Umowa spedycji – wzór

17 

Umowa spedycji to umowa nazwana, uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Zawiera ją zleceniodawca oraz spedytor, czyli osoba świadcząca usługi spedycyjne.

Na podstawie umowy spedycji, spedytor zobowiązuje się – za wynagrodzeniem – do wysyłania lub odbioru przesyłki, bądź do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy spedycji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak napisać umowę spedycji?

Umowa spedycji musi określać przede wszystkim strony takiej umowy oraz zakres usług spedycyjnych. Można sporządzić ją w oparciu o uniwersalny wzór umowy spedycji, pamiętając, że usługi spedycyjne nie obejmują przewozu, lecz czynności z nim związane, takie jak:

 • ważenie przesyłek,
 • pakowanie przesyłek,
 • oznakowanie przesyłek,
 • ubezpieczenie przesyłek,
 • zgromadzenie dokumentów przewozowych,
 • załadunek,
 • załatwianie formalności celnych,
 • przechowywanie,
 • konwojowanie,
 • odebranie przesyłki od przewoźnika,
 • przekazanie przesyłki,
 • sprawdzenie stanu przesyłki.

Umowa musi określać także prawa i obowiązki stron, wysokość wynagrodzenia dla spedytora, zakres odpowiedzialności, czy warunki wypowiedzenia umowy oraz kary umowne.

Obowiązki stron umowy spedycji

Nawet jeśli przykładowa umowa spedycji nie opisuje praw i obowiązków stron, to muszą one przestrzegać zapisów ujętych w przepisach kodeksu cywilnego. W związku z tymi przepisami spedytor:

 • musi podejmować czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, 
 • musi podejmować czynności potrzebne do zabezpieczenia praw zleceniodawcy,
 • musi udzielać zleceniodawcy informacji o przebiegu procesu transportowego.

Natomiast dający zlecenie powinien wypłacić spedytorowi należne wynagrodzenie i zwrócić mu dodatkowe koszty poniesione w celu należytego wykonania zlecenia (np. koszt opłaty celnej).

Warto wspomnieć, że zasadniczo umowa spedycji może zostać zawarta nawet w formie ustnej, jednak zawsze bezpieczniej jest zawrzeć umowę w formie pisemnej – dla celów dowodowych, na wypadek ewentualnego konfliktu lub nieporozumienia między stronami.

umowa-spedycji-wzor-pdf-doc
Umowa spedycji - wzór
17