Wyrok w sprawie o rozwód – przykłady, gdy porozumienie, gdy wina.

Poniżej przykłady dwóch wyroków rozwodowych. Pierwszy wyrok rozwodowy w sprawie bez orzekania o winie, jaki sąd wydaje w sytuacji, gdy strony porozumiały się co do istotnych kwestii dotyczących rozwodu, a także dziecka, w tym kwestii braku winy za rozpad małżeństwa, alimentów na dziecko, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem.

W sytuacji, gdy strony porozumiały się co do tych kwestii sąd zwraca połowę opłaty złożonej od pozwu o rozwód. Opłata uiszczona wynosiła 600 zł, sąd zwraca w takiej sytuacji 300 zł.

Przykład sentencji wyroku w sprawie o rozwód bez orzekania o winie, ograniczenia władzy rodzicielskich, ustalenia alimentów na kwotę 500 zł, i ustalenia nieograniczonych kontaktów z dzieckiem.

1) rozwiązuje małżeństwo …………………………. z domu ………………i …………………………………. zawarte …………………… roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie zapisane do księgi małżeństw pod numerem ……………………. – bez orzekania o winie;

2) powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką ………………….. urodzoną ………………………… roku matce i przy niej ustala miejsce zamieszkania dziecka, zaś pozwanemu ogranicza tę władzę do możliwości dowiadywania się o stan zdrowia dziecka, postępy w nauce;

3) zobowiązuje obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego, małoletniego dziecka i z tego tytułu zasądza od pozwanego ……………………………… na rzecz jego małoletniej córki ………………………….. urodzonej ………………………. roku alimenty w kwocie po 500 (pięćset) zł miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku, do rąk matki dziecka …………………………….;

4) ustala nieograniczone kontakty pozwanego …………………………………. z jego małoletnią córką ……………………….;

5) nakazuje zwrócić powódce………………………………. z kasy tutejszego sądu kwotę 300 (trzysta) zł tytułem połowy opłaty od pozwu;

6) znosi wzajemnie koszty procesu między stronami.

Poniżej drugi przykład wyroku o rozwód. Orzeczenie rozwodu z winy małżonka, powierzenie władzy rodzicielskiej matce, ustalenie alimentów na dwoje dzieci, zasądzenie alimentów na rzecz byłej żony z powodu winy za rozpad małżeństwa po stronie byłego męża oraz z powodu pogorszenia się sytuacji materialnej żony na skutek rozwodu, oraz z zawarciem w wyroku rozwodowym eksmisji. 

1) rozwiązuje przez rozwód małżeństwo ……………………………. z domu ……………….. i ………………………………. zawarte w dniu ………………………….. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lublinie, wpisane do Księgi małżeństw za numerem ……………………… z winy pozwanego …………………………;

2) powierza powódce ………………………….. sprawowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi ……………………………… ur. ……………………… roku i ………………………., ur. …………………………. roku i ustala miejsce zamieszkania małoletnich przy matce ………………………., ogranicza władzę rodzicielską pozwanemu ………………………………. do współdecydowania o wyborze szkoły, leczeniu,

3) zobowiązuje obie strony do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich ………………………… i ………………………………. i zasądza od pozwanego …………………………….. alimenty na rzecz jego małoletnich dzieci …………………………. i ……………………………… w kwocie po 500 złotych (pięćset) miesięcznie na każde z nich, płatne począwszy od dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie niniejszej, z góry do 10 – go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w skali roku w razie uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk matki małoletnich …………………………………;

3) zasądza od pozwanego ………………………………… alimenty na rzecz powódki ………………………., w kwocie po 200 (dwieście) złotych miesięcznie, płatne począwszy od dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie niniejszej, z góry do 10 – go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w skali roku w razie uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk powódki ……………………………;

4) nie orzeka o kontaktach pozwanego z jego małoletnimi dziećmi;

5) nakazuje eksmisję pozwanego ……………………………. z domu mieszkalnego, położonego przy ul. ………………………. w Lublinie;

6) zasądza od pozwanego ……………………….. na rzecz powódki …………………………….. kwotę ……………………. zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

7) Nie obciąża pozwanego ………………………………. opłatami sądowymi i przejmuje je na rachunek Skarbu Państwa.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.