Wniosek o zniesienie Kuratora – wzór

17 

Jak prawidłowo napisać wniosek o zniesienie kuratora? Kurator sądowy może kontrolować zarówno zachowanie dziecka i jego rodziny, jak i osoby skazanej, odbywającej wyrok w zawieszeniu.

W obu przypadkach dozór kuratora ma szansę zostać zniesionym. Jak do tego doprowadzić?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pisma o zniesienie kuratora sądowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Dozór kuratora nad skazanym

Kurator sądowy może sprawować dozór nad sprawcą przestępstwa, który odbywa wyrok w zawieszeniu. Taki dozór ma zapobiec ponownemu złamaniu prawa, a także stanowić dla skazanego pomoc w procesie resocjalizacji. Najczęściej dozór kuratorski stosuje się w stosunku do młodocianych przestępców przestępstwa umyślnego czy wielokrotnych recydywistów. 

W tym przypadku dozór polega na tym, że skazany:

 • stawia się na wezwania kuratora,
 • udziela wyjaśnień co do przebiegu dozoru,
 • informuje kuratora o zmianie miejsca pobytu, zatrudnienia czy zamieszkania,
 • umożliwia kuratorowi wejście do swojego domu.

Dozór kuratora może trwać od 2 do 5 lat w przypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności lub od 1 do 3 lat w przypadku warunkowego zawieszenia kary ograniczenia wolności, lub grzywny.

Jak znieść dozór kuratora nad skazanym?

Aby znieść dozór kuratorski nad skazanym, należy złożyć wniosek o zniesienie dozoru kuratora na podstawie art. 74 kodeksu karnego, w brzmieniu:

§  2.  Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd, wobec skazanego na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, może w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 3-8 albo od wykonania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 2, jak również oddać skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić.

Zatem wniosek o zwolnienie z dozoru będzie uzasadniony, jeśli skazany w okresie odbywania kary przestrzegał porządku prawnego. Pismo w takiej sprawie rozpatrywane jest indywidualnie. Sąd musi mieć bowiem pewność, że również po zniesieniu dozoru kuratora skazany nie popełni żadnego przestępstwa. Pod uwagę będzie brał zatem także opinię kuratora. 

Wniosek o zniesienie nadzoru kuratora kierowany jest do sądu penitencjarnego. Poza niezbędnymi elementami formalnymi należy uwzględnić w nim uzasadnienie, czyli krótki opis zachowania skazanego, wskazujący na fakt, że przestrzegał on porządku prawnego, wykonał orzeczone środki karne czy uregulował wszystkie zobowiązania finansowe, jakie przewidywało orzeczenie sądowe.

Kurator w sprawach rodzinnych

Wniosek o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego to pismo inne niż wniosek o uchylenie dozoru kuratora nad skazanym. Dozór kuratorski nad dzieckiem i rodziną najczęściej orzekany jest z powodu nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Może być spowodowany niewłaściwym zachowaniem dziecka, którego rodzice nie kontrolują lub niewłaściwym zachowaniem samych opiekunów.

Przyczyny dozoru kuratora rodzinnego to między innymi:

 • przemoc,
 • alkoholizm,
 • bezrobocie (długotrwałe),
 • przestępczość,
 • zaniedbywanie obowiązków szkolnych,
 • trudna sytuacja materialna, lokalowa,
 • częsta zmiana partnerów.

Kurator rodzinny ma też nieco inne zadania niż kurator nadzorujący skazanego. Jego praca polega na sprawowaniu opieki nad małoletnim i kontrolowaniu sposobu, w jaki rodzice sami sprawują opiekę nad swoim dzieckiem.

Kurator może odwiedzać rodzinę codziennie, nawet w godzinach nocnych. Jego obowiązkiem jest zaś współpraca z rodziną, udzielanie jej pomocy w zakresie organizowania pracy, nauki i czasu wolnego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Czy można znieść dozór kuratora rodzinnego?

Odpowiedź na pytanie „ile trwa nadzór kuratora rodzinnego” brzmi z reguły: bezterminowo. Sąd orzeka bowiem dozór do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, a jeśli to małoletni popełnia czyny zabronione – nawet do ukończenia 21. roku życia. Nie oznacza to jednak, że nie można znieść dozoru kuratorskiego przed tym terminem. 

Wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego będzie uzasadniony tylko wtedy, kiedy ustaną przyczyny jego ustanowienia, np. przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej. Zniesienie dozoru następuje na wniosek, który może złożyć opiekun dziecka, sam kurator lub instytucja, która zajmuje się małoletnim.

Nie wystarczy jednak samo przygotowanie takiego wniosku, jeśli rodzice nie starają się usunąć przyczyny ustanowienia dozoru i nie współpracują z kuratorem czy innymi instytucjami.

Wniosek o zdjęcie kuratora rodzinnego skutkuje przeprowadzeniem przez sąd postępowania, którego celem jest sprawdzenie, czy przyczyna pierwotnego ograniczenia władzy rodzicielskiej opiekunom już nie stanowi zagrożenia dla dobra dziecka. 

Jak napisać wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego?

Wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego musi uwzględniać kilka niezbędnych elementów formalnych. Należy ująć w jego treści między innymi:

 • oznaczenie sądu rejonowego, do którego kierowane jest pismo,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane uczestnika (dziecka),
 • odpowiedni tytuł,
 • treść z prośbą o przywrócenie władzy rodzicielskiej i zniesienie dozoru kuratora,
 • wskazanie postanowienia sądowego dotyczącego ograniczenia/odebrania władzy rodzicielskiej (tj. data i numer sprawy),
 • uzasadnienie wniosku,
 • czytelny podpis wnioskodawcy. 

Dokument można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zniesienie kuratora rodzinnego. Jego najważniejszą częścią będzie natomiast opis bieżącej sytuacji rodzinnej oraz dążeń rodziny do zlikwidowania przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Jeśli więc opiekunom zależy na wcześniejszym zdjęciu dozoru kuratora, powinni korzystać z wszelkich dostępnych form pomocy dla rodzin oraz współpracować z takimi podmiotami jak:

 • kurator rodzinny,
 • asystent rodziny,
 • placówka oświatowa,
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • gminny zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • placówka ochrony zdrowia, itd.

Dlaczego? Każdy z tych podmiotów może wystawić opinię/zaświadczenie, czyli dokument, który potwierdzi starania podejmowane przez rodziców, co sąd weźmie pod uwagę, rozpatrując wniosek. 

Warto wspomnieć również o tym, że wniosek o uchylenie nadzoru kuratora jest odpłatny (100 zł). Opłatę wnosi się w sądzie, do którego wniosek jest kierowany – w Sądzie Rejonowym, Wydział Rodzinny i Nieletnich, w okręgu odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Podsumowanie artykułu

Nadzór kuratora powstaje z orzeczenia sądu rodzinnego, a  celem takiej decyzji sądu jest monitorowanie sytuacji osoby (najczęściej dziecka), którego dobro jest w jakiś sposób zagrożone. Pismo do sądu o zniesienie kuratora składa się, dopiero gdy ustaną przesłanki, którymi kierował się sąd, wydając niniejsze orzeczenie.

wniosek-o-zniesienie-kuratora-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o zniesienie Kuratora - wzór
17