Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (z dziećmi)

Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zawiera on konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację, co pomoże Ci lepiej ustalić, jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć, a jakich nie wolno pominąć. Gotowy wzór pobierzesz poniżej:

Warto również zapoznać się z artykułami dotyczącymi orzekania rozwodu, gdzie dowiesz się z wyjaśnień adwokata, o czym musi rozstrzygnąć sąd rozpatrujący pozew rozwodowy i jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd w ogóle orzekł rozwód, czyli co musi być zawarte w pozwie sporządzonym osobiście lub przez adwokata i o co na pewno spyta na rozprawie sąd.


Pozew powinien zawierać szereg niezbędnych informacji, aby został uznany przez sąd za prawidłowy i spełniający wszystkie formalne wymogi, w pozwie umieścić należy m.in:

Dane sądu, np. Sąd Okręgowy w Lublinie, III Wydział Cywilny Rodzinny

Dane stron: Powód: (Imię Nazwisko, adres, PESEL) Pozwana: (Imię Nazwisko, adres, PESEL)

Tytuł: POZEW O ROZWÓD ……………… (jaki konkretnie pozew rozwodowy składamy) na formę i charakter pozwu wpływa też informacja czy małżeństwo ma dzieci i czy są one pełnoletnie (wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie, gdy jest małoletnie dziecko).

W dalszej części zamieszczamy osonowę pozwu: W imieniu własnym wnoszę o:

 1. ………………………………………
 2. ………………………………………
 3. ………………………………………
 4. ………………………………………
 5. ………………………………………
 6. ………………………………………

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie - osnowa

Uzasadnienie pozwu rozwodowego to także bardzo ważny element pisma, przykładowe uzasadnienie znajdziesz w przygotowany przez nas wzorze, który zakupisz u góry.

Uzasadnienie jest napisane tak, aby każdy kto sporządza pozew rozwodowy, mógł z łatwością samemu takie uzasadnienie napisać, lub jedynie zmodyfikowac pod siebie to które opracowaliśmy na Wasze potrzeby.

Kończąc uzasadnienie należy podsumować to co dotychczas napisaliśmy: Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a dalsze utrzymywanie związku jest bezcelowe i nie leży w interesie społecznym, w związku z czym wnoszę jak w petitum.

Załączniki do pozwu to także bardzo ważny element, podajemy tu każdy załącznik z osobna, na który się powołaliśmy w pozwie. Przykładowe załącznik to np.:

– odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

– odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

– odpis pozwu wraz z załącznikami (czyli do sądu składamy łącznie dwa egzemplarze pozwu o rozwód i kserokopie załączników, tj. załączonych dokumentów np. akt urodzenia, małżeństwa, faktury VAT jeśli jest spór co do wysokości alimentów na dziecko).

– opłata sądowa w znaczkach opłaty sądowej (600 zł).

Ewentualnie wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach.


*Przedstawiony powyżej wzór pozwu o rozwód zawiera fikcyjne dane i hipotetyczną sytuację.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie? Orzekając rozwód, sąd orzeka również, czy i ewentualnie który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli jednak małżonkowie zażądają zgodnie zaniechania orzekania o winie, sąd odstąpi od wskazywania winnego, zatem skutki rozwodu będą takie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozkład pożycia.

Z reguły, rozwód bez orzekania o winie trwa krócej, przebiega sprawniej i jest mniej stresujący. Jak więc napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Na czym polega rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to inaczej rozwód za porozumieniem stron. Aby orzec taki rozwód, sąd zwykle jedynie przesłuchuje strony w celu ustalenia, czy doszło do rozpadu małżeństwa. Nie orzeka o winie, zatem nie przeprowadza innych dowodów, takich jak przesłuchania świadków.

Statystycznie, małżonkowie najczęściej wnoszą do sądu pozew o rozwód bez orzekania o winie z powodu niezgodności charakterów. Taki rozwód kończy się zwykle już po pierwszej rozprawie i przesłuchaniu stron.

Wystarczy więc, że sąd potwierdzi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, który polega na zaniku trzech podstawowych więzi pomiędzy małżonkami:

 • więzi uczuciowej, czyli duchowej, emocjonalnej,
 • więzi fizycznej, cielesnej,
 • więzi gospodarczej, ekonomicznej.

