Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy? Należy wskazać, że aby sprawa rozwodowa rozpoczęła się możliwie jak najszybciej, ważne jest sporządzenie pozwu rozwodowego – prawidłowego pod względem formalnym i pozbawionego błędów.

Kiedy strona powodowa (powód) złoży pozew z załącznikami i dowodem wpłaty i pismo rozwodowe wpłynie do sądu, wówczas sąd ten przesyła jeden egzemplarz do strony przeciwnej (pozwanego), która ma czas na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Jest to obowiązek, który obowiązuje od 7 listopada 2019 roku po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie prawidłowej odpowiedzi na pozew – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Czym jest odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew rozwodowy jest pismem procesowym wnoszonym przez stronę pozwaną, w którym może zaprezentować swoje stanowisko względem treści pozwu o rozwód wniesionego przez powoda.

Ma ona prawo ustosunkować się do wszelkich stawianych zarzutów oraz przedstawić swoje racje. Odpowiedź na pozew służy obronie pozwanego przed zarzutami podnoszonymi treści złożonego pozwu rozwodowego.

UWAGA: niewniesienie odpowiedzi na pozew rozwodowy w wyznaczonym terminie (uznanie powództwa) wiąże się z licznymi konsekwencjami, a największą z nich jest utrata możliwości pisemnego ustosunkowania się do zarzutów małżonka – nie oznacza to jednak, że sąd nie wezwie nas na rozprawę rozwodową.

Jeżeli otrzymamy pozew o rozwód jako strona pozwana, wnosimy odpowiedź na pozew rozwodowy, aby przedstawić Sądowi swoje stanowisko. W piśmie takim należy odnieść się do żądań zawartych w pozwie o rozwód.

Możemy zgodzić się z żądaniem orzeczenia rozwodu, możemy również wnieść o oddalenie powództwa. Jako pozwany również możemy domagać się orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka.

Jeżeli wnosimy o orzeczenie rozwodu z winy strony powodowej, należy pamiętać również o zgłoszeniu odpowiednich wniosków dowodowych na tę okoliczność.

W przypadku braku odpowiedzi strony pozwanej sąd może wydać wyrok zaoczny, jasno mówi o tym poniższy przepis:

Art. 339. Wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym

§ 1. Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

To oznacza, że pozwany przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Stanowi o tym również Kodeksu postępowania cywilnego.

Jak należy sporządzić odpowiedź na pozew rozwodowy?

Niestety nie istnieje jeszcze kreator odpowiedzi na pozew rozwodowy, ponieważ odpowiedź na pozew rozwodowy powinna spełniać wszystkie przyjęte wymogi formalne pisma procesowego i są to elementy bezwzględnie konieczne jak:

 • oznaczenie sądu i sygnaturę akt sprawy,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • oznaczenie stron rozprawy (kto jest powodem, a kto pozwanym),
 • zatytułowanie rodzaju pisma,
 • treść wniosków wraz ich uzasadnieniem oraz z dowodami popierającymi twierdzenia w nim zawarte,
 • własnoręczny podpis strony lub przedstawiciela ustawowego,
 • wymienienie załączników na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpisany odpis odpowiedzi na pozew rozwodowy z załącznikami dla powoda/powódki.

Należy wskazać również nasze oczekiwania odnośnie władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów i kontaktów z dziećmi, jak również wniosek o zasądzenie kosztów postępowania.

Strona działająca bez pełnomocnika powinna taki wniosek złożyć, gdyż w toku postępowania może zostać zobowiązana do poniesienia wydatków, na przykład zaliczek na opinie biegłych, które w razie uwzględnienia jej stanowiska w sprawie powinny zostać jej zwrócone od strony przeciwnej.

Poza tym w toku postępowania mogą pojawić się inne wydatki związane z kosztami różnego rodzaju opłat sądowych, które również mogą być zwrócone przez stronę przeciwną w  przypadku oddalenia powództwa.

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy

Istotne jest, iż do terminu wyznaczonego przez sąd do wniesienia odpowiedzi na pozew trzeba się zastosować. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu odpowiedź na pozew rozwodowy zostanie zwrócona.

Nie jest ona wtedy traktowana jako złożona do sądu i  nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Sąd pomija bowiem spóźnione dowody i pisma, chyba że udowodnimy, iż opóźnienie to nie było naszą winą.

