Wniosek o zwolnienie z dozoru Kuratora – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora sądowego? Dozór kuratora to jeden ze środków zapobiegawczych. O zastosowaniu takiego środka zapobiegawczego decyduje sąd.

To również do sądu należy kierować zatem wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora, kiedy podstawa dozoru jest nieaktualna lub gdy nastąpiła znacząca poprawa dozorowanego.

Jak napisać wniosek dotyczący zwolnienia z dozoru kuratora? aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Na czym polega dozór kuratora?

Sąd orzeka dozór kuratora sądowego wobec sprawców odbywających wyrok w zawieszeniu. Dozór ma na celu:

 • zapobiegać ponownemu popełnieniu przestępstwa przez skazanego,
 • zapobiegać demoralizacji,
 • stanowić pomoc dla skazanego.

Dozór kuratora stanowi też narzędzie kontroli, dzięki któremu sąd może sprawdzić, jak przebiega okres próby skazanego. Najczęściej, środek ten stosowany jest wobec:

 • młodocianych sprawców przestępstwa umyślnego,
 • wielokrotnych recydywistów,
 • przestępców, działających w zorganizowanej grupie.

W ramach dozoru kuratora skazany powinien:

 • stawiać się na wezwania kuratora/sądu,
 • udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru,
 • informować kuratora o każdej zmianie miejsca pobytu, zamieszkania, zatrudnienia,
 • umożliwiać kuratorowi wejście do mieszkania.

Kurator może także – w ramach wykonywania czynności służbowych – korzystać z pomocy policji, innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych, a nawet osób fizycznych.

Mowa tu oczywiście o czynnościach, takich jak kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego nałożonych na niego obowiązków.

Jak długo trwa dozór kuratora?

Dozór kuratora ma związek z zawieszeniem wykonywania kary na okres próby. Ten zaś biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia przez okres:

 • od 2 do 5 lat, w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
 • od roku do 3 lat, w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora, a także:

 • innej osoby godnej zaufania,
 • stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji czy pomoc skazanym.

Zatem dozór kuratora trwa tyle samo, co okres próby. Po zakończeniu okresu próby następuje koniec dozoru kuratora.

 Kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora?

Wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora składany jest na podstawie art. 74 kodeksu karnego, zgodnie z którym sąd może zwolnić skazanego z nadzoru kuratorskiego pod warunkiem, że pozwalają na to względy wychowawcze.

W praktyce oznacza to, że wniosek będzie uzasadniony, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego – nie dopuszczał się przestępstw.

Co ważne, takie zachowanie skazanego musi mieć charakter na tyle trwały, aby sąd mógł przypuszczać, że nawet bez dalszego dozoru kuratora, będzie on nadal postępował właściwie – co najważniejsze, nie wróci do przestępstw.

Przepisy nie odnoszą się precyzyjnie do terminu, kiedy zniesienie dozoru kuratora jest możliwe. Każdy wniosek tego typu rozpatrywany jest zatem w pełni indywidualnie. Sąd skupia się przede wszystkim na okolicznościach danej sprawy, biorąc pod uwagę także rodzaj przestępstwa, jakiego skazany się dopuścił.

Co ważne, wniosek o uchylenie dozoru kuratora może złożyć zarówno skazany, jak i sam kurator. Sąd z reguły zawsze przychyla się do wniosku kuratora, natomiast w przypadku otrzymania wniosku od skazanego, bierze pod uwagę opinię kuratora. Aby upewnić się zatem, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, warto postarać się o poparcie go przez kuratora sądowego.

Jak napisać wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora?

Wniosek o zniesienie kuratora musi spełniać określone wymogi formalne, ponieważ jest to pismo kierowane do sądu penitencjarnego. W dokumencie nie może zabraknąć takich podstawowych informacji jak oznaczenie wyroku skazującego czy danych skazanego. Należy także podać we wniosku argumenty, które przemawiają za zmianą wyroku – za zniesieniem dozoru kuratorskiego.

Uzasadnieniem wniosku o zwolnienie z dozoru kuratorskiego będzie opis zachowania skazanego, czyli:

 • fakt przestrzegania porządku prawnego,
 • fakt wywiązywania się z obowiązków, jakie zostały nałożone na skazanego w związku z dozorem kuratora,
 • fakt wykonania orzeczonych środków karnych,
 • fakt uregulowania wszystkich zobowiązań finansowych wobec poszkodowanych/Skarbu Państwa, jeśli przewidywało je orzeczenie sądowe.

Do przygotowania wniosku można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zwolnienie z dozoru kuratora, który należy poprzeć własną argumentacją.

Kurator sądowy w sprawach rodzinnych

Należy wiedzieć, że z dozorem kuratora mamy do czynienia nie tylko w sprawach karnych, ale również w sprawach rodzinnych i taki dozór również można uchylić, kiedy jest to uzasadnione.

Dozorem kuratorskim może zostać objęty zarówno rodzic, jak i dziecko, a także cała rodzina. Z reguły, jest to związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej opiekunów. W ramach takiego orzeczenia sąd może nakazać rodzicom współpracę z asystentem rodziny czy podjęcie terapii, na przykład alkoholowej.

W takim przypadku kurator ma za zadanie czuwać nad tym, aby rodzina wypełniała te zalecenia. Jego rolą jest też upewnianie się, czy dziecko pozostające przy rodzicach jest bezpieczne, czy jego zdrowiu i życiu nic nie zagraża.

Kurator sądowy, który pełni nadzór nad rodziną, ma realny wpływ na to, czy rodzice odzyskają władzę rodzicielską, czy utracą ją całkowicie. Od jego opinii zależy, jakie decyzje podejmie sąd. Jeśli kurator złoży wniosek o zdjęcie nadzoru, sąd prawdopodobnie przychyli się do takiego wniosku.

Rodzic objęty dozorem kuratorskim również ma prawo złożyć wniosek o uchylenie nadzoru kuratora. W takim piśmie powinien wykazać, że odpadły wszelkie przesłanki do dalszego stosowania takiego środka zapobiegawczego. Argumenty przedstawione we wniosku należy udokumentować za pomocą:

 • zaświadczenia lekarskiego,
 • opinii ze szkoły,
 • opinii z ośrodka pomocy społecznej,
 • opinii kuratora.

Wniosek o zdjęcie kuratora sądowego w przypadku spraw rodzinnych należy złożyć we właściwym sądzie rodzinnym.

Zsumowanie artykułu

Dozór kuratora sądowego, zwany także nadzorem kuratorskim, to środek wymierzony w przestępców, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, karę ograniczenia wolności lub inne kary nieobejmujące odbywania kary w więzieniu (całkowite pominięcie zakładu karnego).

Jest to często stosowany środek w systemie karnym, mający na celu kontrolę i wsparcie skazanych w trakcie wykonywania skazania, a także minimalizację ryzyka recydywy.

Natomiast zwolnienie z dozoru młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego jest możliwe, jeśli nastąpiły pozytywne zmiany w zachowaniu skazanego. W końcu zarządzenie wykonania kary w postaci dozoru kuratora zawodowego miało swoje poważne podstawy.

W głównej mierze decyzja o zwolnieniu z dozoru kuratora zależeć będzie od przebiegu okresu próby oraz nałożonych obowiązków sprawcy określonego w postanowieniu sądowym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zwolnienie z dozoru Kuratora – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zwolnienie-z-dozoru-kuratora-wzor
Wniosek o zwolnienie z dozoru Kuratora - wzór
17