Wniosek o skrócenie prac społecznych – wzór

17 

Kara ograniczenia wolności może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Kara tego typu trwa najkrócej jeden miesiąc, a najdłużej 2 lata. W pewnych okolicznościach można jednak złożyć wniosek o skrócenie prac społecznych. Kiedy skazany ma takie prawo i jak napisać taki wniosek?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o skrócenie prac społecznych, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kara ograniczenia wolności w formie prac społecznych

Zanim odpowiemy na pytanie jak skrócić prace społeczne, przedstawmy kilka istotnych informacji związanych z taką formą odbywania kary ograniczenia wolności. 

Kara ograniczenia wolności może polegać na:

 • nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,
 • potrącaniu 10-25% wynagrodzenia za pracę skazanego na wybrany (przez sąd) cel społeczny. 

Karę ograniczenia wolności stosuje się z reguły zamiast krótkoterminowej kary pozbawienia wolności lub zamiast wysokiej, trudnej do zapłacenia grzywny. Karę orzeka się wobec tych skazanych, których nie należy izolować od społeczeństwa. Ograniczenie wolności może obejmować okres od 1 miesiąca do 2 lat. 

W przypadku prac społecznych skazany ma obowiązek realizować je w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Prace społeczne wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub w miejscu stałego zatrudnienia, ewentualnie w niewielkiej odległości od tych miejsc. Przez cały okres wykonywania prac społecznych nad skazanym nadzór pełni sąd rejonowy oraz kurator zawodowy.

Kurator informuje skazanego o miejscu, terminie i rodzaju wykonywanej pracy, a także o konsekwencjach uchylania się od odbywania kary. Może też zmienić rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia prac społecznych w uzasadnionych przypadkach. 

Warto pamiętać, że czas pracy skazanego nie może przekroczyć 8 godzin na dobę, chyba że skazany sam złoży wniosek o przedłużenie godzin pracy – do maksymalnie 12 na dobę. Co więcej, prace społeczne można wykonywać także w dni wolne od pracy (ustawowo i u danego podmiotu).

Czy można skrócić prace społeczne?

Na pytanie: czy można szybciej odrobić prace społeczne, należy odpowiedzieć poprzez odwołanie się do treści art. 84 kodeksu karnego, zgodnie z którym skazany może zostać zwolniony z obowiązku odbycia kary, jeśli:

 • odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary ograniczenia wolności,
 • przestrzegał porządku prawnego w trakcie odbywania kary,
 • wykonał nałożone na niego obowiązki, a także orzeczone środki karne, środki kompensacyjne i przepadek.

Należy wiedzieć, że zgodnie z przepisami sąd może, ale nie musi zwolnić skazanego od reszty kary poprzez uznanie jej za wykonaną. Spełnienie wymienionych wyżej kryteriów nie oznacza zatem, że sąd jest zobligowany do pozytywnego rozpatrzenia wniosku skazanego.

Warto podkreślić także, że art. 83 kodeksu karnego mówi wyłącznie o karze ograniczenia wolności w formie prac społecznych, a nie o karze w formie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.

Jak skrócić karę ograniczenia wolności?

Wiedząc, czy można się ubiegać o skrócenie prac społecznych, warto znaleźć odpowiedź na pytanie, jak należy to zrobić. Po pierwsze, wniosek o skrócenie kary ograniczenia wolności ma prawo złożyć:

 • sam skazany,
 • obrońca skazanego,
 • kurator sądowy.

Po drugie, pismo z prośbą o skrócenie kary ograniczenia wolności należy kierować do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce wykonywania kary. Warto pamiętać też, że wniosek podlega opłacie w kwocie 45 zł. W przypadku złożenia wniosku bez dokonania opłaty, sąd wezwie wnioskodawcę do jej uiszczenia, co opóźni procedurę rozpatrzenia pisma.

Jak napisać wniosek o skrócenie prac społecznych?

