Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód? wzór

17 

Wyrok w sprawie rozwodowej będzie rozczarowujący dla jednej ze stron za każdym razem, jeśli rozwód nie nastąpił na zgodny wniosek małżonków, czyli za porozumieniem stron. Niekorzystny wyrok sądu okręgowego nie zamyka jednak całej sprawy, ponieważ od wyroku przysługuje odwołanie, czyli apelacja.

Apelację można złożyć zarówno co do całości wyroku, jak i co do jego części. Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór apelacji od wyroku rozwodowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak odwołać się od wyroku rozwodowego?

Apelacja od wyroku rozwodowego może zostać złożona dopiero wtedy, kiedy strona otrzyma jego uzasadnienie. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o odpis wyroku z uzasadnieniem.

Pismo można wnieść w terminie 7 dni, licząc od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia. Wniosek podlega również opłacie – w kwocie 100 zł. Potwierdzenie uiszczenia takiej opłaty należy dołączyć do pisma z prośbą o uzasadnienie wyroku. 

Dokumenty składa się osobiście w biurze podawczym lub przesyła listem poleconym. Należy pamiętać, że wniosek musi zawierać aktualny adres zamieszkania strony, ponieważ odpis wyroku z uzasadnieniem zostanie przesłany pocztą. Po otrzymaniu odpisu wyroku rozwodowego z uzasadnieniem strona ma 14 dni na przygotowanie apelacji i wysłanie jej do sądu.

Na czym polega apelacja?

Apelacja to nic innego jak odwołanie od wyroku rozwodowego. Jest to środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej i sądu drugiej instancji. Jeśli sądem pierwszej instancji był sąd okręgowy, to apelację składa się do sądu apelacyjnego. Jeżeli zaś w pierwszej instancji orzekał sąd rejonowy, to do sądu okręgowego. 

Odwołanie od wyroku musi przyjmować formę pisemną. Jak zostało wspomniane, dokument należy przygotować w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem.

W treści odwołania strona odnosi się bowiem do uzasadnienia wyroku przedstawionego przez sąd. Apelacja jest adresowana do sądu wyższej instancji, ale wnosi się ją za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Jak napisać apelację od wyroku rozwodowego?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego art. 368 „apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego”. Poza tym należy oznaczyć w niej wyrok sądu, którego dotyczy apelacja oraz zakres apelacji – od wyroku można bowiem odwołać się w całości lub w części.

Jeżeli odwołanie dotyczy części wyroku, może to być na przykład apelacja od wyroku rozwodowego co do winy. W takiej apelacji należy przedstawić zarzuty do wyroku, uzasadnić swoje stanowisko, powołać nowe fakty lub dowody, a także złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę wyroku z określeniem zakresu uchylenia/zmiany.

Podsumowując, apelacja od wyroku rozwodowego powinna składać się z następujących elementów:

 • oznaczenie wyroku: data wydania i sygnatura sprawy,
 • oznaczenie zakresu zaskarżenia wyroku: w całości lub w części,
 • zarzuty (uchybienia sądu) wraz z uzasadnieniem,
 • powołanie nowych faktów i dowodów z wykazaniem, że powołanie ich w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji było niemożliwe,
 • wniosek o zmianę/uchylenie wyroku, w tym wskazanie zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Najważniejszą częścią apelacji jest wskazanie przyczyny jej złożenia, czyli zarzutów apelacyjnych. W zarzutach strona wskazuje, jakich błędów dopuścił się sąd. Przedstawia także argumenty, które mają przekonać sąd do zmiany wyroku lub do przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Chociaż w sprawach rozwodowych trudno powstrzymać się od emocji, należy pamiętać, że zaskarżenie wyroku nie powinno być uczuciowe, lecz oparte na faktach. Wskazane jest też, aby poprzeć swoje argumenty konkretnymi dowodami. 

Warto pamiętać, że zaskarżenie wyroku rozwodowego co do winy podlega opłacie sądowej w kwocie 600 zł. Z reguły nie są to jednak jedyne koszty, jakie trzeba ponieść w związku z apelacją. Zwykle strona potrzebuje bowiem dodatkowych konsultacji prawnych, a to podwyższa koszty odwołania od wyroku. 

Przebieg apelacji w sprawie rozwodowej

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda apelacja w sprawie rozwodowej. Proces ten można podzielić na dwa etapy: pierwszy związany z koniecznością uzyskania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, drugi związany ze złożeniem apelacji. Należy pamiętać, że strona, która chce zaskarżyć wyrok rozwodowy:

 • ma 7 dni na złożenie wniosku o odpis wyroku z uzasadnieniem (płatny 100 zł),
 • ma 14 dni na złożenie apelacji w oparciu o uzyskane uzasadnienie.