Odpowiedź na pozew rozwodowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla przeciwnika) do Sądu Okręgowego, który przesłał do nas pozew. Pismo można złożyć na biurze podawczym w sądzie lub przesłać listem poleconym do sądu.

W przypadku wysłania pisma pocztą należy zachować potwierdzenie nadania listu. Jeżeli zgadzamy się ze stanowiskiem strony powodowej, nasza odpowiedź na pozew nie musi być obszerna.

Natomiast jeśli kwestionujemy twierdzenia podniesione przez stronę powodową, wówczas powinniśmy się do nich szczegółowo odnieść i  zawnioskować o przeprowadzenie przez sąd odpowiednich dowodów celem poparcia podnoszonych przez nas argumentów.

Uzasadnienie odpowiedzi na pozew rozwodowy

Najobszerniejszą częścią odpowiedzi na pozew rozwodowy jest jego uzasadnienie, w którym należy podać zwięźle stan sprawy. Jest to część opisowa pisma, która charakteryzuje się mniejszą formalnością. Uzasadnienie jest miejscem, gdzie swobodnie możemy opisać nasz punkt widzenia i stanowisko w sprawie.

Kierunek formułowania odpowiedzi na pozew rozwodowy powinien być uzależniony od tego, czy wyrażamy zgodę na rozwód, a jeżeli tak czy chcemy, aby w postępowaniu sąd orzekał o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Warunkiem wydania wyroku, w którym sąd orzeknie rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, jest wykazanie, że pomiędzy stronami postępowania nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a także że orzeczenie rozwodu nie sprzeciwia się dobru małoletnich dzieci bądź zasadom współżycia społecznego.

Dlatego, jeżeli nie wyrażamy zgody na rozwód – powinniśmy wykazać, że pomiędzy stronami nie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia albo że orzeczenie rozwodu sprzeciwia się dobru małoletnich dzieci.

Istotną kwestią jest również to, czy sąd ma orzekać o winie w rozkładzie pożycia, czy też nie. Sąd może odstąpić od orzekania o winie tylko na zgodny wniosek stron. W procesie, podczas którego sąd odstąpi od orzekania o winie, sąd będzie badał jedynie, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

W przypadku orzekania o winie sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe także i w tym zakresie. Twierdzenia zawarte w  uzasadnieniu odpowiedzi na pozew rozwodowy powinny zostać poparte stosownymi dowodami.

Dowody na poparcie swoich tez

W postępowaniu cywilnym panuje reguła, zgodnie z którą dowodem może być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy. Powszechnie występującymi dowodami są dowody z dokumentów.

Dokumenty dowodzą tego, co jest wskazane w ich treści. Przy czym przypomnieć należy przepis, zgodnie z którym sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew rozwodowy lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy, lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Podsumowanie

Reasumując: odpowiedź na pozew pozwany musi wnieść. Warto przy tym pamiętać, że niezłożenie odpowiedzi na pozew może być w pewnych okolicznościach podstawą do wydania wyroku zaocznego.

Odpowiedź na pozew rozwodowy składana przez stronę pozwaną jest brana pod uwagę przez sąd i podlega jego ocenie w toku dalszego postępowania. Następnie po wnikliwym rozpoznaniu sprawy ogłasza wyrok rozwodowy.

Na wniesienie odpowiedzi na pozew rozwodowy mamy 14 dni o daty otrzymania odpisu pozwu rozwodowego, a wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód jest całkowicie wolne od opłaty sądowej.

W trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozew rozwodowy warto poruszyć następujące kwestie:

 • alimenty,
 • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej ,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • korzystanie z nieruchomości wspólnej, np. wspólnego mieszkania,
 • pokrycie kosztów procesu,
 • itd.

Po wniesieniu odpowiedzi na pozew rozwodowy stronom nadal przysługuje możliwość składania dalszych pism procesowych oraz pism przygotowawczych.

1 opinia dla Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór

 1. Olgierd D.

  Wzór zawiera potrzebne informacje, jest przykładowe wypełnienie, polecam pismo.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odpowiedz-na-pozew-rozwodowy-wzor-pdf-doc
Odpowiedź na pozew rozwodowy - wzór
17