Nie zawsze konieczne jest wykazanie ustania wszystkich więzi jednocześnie. Jeśli na przykład więź gospodarcza została podtrzymana, ale dzieje się tak ze względu na oddziaływanie czynników zewnętrznych, to wystarczy, że sąd stwierdzi zanik więzi uczuciowej i fizycznej, aby móc orzec o rozwodzie.

Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku

Zanim małżonkowie złożą pozew rozwodowy bez orzekania o winie, powinni przede wszystkim upewnić się co do podjętej decyzji. Często zdarza się bowiem, że gdy jeden z małżonków nie jest przekonany do rozwodu, zmienia swoje postanowienie w trakcie rozprawy, co prowadzi do rozstrzygania sporów przed sądem.

Jeśli mąż czy żona mają wątpliwości co do rozwodu, z pewnością wydłuży to cały proces sprawdzania, czy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Warto więc zadbać o szczerość i upewnić się, że obie strony faktycznie chcą rozwodu, zanim wniosek o rozwód bez orzekania o winie trafi do sądu.

Drugi istotny krok poprzedzający złożenie pozwu rozwodowego to ustalenie najważniejszych spraw dotyczących dalszego życia po rozwodzie. Małżonkowie powinni zastanowić się, kto będzie opiekował się ich wspólnymi dziećmi, jak będą wyglądały kontakty z nimi po rozwodzie, a także jak podzielony zostanie wspólny majątek.

Ustalenia powinny dotyczyć zatem przede wszystkim:

 • podziału majątku,
 • władzy rodzicielskiej,
 • ponoszenia kosztów utrzymania dziecka – wysokości alimentów,
 • kontaktów z dziećmi,
 • miejsca zamieszkania dzieci po rozwodzie.

Wartym rozważenia rozwiązaniem jest też podział majątku u notariusza i zawarcie umowy dotyczącej rozdzielności majątkowej. Ustalenia dotyczące wspólnych dzieci również można uregulować za pomocą odpowiedniej umowy. Po zrealizowaniu tych dwóch najważniejszych kroków można przystąpić do sporządzenia pozwu rozwodowego.

Warto pamiętać, że po złożeniu przez powoda pozwu rozwodowego, strona pozwana otrzyma z sądu odpis pozwu o rozwód i będzie mogła wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy, którego wzór pobierzesz poniżej:

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Jeśli chodzi o pozew rozwodowy wzór bez orzekania o winie – to jest on zdecydowanie mniej skomplikowany niż pozew rozwodowy z orzekaniem o winie. Małżonkowie mogą przygotować taki dokument wspólnie, w oparciu o przygotowany przez nas wzór pozwu, uwzględniając w nim:

 • swoje dane osobowe, czyli dane osobowe małżonków wraz z numerami PESEL i adresami zamieszkania,
 • dane sądu okręgowego,
 • tytuł pisma,
 • żądanie rozstrzygnięcia kwestii związanych z podziałem majątku i opieką nad małoletnimi dziećmi wraz z propozycją małżonków,
 • przedstawienie dowodów na trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami,
 • uzasadnienie żądań i opis stanu faktycznego sprawy,
 • podpisy obojga małżonków,
 • wyliczenie załączników.

Pismo można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas druk pozwu rozwodowego bez orzekania o winie. Do pozwu trzeba dołączyć jeszcze odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci.

Jeśli sprawę rozwodową łączy się z podziałem majątku wspólnego, do wniosku dołącza się takie dokumenty, które potwierdzają istnienie składników tego majątku, na przykład wydruk z księgi wieczystej nieruchomości.

Pozew rozwodowy – również ten bez orzekania o winie – podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 600 zł. Potwierdzenie uiszczenia takiej opłaty także dołącza się do wniosku.

Uzasadnienie pozwu

A jak napisać uzasadnienie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie? Uzasadnienie pozwu powinno stanowić uzasadnienie stanowiska powoda. Należy odnieść się w nim do takich kwestii, jak:

 • wstęp opisujący kwestie formalne, czyli np. Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……….
 • relacje na początku małżeństwa,
 • przyczyny rozwodu,
 • okoliczności ustania więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej,
 • posiadane dzieci,
 • inne okoliczności, które uzasadniają sposób ustalenia kontaktów z dziećmi czy wysokość alimentów.

