Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Na postanowienia zabezpieczające w sprawach rodzinnych stronom przysługuje zażalenie. Dotyczy to także postanowienia o zabezpieczeniu alimentów, czyli zobowiązania rodzica do płacenia alimentów przez cały okres trwania postępowania sądowego. Zażalenie na zabezpieczenie alimentów można złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania postanowienia z uzasadnieniem.

Jak powinno wyglądać prawidłowe zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zażalenia, które pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Zabezpieczenie alimentów w przepisach

O możliwości wniesienia wniosku o zabezpieczenie alimentów informują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią art. 753 tego aktu prawnego:

Art. 753. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

§ 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Zatem w sprawach o alimenty sąd może nałożyć na zobowiązanego obowiązek uiszczenia świadczenia na rzecz uprawnionego nawet przed zakończeniem postępowania i wydaniem orzeczenia.

Na czym polega postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Jeśli uprawniony do alimentów uzyska zabezpieczenie alimentów, to zobowiązany będzie musiał płacić na jego rzecz zasądzoną przez sąd kwotę aż do momentu zakończenia całego postępowania.

Zabezpieczeniu alimentów polega więc na udzieleniu tymczasowej ochrony roszczeniom, które mają być dochodzone przed sądem lub już są dochodzone przed sądem. Postępowanie zabezpieczające pełni funkcję pomocniczą dla postępowania, w którym rozpoznawane jest dane roszczenie. Oznacza to, że wniosek o zabezpieczenie alimentów może zostać wniesiony:

 • przed złożeniem pozwu o alimenty,
 • w pozwie o alimenty,
 • w toku sprawy o alimenty.

Sąd ma też możliwość wydania postanowienia o zabezpieczeniu alimentów z urzędu. 

Uprawniony do alimentów, składając wniosek o zabezpieczenie roszczenia, określa roszczenie i sposób jego zabezpieczenia, a także uprawdopodabnia okoliczności, które uzasadniają wystąpienie z takim wnioskiem.

Zobowiązany do alimentacji może przeciwstawić się takiemu wnioskowi poprzez odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie alimentów, w której przedstawi swoje stanowisko w danej sprawie i podważy argumentację uprawnionego do alimentów. Warto pamiętać również, że na postanowienie sądu pierwszej instancji zabezpieczające roszczenie przysługuje zażalenie i dotyczy to także zabezpieczenia alimentów.

W jakim terminie należy wnieść zażalenie na zabezpieczenie alimentów?

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów wnosi się w terminie 7 dni. Termin ten liczony jest jednak od dnia doręczenia pisemnego postanowienia wraz z uzasadnieniem, a sądy nie sporządzają obecnie takich uzasadnień z urzędu.

Zobowiązany do alimentacji musi zatem w pierwszej kolejności sporządzić wniosek o wydanie uzasadnienia – podlega on opłacie w wysokości 100 zł, a czas na wniesienie wniosku o uzasadnienie postanowienia to również 7 dni. Termin ten liczony jest odpowiednio:

 • od dnia ogłoszenia postanowienia na rozprawie,
 • od dnia doręczenia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Sąd ma jeden tydzień na przygotowanie uzasadnienia postanowienia na wniosek strony, przy czym jest to jedynie termin instrukcyjny – jego przekroczenie nie wywołuje negatywnych konsekwencji.

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów?

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów to inaczej odwołanie od zabezpieczenia alimentów, a takie pismo musi spełniać wymagania określone dla pism procesowych.

Zażalenie powinno odnosić się do zaskarżonego postanowienia i zawierać wniosek o jego zmianę lub całkowite uchylenie. Wymagane jest także uzasadnienie zażalenia, w którym strona odniesie się do uzasadnienia postanowienia wydanego przez sąd.

Zażalenie może wskazywać na nowe fakty i dowody w sprawie. Warto pamiętać przy tym, że wniesienie takiego odwołania nie jest bezpłatne. Obowiązkową opłatę sądową ponosi każda osoba, która nie została zwolniona z takich kosztów.

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów musi uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie sądu – sądu wyższej instancji, choć zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie (sądem odwoławczym dla sądu rejonowego jest sąd okręgowy),
 • dane stron postępowania,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • oznaczenie wartości przedmiotu sporu, czyli sumy świadczeń alimentacyjnych za jeden rok,
 • określenie żądania: uchylenie lub zmiana postanowienia,
 • uzasadnienie,
 • podpis odwołującego się.

Składając zażalenie na postanowienie zabezpieczające alimenty, należy pamiętać, że wniesienie takiego odwołania nie wstrzymuje wykonalności postanowienia sądu. Oznacza to, że zobowiązany powinien płacić ustaloną kwotę, a jeśli nie będzie tego robił, suma ta będzie narastać.

Wnosząc odwołanie, warto dołączyć do pisma z zażaleniem również wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozstrzygnięcia odwołania. Sąd może przychylić się do takiego wniosku, ale nie ma takiego obowiązku, o czym należy pamiętać.

Złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia jest bardzo istotne, ponieważ postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia otrzymuje klauzulę wykonalności z urzędu. Oznacza to, że podlega wykonaniu w drodze egzekucji – uprawniony do alimentów może zatem udać się z takim pismem do komornika i wszcząć egzekucję świadczenia alimentacyjnego.

Jak rozpatruje się zażalenie na zabezpieczenie alimentów?

Wiedząc, czy można odwołać się od zabezpieczenia alimentów, warto zapoznać się także z procedurą rozpatrywania takiego pisma. Co ciekawe, zażalenie na zabezpieczenie alimentów może być rozpatrywane na dwa sposoby:

 1. Przez referendarza sądowego, który wyda postanowienie podlegające kontroli w drodze skargi.
 2. Przez sąd II instancji.

Składane zażalenie zawsze trafia także do strony przeciwnej, która może odnieść się do takiego pisma. Po upływie określonego terminu sąd przesyła odpis zażalenia przeciwnikowi. Natomiast akta sprawy wraz z zażaleniem przekazuje sądowi właściwemu do rozpoznawania pisma. Przeciwnik ma tydzień na przygotowanie odpowiedzi na zażalenie.

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego – podsumowanie

Niestety podstawą do zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia oraz interes prawny, na szczęście w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia.

Co warte zaznaczenia, razem z wniesieniem zażalenia warto od razu wnieść o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia zabezpieczającego alimenty.

Natomiast termin do wniesienia zażalenia na udzielenie zabezpieczenia, to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia.

1 opinia dla Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów – wzór

 1. Mikołaj K.

  dokument pobrany, rzetelna firma

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zazalenie-na-postanowienie-o-zabezpieczeniu-alimentow-wzor
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów - wzór
17