronom przysługują odpowiednie środki zaskarżenia. 

Można natomiast złożyć skargę na sędziego, który orzekał we własnej sprawie, a także na sędziego, który w trakcie orzekania faworyzował drugą stronę, choćby dlatego, że:

 • znał osobiście adwokata,
 • nie dopuszczał jednej ze stron do głosu,
 • nie uwzględnił wniosków jednej ze stron.

Do kogo skierować skargę na sędziego?

Skarga na sędziego za stronniczość czy za innego typu negatywne zachowanie powinna zostać skierowana do prezesa sądu. Dokument wnosi się za pośrednictwem biura podawczego lub innej komórki organizacyjnej wskazanej przez niego.

Jeżeli skarga dotyczy działalności sądu rejonowego i okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia pisma jest prezes sądu okręgowego. Kiedy zaś skarga dotyczy działalności prezesa sądu rejonowego, działalności sądu apelacyjnego i okręgowego – organem właściwym do jej rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego. Natomiast skarga na działalność prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.

Gdy skarga dotyczy samego prezesa sądu, należy skierować ją:

 • do prezesa sądu okręgowego, kiedy jest to skarga na prezesa sądu rejonowego, 
 • do prezesa sądu apelacyjnego, kiedy jest to skarga na prezesa sądu okręgowego, 
 • do Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy jest to skarga na prezesa sądu apelacyjnego.

Jak napisać skargę na sędziego?

Do przygotowania skargi na sąd czy sędziego warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór skargi na sędziego. Skargę można wnieść także w formie ustnej do protokołu, jednak znacznie wygodniej jest sporządzić ją w formie zwykłej pisemnej lub elektronicznej.

Skarga powinna zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • dane skarżącego: imię, nazwisko, adres,
 • treść (zwięzłą),
 • sygnaturę akt sprawy, której skarga dotyczy,
 • podpis skarżącego.

Zasadniczo, skarga w formie pisemnej musi spełniać wymogi określone dla pisma procesowego. Obowiązkowe jest także ujęcie w niej przedmiotu zaskarżenia. Jeśli skarga nie pozwala na zidentyfikowanie przedmiotu zaskarżenia, skarżący jest wzywany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Na rozpatrzenie skargi czeka się maksymalnie jeden miesiąc. Rozpatrzenie skargi może wymagać przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w ramach którego podmiot badający skargę zbiera niezbędne dowody i informacje.

Skutki wniesienia skargi

Co daje skarga na sędziego? Skarga na sędziego może zostać uznana lub odrzucona. Jeśli skarga zostanie uznana za zasadną, może dojść do postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego.

Kiedy skarga zawiera wniosek o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega niezwłocznemu przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu lub zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Z kolei rzecznik dyscyplinarny, po wstępnym zbadaniu skargi, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. 

Co ważne, o sposobie rozpatrzenia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę. Skarżący dowie się zatem, jakie konsekwencje poniesie sędzia.

Warto wspomnieć również, że jeśli skarga będzie dotyczyła czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ sądu będzie zmuszony włączyć skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy. 

Jeżeli zaś skarga będzie dotyczyć czynności sądu jeszcze niedokonanych, to zostanie niezwłocznie przekazana do akt postępowania, którego dotyczy.

Kiedy skarga na sędziego do Ministra Sprawiedliwości?

Osoby niezadowolone ze sposobu rozpatrzenia ich skargi na sędziego, często zastanawiają się, czy mogą złożyć taką skargę do organu wyższego stopnia. Jeśli decyzja Rzecznika Dyscyplinarnego nie spełnia oczekiwań skarżącego, konieczna może okazać się skarga na sędziego do Ministra Sprawiedliwości (obecnie będzie to skarga na sędziego do Ziobry).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

§  3b.  Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.

§  4.  Prezes sądu apelacyjnego, w terminie do końca kwietnia każdego roku, informuje Ministra Sprawiedliwości o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg przez prezesów sądów działających na obszarze apelacji.

Zatem skarga do Ministra Sprawiedliwości dotyczy zasadniczo działalności Rzecznika Dyscyplinarnego, a nie samego sędziego. Tymczasem jak czytamy we wspomnianej ustawie:

§  1.  Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.

Kiedy skarga może zostać odrzucona?

Warto pamiętać, że skarga na sędziego nie zostanie rozpatrzona, jeśli będzie zawierała treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe. Skarżący zostanie jednak powiadomiony o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na Sędziego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

skarga-na-sedziego-wzor-pdf-doc-przyklad
Skarga na Sędziego - wzór
17