W apelacji składający odwołanie zaskarża wyrok w części lub w całości, na przykład co do winy, a także przedstawia argumenty na poparcie swojego stanowiska. Wnosi także o uchylenie wyroku, o jego zmianę lub o ponowne przeprowadzenie postępowania.

Sąd apelacyjny, który rozpatruje odwołanie może natomiast:

 • uwzględnić wniesioną apelację w całości,
 • uwzględnić apelację częściowo,
 • odrzucić apelację w całości,
 • uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Na ewentualną rozprawę apelacyjną trzeba czekać zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy.

Co dzieje się, gdy jedna ze stron złoży apelację?

”Mąż złożył apelację od rozwodu co dalej?” – to pytanie często zadawane na forach internetowych. O fakcie złożenia apelacji od wyroku rozwodowego druga strona dowiaduje się od sądu.

Warto wiedzieć, że w tym momencie ma również możliwość przygotowania odpowiedzi na apelację, podobnie jak w przypadku wniesienia pozwu rozwodowego. Odpowiedź na apelację sporządza się w terminie 14 dni. W jej treści należy przedstawić swoje stanowisko, czyli odnieść się do argumentów składającego odwołanie. 

W odpowiedzi na apelację strona może podtrzymać stanowisko, które pozwoliło jej wygrać sprawę w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Ma jednak również prawo powołać się na nowe fakty i nowe dowody.

Apelacja od wyroku rozwodowego może zostać podważona zarówno poprzez argumentację, że twierdzenia drugiej strony są spóźnione (mogły zostać przytoczone w sprawie w I instancji) lub poprzez zakwestionowanie tych argumentów co do meritum.

Warto pamiętać, że wyroku sądu apelacyjnego nie można zaskarżyć. Jeśli więc tym razem strona przegra, wyrok będzie prawomocny i niemożliwa będzie jego zmiana.

Nieco inaczej wygląda kwestia wyroku w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dziećmi. W tym przypadku, jeśli dojdzie do zmiany okoliczności faktycznych, strona może złożyć wniosek o zmianę wyroku, np. o podwyższenie alimentów.

Co ważne, sprawach rozwodowych – jeśli wyrok zostanie zaskarżony w całości –  wyłączona będzie zasada procesowa, zgodnie z którą sąd II instancji nie może orzekać na niekorzyść strony składającej apelację. W praktyce oznacza to, że jeśli wyrok sądu I instancji przewidywał rozwód bez orzekania o winie, sąd apelacyjny ma prawo wydać wyrok z orzeczeniem o winie strony, która złożyła apelację. 

Koszty apelacji

Skoro wiesz już, jak złożyć apelację od wyroku rozwodowego, warto dowiedzieć się, jaki jest koszt apelacji. Zasadniczo, odwołanie od wyroku rozwodowego wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 600 zł. Nie ma znaczenia, czy odwołanie dotyczy wyroku w całości, czy w części dotyczącej winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Jeśli jednak odwołanie dotyczy innych części wyroku, takich jak alimenty czy kontakty z dzieckiem, opłata będzie inna. W takiej sytuacji od wnoszącego apelację pobiera się opłatę stosunkową, tj. obliczoną na podstawie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Apelacja od wyroku rozwodowego – podsumowanie

Od wyroku sądu okręgowego, który orzekł rozwód, stronie przysługuje prawo wniesienia apelacji do sądu apelacyjnego. Składając apelację należy dokładnie wskazać, jakiego wyroku dotyczy apelacja oraz jakiej części wyroku rozwodowego apelacja dotyczy, czy jest to cały wyrok, czy tylko jego część.

Apelacja od wyroku rozwodowego jest procesem, w ramach którego strona postępowania rozwodowego, która jest niezadowolona z ostatecznego wyroku sądu w sprawie rozwodowej, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez wyższy sąd – sąd apelacyjny.

Złożenie apelacji ma na celu umożliwienie stronie skarżącej ponowne rozważenie faktów, żądań oraz dowodów jak i interpretacji prawa przez sąd, który wydał pierwotny wyrok rozwodowy.

Zanim jednak złożymy apelację od wyroku rozwodowego, należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku rozwodowego, wniosek taki należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyroku rozwodowego. Dopiero po otrzymaniu odpisu wraz z uzasadnieniem można wnieść apelację, a apelację sąd rozpatrzy tylko w zakresie, w jakim został zaskarżony wyrok sądu.

jak-napisac-apelacje-od-wyroku-w-sprawie-o-rozwod-wzor
Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód? wzór
17