Jak zgłosić nauczyciela do Kuratorium Oświaty? wzór skargi

17 

Kuratorium Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami publicznymi i niepublicznymi. W przypadku problemów, które dotyczą dyrektora placówki oświatowej lub nauczyciela, rodzice i dorośli uczniowie mogą kierować do Kuratorium pisma i wnioski, w tym także skargi.

Kiedy skarga do kuratora jest zasadna i jak zgłosić nauczyciela do Kuratorium Oświaty? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi do Kuratorium Oświaty, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakimi sprawami zajmuje się Kuratorium Oświaty?

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, Kuratorium sprawuje nadzór pedagogiczny nad placówkami i szkołami publicznymi oraz niepublicznymi. Nadzór pedagogiczny to zaś nic innego, jak kontrola:

 • stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, a także innych placówek i nauczycieli,
 • efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także innej działalności statutowej szkół i innych placówek oświatowych.

Poza tym, Kuratorium ma obowiązek udzielania pomocy szkołom i nauczycielom w ramach wykonywanych przez te podmioty zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dodatkowo, organ ten powinien inspirować nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

W ramach nadzoru, jaki Kuratorium sprawuje nad nauczycielami i dyrektorami, należy wymienić między innymi kontrolę:

 • zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 • realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • przestrzegania zasad przeprowadzania egzaminów, 
 • przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego,
 • przestrzegania postanowień statutu szkoły,
 • przestrzegania praw dziecka i praw ucznia, a także upowszechniania wiedzy o tych prawach,
 • zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Co zrobić przed wniesieniem skargi do kuratorium?

Pismo do kuratorium oświaty warto dobrze przemyśleć, ponieważ nierzadko wniesienie skargi okazuje się bardzo krzywdzące dla dyrektora placówki i całej szkoły. Jeśli dyrektor i nauczyciele łamią prawo oświatowe, skarga będzie uzasadniona, jednak przed złożeniem donosu rodzic może skorzystać z dwóch możliwości:

 • telefonicznej konsultacji z pracownikiem kuratorium celem zasięgnięcia porady i uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy szkoła złamała prawo,
 • osobistej konsultacji z kuratorem lub wicekuratorem w godzinach przyjęć interesantów po umówieniu się na wizytę przez telefon, lub przez Internet.

Jak zgłosić skargę do Kuratorium?

Skarga do kuratorium na nauczyciela powinna zostać skierowana do Kuratorium Oświaty lub do Delegatur Kuratorium Oświaty – w zależności od lokalizacji szkoły. Skargę najlepiej przygotować na piśmie dla celów dowodowych i złożyć za potwierdzeniem odbioru.

Dokument musi być podpisany i musi zawierać dane składającego skargę. Anonimowa skarga do kuratorium nie zostanie rozpatrzona, chyba że wskazuje na problem, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia czy życia uczniów. 

Jeśli skarga zostanie złożona prawidłowo, skarżący otrzyma odpowiedź w temacie danej sprawy w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia skargi do Kuratorium. Skutkiem złożenia skargi będzie także kontrola wizytatora którą zleci kurator oświaty. Wizytator sprawdzi zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa, a także:

 • przeanalizuje dokumentację szkoły, 
 • przeprowadzi rozmowy wyjaśniające z dyrektorem, wychowawcą, innymi pracownikami szkoły,
 • sprawdzi, czy udzielono uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W wyniku kontroli kuratorium wyda dyrektorowi zalecenia, które są dla dyrektora szkoły obligatoryjne do realizacji!

Gdzie złożyć skargę na nauczyciela?

Należy podkreślić, że skarga na nauczyciela do Kuratorium Oświaty to ostateczność. Nie można traktować takiego rozwiązania jako sposobu na przyspieszenie rozwiązania problemu, jeśli okoliczności tego nie uzasadniają. W pierwszej kolejności skargę na nauczyciela składa się bowiem do tego podmiotu, który sprawuje nad nim bezpośredni nadzór. Zatem gdzie złożyć skargę na nauczyciela?

Pisemna skarga na nauczyciela powinna zostać złożona najpierw do dyrektora szkoły, a następnie – jeśli nie będzie skuteczna – do organu nadzorującego, czyli do Rady Gminy lub do Kuratorium. Do dyrektora kierowane są zarówno skargi na nauczycieli, jak i na pracowników niepedagogicznych czy trudnych uczniów.

To dyrektor szkoły odpowiada bowiem za zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, za zagwarantowanie im przestrzegania praw ucznia i praw dziecka, za odpowiednie warunki do nauki, opieki i wychowania. Oznacza to, że niewłaściwe zachowanie pedagogów powinno spotkać się z reakcją ze strony kierującego placówką, który takich pedagogów zatrudnia i nadzoruje. 