Uzasadnienie pozwu nie musi być długie. Kiedy w grę wchodzi pozew o rozwód bez orzekania o winie – kluczowe jest przede wszystkim wykazanie, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Proces o rozwód bez orzekania o winie przebiega najsprawniej i trwa zwykle kilkanaście tygodni. Sądy wyznaczają rozprawy sądowe co około 3 lub 4 miesiące, zatem jeśli małżonkowie naprawdę są zgodni co do takiego rozwiązania, orzeczenie rozwodu powinno zapaść już po pierwszej rozprawie.

Oznacza to, że sprawa o rozwód może zakończyć się nawet przed upływem 6 miesięcy od momentu złożenia pozwu.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Rozpoczęcie sprawy rozwodowej zawsze kosztuje tyle samo – 600 zł – i nie ma znaczenia, czy powód składa wniosek o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez. Jeśli towarzyszy mu podział majątku, uiszcza się dodatkową opłatę w wysokości 300 zł lub 1000 zł.

Co ważne, jeśli sprawa rozwodowa faktycznie zakończy się rozwodem bez orzekania o winie, połowa z opłaty stałej od pozwu zostanie powodowi zwrócona przez sąd. Natomiast druga strona będzie musiała zwrócić powodowi jeszcze 150 zł.

Rozwód bez orzekania o winie – dzieci

Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd zawsze będzie brał je pod uwagę przy rozwodzie. Rozstrzygnie o:

 • władzy rodzicielskiej,
 • o miejscu zamieszkania dziecka,
 • o kontaktach,
 • i o alimentach.

Sąd może zasięgnąć w tym celu opinii psychologa, a nawet zespołu specjalistów sądowych. Będzie kierował się jednak przede wszystkim dobrem dziecka, zatem opiekę nad nim powierzy temu rodzicowi, który z większym prawdopodobieństwem odpowiednio wykona spoczywające na nim obowiązki.

Jeśli zaś chodzi o alimenty, to należy pamiętać, że każdy z rodziców jest zobowiązany do równego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb dziecka, więc gdy rodzice nie będą opiekować się dziećmi naprzemiennie, sąd z pewnością ustali należne małoletniemu alimenty.

Wniosek o rozwód w przypadku posiadania małoletnich dzieci można przygotować w oparciu o nasz druk – pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór z dziećmi. Wypełniając taki dokument, rodzice mogą sami zaproponować sądowi rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, np.:

 • powierzenie obu stronom wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce lub przy ojcu,
 • ustalenie nieograniczonych kontaktów powoda,
 • sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • itd.

Rozwód bez orzekania o winie – alimenty

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli zapadł wyrok bez orzeczenia o winie lub gdy sąd ustalił winę obojga małżonków, alimentów może żądać od drugiego małżonka współmałżonek, który znajduje się w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny na małżonka trwa maksymalnie 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Co natomiast oznacza „niedostatek”? w niedostatku znajduje się ten małżonek, który nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Jedną z przyczyn niedostatku może być na przykład konieczność sprawowania osobistej opieki nad wspólnymi dziećmi, uniemożliwiająca wykonywanie pracy zarobkowej.

Co jeszcze dość istotne w kwestii alimentów, jeśli małżonek, który otrzymuje alimenty, wstąpi w nowy związek małżeński – obowiązek alimentacyjny wygasa.

Rozwód bez orzekania o winie – podział majątku wspólnego

Jeśli chodzi o podział majątku, nie ma znaczenia, czy sprawę rozwodową sąd prowadzi z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie. Każdy z małżonków ma takie same prawa do swojej części majątku, zatem najczęściej strony dzielą się nim po połowie.

Podział majątku przebiega sprawniej, jeśli małżonkowie nie mają dzieci. W innych przypadkach przy podziale majątku wspólnego trzeba uwzględnić koszty utrzymania dzieci, a także zapewnienie im odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

Kilka słów na koniec

Jeśli strony postępowania rozwodowego, a więc powód i pozwany w pozwie rozwodowym nie zaznaczą, że zgodnie zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie, sąd zobligowany będzie, by wskazać osobę, która ponosi winę za rozpad małżeństwa i co było przyczyną rozwodu.

Dlatego, jeśli Wam obojgu w przypadku rozwodu zależy na tym, by szybko zakończyć małżeństwo, i aby sprawa rozwodowa przebiegła szybko i bez komplikacji – musicie poinformować sąd by w wyroku rozwodowym nie orzekał o winie któregokolwiek z małżonków.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.