Wniosek o skrócenie kary ograniczenia wolności w formie prac społecznych warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór wniosku o skrócenie prac społecznych, który wystarczy wypełnić niezbędnymi informacjami, takimi jak:

 • oznaczenie wyroku, w którym orzeczono karę ograniczenia wolności,
 • sygnatura akt postępowania,
 • dane skazanego,
 • oznaczenie sądu,
 • uzasadnienie wniosku.

Zasadniczo, wniosek o skrócenie prac społecznych może opierać się na wskazaniu istnienia okoliczności, które uprawniają skazanego do wnioskowania o skrócenie kary ograniczenia wolności.

Można napisać zatem, że wnioskodawca przestrzegał porządku prawnego w trakcie odbywania kary. Udowadnianie tego stwierdzenia nie jest konieczne, gdyż sąd i tak dokładnie zbada sytuację, zanim podejmie decyzję o ewentualnym skróceniu kary.

Jak przekonać sąd do skrócenia kary ograniczenia wolności?

Skrócenie kary ograniczenia wolności jest możliwe w sytuacji, kiedy sąd ma pewność, że cele kary ograniczenia wolności zostały osiągnięte. Tymczasem celem orzeczenia kary ograniczenia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli kształtowania społecznie pożądanych postaw, w tym w szczególności poczucia odpowiedzialności i potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

W trakcie odbywania kary skazany powinien sumiennie wykonywać swoje obowiązki, przestrzegać ustalonych zasad zachowania, a także porządku i dyscypliny zarówno w miejscu pobytu, jak i w miejscu pracy. Ograniczenie wolności pełni więc rolę wychowawczą, a zwolnienie skazanego z obowiązku odbycia reszty kary jest nagrodą za pozytywną zmianę postawy i odpowiednie zachowanie. 

Przy rozpatrywaniu wniosku o skrócenie kary ograniczenia wolności, sąd weźmie pod uwagę między innymi dotkliwość kary, a także:

 • przestrzeganie porządku prawnego przez skazanego,
 • spełnienie przez skazanego nałożonych na niego prawomocnym wyrokiem obowiązków.

Ponieważ istotne jest przede wszystkim zachowanie skazanego i sposób odbywania przez niego kary – wykonywania prac społecznych – do wniosku o skrócenie kary warto dołączyć opinię przełożonego oraz kuratora sądowego, gdyż są to osoby, które sprawują nad skazanym nadzór w trakcie wykonywania kary.

Dodatkowo, za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku może przemawiać wskazanie, iż wykonywanie prac społecznych koliduje między innymi z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi oraz planami skazanego na przyszłość. Potwierdzeniem dla takich argumentów będzie między innymi zaświadczenie o podjęciu nauki na studiach czy kopia umowy o pracę.

Poza tym, skrócenie kary może wiązać się też z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny skazanego – małoletnim dzieckiem, osobą starszą, osobą niepełnosprawną lub ciężko chorą. Tutaj dowodami na poparcie przedstawionych argumentów będą między innymi:

 • zaświadczenie lekarskie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności będzie możliwe, jeśli sąd uzna, że cele kary zostały spełnione oraz że skazany nie popełni ponownie takiego samego przewinienia. 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o skrócenie kary ograniczenia wolności

Jeśli sąd zdecyduje o zwolnieniu skazanego od obowiązku odbycia reszty kary ograniczenia wolności, kurator sądowy zawiadomi o tym odpowiednio zakład pracy, instytucję czy organizację, w której skazany odbywał karę prac społecznych. 

Skutkiem zwolnienia skazanego z reszty kary będzie też umorzenie postępowania wykonawczego. Po uprawomocnieniu się postanowienia o zwolnieniu z reszty kary, karę uznaje się za wykonaną, a to oznacza, że rozpoczyna się bieg terminu do zatarcia skazania.

Podobne wzory pism:

wniosek-o-skrocenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-doc
Wniosek o skrócenie prac społecznych - wzór
17