Przedłużenie umowy najmu – wzór

17 

Jak przedłużyć umowę najmu? Umowa najmu może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jeśli umowa ma obowiązywać dłużej niż jeden rok, powinna zostać zawarta na piśmie.

Wiele osób zastanawia się, czy po upływie terminu zawarcia umowy, najem przedłuża się automatycznie. Jak powinno wyglądać przedłużenie umowy najmu mieszkania?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór aneksu do umowy najmu, dotyczący przedłużenia najmu na dany okres, wzór aneksu pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy umowa najmu przestaje obowiązywać?

Umowa najmu mieszkania zawarta na czas określony wygasa wraz w upływem terminu, na jaki została zawarta. Po upływie tego terminu strony powinny – zgodnie z warunkami umowy – oddać przedmiot najmu i zwrócić pobraną kaucję lub ją rozliczyć. 

Jeśli czas trwania najmu jest określony, wynajmujący i najemca mogą także wypowiedzieć umowę w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w umowie. Takie wypowiedzenie może być spowodowane zaleganiem z płatnościami czy też udostępnieniem lokalu osobie trzeciej bez zgody właściciela.

Istnieje także możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Zatem umowa najmu mieszkania zawarta na czas określony może zostać rozwiązana na trzy sposoby. Natomiast umowę zawartą bezterminowo można rozwiązać w dowolnym momencie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie lub w ustawie.

Czy umowa najmu może przedłużyć się automatycznie?

Wiele osób zastanawia się, czy umowa najmu mieszkania zawarta na czas określony może odnowić się po upływie terminu, na jaki została zawarta. Zgodnie z treścią art. 674 kodeksu cywilnego:

Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nie oznaczony.

Oznacza to, że umowa może zostać nie tylko odnowiona, ale wręcz automatycznie przekształcona w umowę najmu na czas nieokreślony, jeśli:

 • najemca dalej mieszka w mieszkaniu i płaci czynsz, 
 • wynajmujący przyjmuje czynsz od najemcy, czyli wyraża zgodę na zajmowanie przez niego mieszkania.

W takich okolicznościach przyjmuje się, że strony umowy najmu wyraziły chęć dalszego kontynuowania stosunku prawnego. Umowa przekształca się zatem w umowę na czas nieokreślony, a to wiąże się także ze zmianą warunków jej rozwiązania – zwłaszcza w zakresie terminów wypowiedzenia.

Zatem jak przedłużyć umowę najmu mieszkania, aby nie przekształcać jej w umowę na czas nieokreślony?

Jak przedłużyć umowę najmu?

Jeśli zmianie nie ulega przedmiotu umowy ani strony umowy, to umowę najmu można przedłużyć za pomocą aneksunie trzeba sporządzać zupełnie nowej umowy najmu. Aneks do umowy najmu pozwala:

 • przedłużyć czas trwania umowy,
 • zmienić wysokość czynszu,
 • dodać nowych najemców,
 • zezwolić na podnajem, i tak dalej.

Aneks do umowy najmu przedłużający umowę najmu stanowi jej integralną część. Dokument musi zostać sporządzony w takiej samej formie, jak oryginalna umowa lub zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi.

O ile umowa najmu zwykłego zawarta na okres krótszy niż rok nie wymaga zachowania formy pisemnej, tak już w przypadku najmu okazjonalnego lub umowy najmu zwykłego na okres przekraczający 1 rok będzie to konieczne (niezachowanie formy pisemnej sprawia, że umowa jest nieważna). 

Czym jest aneks do umowy najmu?

Aneks do umowy najmu to dokument, który uzupełnia umowę główną. Nie powinien zmieniać zatem stron umowy ani przedmiotu umowy. Aneksowanie pozwala:

 • zmieniać zapisy umowy,
 • dodawać nowe zapisy,
 • usuwać zapisy z umowy,
 • poprawiać zapisy w umowie.

Co ważne, aneks przedłużenie umowy najmu można sporządzić jedynie za zgodą obydwu stron. Najemca i wynajmujący podpisują się na takim dokumencie, co oznacza, że wyrażają zgodę na wprowadzone nim zmiany. Jeśli jedna z nich nie zgadza się na przedłużenie umowy, nie może dojść do podpisania aneksu. 

Jak napisać aneks przedłużający umowę najmu?

Aneks o przedłużenie umowy najmu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Obowiązkowe jest ujęcie w nim takich samych informacji, jak w umowie głównej, czyli:

 • danych stron: wynajmującego i najemcy,
 • oznaczenia przedmiotu najmu, czyli mieszkania/lokalu/domu.

Poza tymi elementami aneks przedłużający umowę najmu powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • opis wprowadzanych zmian,
 • zapis, że pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian,
 • termin wprowadzenia zmian (nieobowiązkowo),
 • oświadczenie, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie,
 • podpisanie aneksu przez najemcę i wynajmującego.

Nie trzeba, ale można też na końcu aneksu dodać adnotację, że strony ustaliły zgodnie nowe warunki umowy najmu mieszkania, a umowa pierwotna traci swą moc w danym paragrafie.

Jeśli aneks nie wskazuje, w jakim terminie opisywane zmiany wchodzą w życie, przyjmuje się, że jest to data sporządzenia dokumentu. Jeśli zaś chodzi o sposób, w jaki należy opisać wprowadzane zmiany, to z reguły polega on na przytoczeniu brzmienia konkretnego paragrafu wraz z podaniem jego nowej, obowiązującej wersji. 

Aneks do przedłużenia umowy najmu powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, ponieważ należy dołączyć go do kopii umowy – jednej dla wynajmującego i drugiej dla najemcy. 

Przedłużenie umowy najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny rządzi się nieco innymi prawami niż najem zwykły. Zgodnie z treścią art. 19a ustawy o ochronie praw lokatorów:

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Umowy najmu okazjonalnego nie można zawrzeć na czas nieokreślony ani na okres dłuższy niż 10 lat. Warto pamiętać o tym przy sporządzaniu aneksu przedłużającego taką umowę.

Poza tym kłopotliwa może okazać się także forma aneksu. Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego konieczne jest sporządzenie umowy na piśmie pod rygorem nieważności. Wynika to między innymi z konieczności zgłoszenia jej do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.

Do umowy dołącza się również obowiązkowo oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu w formie aktu notarialnego.

Ponieważ strony i tak muszą udać się do notariusza, często decydują się na zawarcie całej umowy najmu okazjonalnego w formie aktu notarialnego.

Skutkiem podjęcia takiej decyzji jest natomiast konieczność wprowadzania w umowie zmian z zachowaniem takiej samej formy, czyli poprzez sporządzenie aktu notarialnego. 

Zgodnie z treścią art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego:  

Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

Co jeszcze można zmienić aneksem do umowy najmu?

Aneks przedłużający umowę najmu może wprowadzać równocześnie inne zmiany w stosunku prawnym łączącym strony. Najczęściej wraz z przedłużeniem umowy, aneks wprowadza zmianę wysokości czynszu lub innych opłat. 

Za pomocą aneksu strony mogą zmienić również:

Podobne wzory pism:

przedluzenie-umowy-najmu-wzor-przyklad-pdf-doc
Przedłużenie umowy najmu - wzór
17