Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie

Poniżej pobierzesz gotowy wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania procesu. Przygotowany przeze mnie wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy i informacja oraz przykładowy opis sytuacji wraz z uzasadnieniem pozwu, które powinno przekonać sędziego do udzielenia zabezpieczenia alimentacyjnego. Wzór zakupisz poniżej:

*W zakupionym wzorze znajdzie się także przykładowe i szczegółowe zestawienie wydatków na dziecko, które znacznie ułatwi Ci udowodnienie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem i wychowaniem dziecka!

Złożenie takiego wniosku umożliwia uzyskanie już pewnej kwoty tytułem alimentów w czasie trwającego postępowania sądowego, które czasem trwa krócej czasem dłużej. W związku z tym matka dziecka może błyskawicznie uzyskać już jakieś środki na utrzymanie dziecka.


Lublin, 02 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powódka:

Imię Nazwisko (małoletnia)

reprezentowana przez: Imię Nazwisko (matka)

PESEL: ………………………………

adres…………………………………

Pozwany:

Imię Nazwisko

PESEL: ………………………………

adres…………………………………

Wartość przedmiotu sporu: 26.400 zł

(zwolniony od opłaty sądowej)

POZEW O ALIMENTY (WZÓR)

Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA

W imieniu małoletniej wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego Imię Nazwisko na rzecz małoletniej powódki Imię Nazwisko alimentów w kwocie 2200 złotych miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki Imię Nazwisko, do dnia 15-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odset­kami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;
 2. udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania małoletniej powódce, do rąk matki Imię Nazwisko w czasie trwania procesu kwoty po 2200 złotych miesięcznie płatnych z góry do dnia 15-go każdego miesiąca;
 3. nadanie wyrokowi z pkt 1 i 2 klauzuli natychmiastowej wykonalności;
 4. zaliczenie w poczet dowodów w sprawie dokumentów załączonych do niniejszego pisma na okoliczności przedstawione w jego uzasadnieniu;
 5. dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:

Imię Nazwisko, adres

na okoliczność wydatków niezbędnych do utrzymania małoletniej, braku zainteresowania potrzebami córki ze strony pozwanego.

UZASADNIENIE

Strony pozostają w związku małżeńskim. Ze związku mają wspólne małoletnie dziecko – Imię Nazwisko urodzoną ……………………………

Dowód: Skrócony odpis aktu urodzenia

Z powodu braku porozumienia między małżonkami i ciągłymi kłótniami powódka wraz z matką zmuszona była wyprowadzić się z zajmowanego dotychczas wspólnie mieszkania.

Pozwany zobowiązał się dostarczać środki finansowe na rzecz dziecka, jednakże przekazywane sporadycznie środki finansowe przez pozwanego w żaden sposób nie zapewniają stabilności w zakresie utrzymania córki oraz są całkowicie niewystarcza­jące na pokrycie faktycznych kosztów utrzymania małoletniej. Powódka musi zaciągać pożyczki i korzystać ze wsparcia rodziny.

Dowód: Umowa pożyczki

Sytuacja materialna matki powódki w chwili obecnej jest bardzo trudna. Na jej wyłącznym utrzymaniu pozostaje małoletnia córka. Powódka uzyskuje dochód netto w wysokości ……………… zł.

Powódka uczęszcza do przedszkola.

Koszty bieżącego utrzymania powódki wynoszą w skali miesiąca ok. 2500 zł. Składa­ją się na nie:

 • Czesne za przedszkole – 800 zł.
 • Codzienne wyżywienie – ok. 25 zł, co daje miesięcznie 750 zł.
 • Słodycze, gazetka z niespodzianką, gry, klocki, zabawki, wyjścia kulturalne – ok. 200 zł.
 • Ubranka – ok. 100 zł,
 • 1/2 kosztów najmu mieszkania 400 zł.
 • 1/2 opłat za prąd, wodę i gaz – 120 zł.
 • Środki higieniczne oraz kosmetyki – 100 zł.

Dowody: Zestawienie operacji bankowych związanych z wydatkami za wodę, gaz, prąd (media), czesne za przedszkole, czynsz za mieszkanie, Faktura Vat, Umowa o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych, umowa najmu lokalu mieszkalnego, Harmonogram spłaty kredytu.

Gdyby nie wsparcie rodziny matka powódki nie byłaby w stanie sprostać podstawowym wyżej wymienionym wydatkom.

Z tego powodu konieczne jest również rozpatrzenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Dowód: Przesłuchanie świadka

Zasadność łożenia na rzecz małoletniej powódki przez pozwanego nie budzi wątpliwości w okolicznościach sprawy. Potrzeby małoletniej są duże i zostały szczegółowo wskazane powyżej. Istotnym jest, że pozwany w żaden sposób nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb powódki, także poprzez osobiste starania o jej wychowanie.

Nie zajmował się córką, nie wychodził na spacery, do kina, nie zabierał na wycieczki. Przez ostatni rok kontaktował się z córką jedynie 4-5 razy.

Pozwany zarabia około 6000 zł.

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

……………..PODPIS………………….

Załączniki:

 • Skrócony odpis aktu urodzenia,
 • Dokumenty wymienione w treści pozwu,
 • Odpis pozwu wraz z załącznikami.(czyli do sądu składamy łącznie dwa egzemplarze pozwu o alimenty i kserokopie załączników, tj. załączonych dokumentów np. akt urodzenia dziecka, faktury VAT wskazujące na wysokość poniesionych na dziecko wydatków, innych dokumentów wskazujących na wydatki na dziecko np. dokumentacja medyczna, zajęcia dodatkowe, opłaty szkolne, przedszkolne, wyjazdy, koszty mieszkaniowe, inne zależne od indywidualnej sytuacji).
About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.