Czego może dotyczyć skarga na nauczyciela?

Skarga na nauczyciela może dotyczyć między innymi takich zachowań jak:

 • agresja słowna,
 • przemoc psychiczna i fizyczna,
 • nieprzestrzeganie praw ucznia,
 • łamanie praw dziecka,
 • nieprawidłowy system oceniania,
 • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu,
 • nie realizowanie podstawy programowej,
 • nadużywanie zwolnień lekarskich, i wiele innych. 

Kiedy dyrektor szkoły otrzymuje taką skargę, ma obowiązek ustosunkowania się do niej w ciągu jednego miesiąca. W tym czasie powinien zbadać sprawę między innymi poprzez prowadzenie anonimowych ankiet wśród uczniów, a także poprzez bezpośrednią rozmowę z danym nauczycielem.

Zgłoszenie nauczyciela do kuratorium będzie uzasadnione, jeśli dyrektor szkoły nie ustosunkuje się do skargi lub nie podejmie odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu. Bezpośrednio do Kuratorium można złożyć także skargę na dyrektora szkoły, choć w pierwszej kolejności wskazane jest złożenie takiego pisma do Rady Gminy, która sprawuje nadzór nad kierującym placówką.

Co natomiast w przypadku pisemnej skargi na ucznia? Uczeń agresywny, stanowiący zagrożenie dla innych dzieci, powinien uzyskać odpowiednią pomoc. Skargę na takie dziecko również kieruje się w pierwszej kolejności do dyrektora szkoły.

Ten powinien podjąć kroki niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom, jednocześnie udzielając pomocy dziecku z problemami. Jeśli skierowane do niego pismo nie będzie skuteczne, problem należy zgłosić do kuratora oświaty.

Jak napisać skargę do kuratorium?

Skarga do Kuratorium powinna przyjmować formę pisemną. Dokument musi uwzględniać między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia skargi,
 • adres zamieszkania osoby wnoszącej skargę,
 • dane składającego skargę,
 • opis sprawy ze wskazaniem, której szkoły i którego nauczyciela/dyrektora szkoły/ucznia dotyczy skarga,
 • podpis składającego skargę. 

Dokument należy adresować do Kuratorium Oświaty lub do Delegatur Kuratorium Oświaty. Można złożyć go listownie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Odpowiedzi na pismo należy oczekiwać w terminie jednego miesiąca. Jeśli Kuratorium uzna, że sprawą powinien zająć się inny podmiot, przekieruje pismo do właściwego organu. 

Pisemna skarga do kuratorium może dotyczyć między innymi:

 • łamania procedur rekrutacji do szkół,
 • uchybienie godności zawodu nauczyciela,
 • niestosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • spraw socjalnych takich jak: stypendia, działalność internatów, wyżywienie,
 • postawy etycznej nauczyciela,
 • stosowanych przez nauczyciela metod wychowawczych,
 • wykorzystywanych przez nauczyciela pomocy naukowych i podręczników.

Podsumowanie artykułu

Na ogół, wniesienie skargi na nauczyciela może dotyczyć różnych kwestii, takich choćby jak:

 • niewłaściwe zachowanie nauczyciela,
 • naruszenie przez nauczyciela praw ucznia,
 • nieprofesjonalizm czy niesprawiedliwe traktowanie ucznia,
 • nieetyczne zachowania nauczycieli,
 • fałszowanie dokumentacji szkolnej.

Jeśli Kuratorium otrzyma skargę na nauczyciela, w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia skargi podejmie odpowiednie działania wyjaśniające i w zależności od efektu kontroli w szkole, Kuratorium może wszcząć postępowania dyscyplinarnego nauczyciela, a nawet zwolnić nauczyciela, zakazując mu jednocześnie wykonywanie zawodu nauczyciela.

Oczywiście wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez jednostkę organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą odbywa się, dopiero gdy Kuratorium ma niezbite dowody na zarzuty przytoczone przez skarżącego rodzica.

Niestety bardzo często rodzice dzieci nie wiedzą, jak postępować w przypadku chęci złożenia skargi na nauczyciela dlatego najlepiej, aby opis takiej procedury znajdował się w statucie szkoły.

Niemniej jednak nie wolno zapomnieć, że oprócz skargi do Kuratorium, można też spróbować złożyć skargę na nauczyciela do dyrektora szkoły, wtedy też dyrektor szkoły może powiadomić rzecznika dyscyplinarnego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie skargi do Kuratorium na zachowanie nauczyciela, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz na samej górze strony.

jak-zglosic-nauczyciela-do-kuratorium-oswiaty-wzor-skargi
Jak zgłosić nauczyciela do Kuratorium Oświaty? wzór skargi
17