Aneks do umowy najmu mieszkania wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać aneks do umowy najmu mieszkania? Podczas trwania stosunku najmu strony mogą zechcieć zmienić treść wiążącej je umowy. Sporządzenie aneksu jest wówczas najwygodniejszym rozwiązaniem. Taki dokument pozwala zmieniać, dodawać lub usuwać postanowienia danej umowy w niemal dowolny – w granicach prawa – sposób. Za jego pośrednictwem można np. zmienić wysokość czynszu czy wydłużyć okres wypowiedzenia.

Zasadniczą składową aneksu stanowi opis wprowadzanych za jego pośrednictwem zmian. W dokumencie należy wypisać postanowienia, które ulegają zmianie oraz wyjaśnić, jaki kształt ma ją przyjąć.

W piśmie nie może zabraknąć wskazania konkretnej umowy najmu oraz jej stron, a także informacji o terminie, od którego zmiany będą obowiązywać. Warto zamieścić w nim również adnotację, że pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie. By aneks miał moc prawną, musi zostać podpisany przez wynajmującego i najemcę.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu do umowy najmu mieszkania, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak prawidłowo sporządzić aneks do umowy najmu? Aneks do umowy najmu pozwala wprowadzać do istniejącej już umowy nowe zapisy, zmieniać te obowiązujące lub usuwać nieaktualne. Można wykorzystać go w celu podwyższenia czynszu czy przedłużenia czasu trwania umowy, zmiany najemcy, właściciela itd.

Jak powinien wyglądać aneks do umowy najmu? chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór aneksu do umowy najmu, który pobierzesz u góry.

Czym jest aneks do umowy?

Aneks do umowy jest dokumentem, który pozwala modyfikować obowiązującą umowę bez konieczności zawierania umowy nowej. Aneksować można jedynie za zgodą obu stron. Aneks powinien przyjmować taką samą formę, jak umowa, chyba że w jej treści zastrzeżono inaczej. 

Aneks do umowy najmu pozwala:

 • usuwać zapisy umowy,
 • dodawać nowe zapisy do umowy,
 • zmieniać zapisy umowy.

Zmiany wprowadzone aneksem wchodzą w życie w terminie oznaczonym w treści tego dokumentu lub w momencie jego podpisania, jeśli taki termin nie został wyznaczony. 

Za pomocą aneksu, strony umowy najmu mogą dowolnie zmodyfikować zapisy umowy. Najczęściej służy on jednak wydłużeniu czasu trwania umowy lub wprowadzeniu podwyżki czynszu najmu.

Jak napisać aneks do umowy najmu?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać aneks do umowy najmu mieszkania. Nie jest to pismo skomplikowane, ale musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Podpisany przez obie strony umowy dokument należy natomiast dołączyć do oryginalnej umowy najmu – stanowi on jej nieodłączną część.

Aneks musi uwzględniać:

 • datę i miejsce podpisania aneksu,
 • strony umowy najmu,
 • oznaczenie umowy, której dotyczy, (oznaczamy pierwotną umowę najmu),
 • przedmiot umowy,
 • szczegółowy opis wprowadzanych zmian,
 • oświadczenie, że pozostałe postanowienia umowy zostają bez zmian,
 • podpisy stron.

Zmieniając postanowienia umowy aneksem, należy wskazać, których zapisów dotyczą modyfikacje oraz w jaki sposób zapisy te mają zostać zmienione. Zazwyczaj odbywa się to poprzez przytoczenie konkretnego paragrafu – cytat – oraz podanie treści zapisu po wprowadzeniu zmian.

Aneks kończy się także zapisem informującym o pozostawieniu innych zapisów umowy bez zmian. Pismo można przygotować w prosty sposób, wykorzystując gotowy do wypełnienia wzór aneksu do umowy najmu mieszkania. Liczba aneksów, które można sporządzić dla jednej umowy, jest nieograniczona. 

Przedłużenie umowy najmu

Umowa najmu mieszkania może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jeśli najemca i wynajmujący podpisują umowę na przykład na jeden rok, to na kolejny rok mogą ją przedłużyć i nie muszą sporządzać w tym celu nowej umowy.

Wystarczający będzie aneks do umowy najmu mieszkania o przedłużenie umowy, w którym strony określą nowy termin jej obowiązywania, a także ewentualne zmiany dodatkowe, np. dotyczące wysokości czynszu. Jeśli pierwotna umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego, również aneks do takiej umowy musi zostać podpisany u notariusza. 

Warto pamiętać, że umowę najmu okazjonalnego można zawrzeć maksymalnie na okres 10 lat – dotyczy to także aneksowania. 

Podwyżka czynszu

Za pomocą aneksu do umowy najmu strony często nie tylko wydłużają okres trwania umowy, ale też zmieniają wysokość czynszu – z reguły go podnoszą. Aneks do umowy najmu mieszkania o podwyżce czynszu powinien jednak pozostawać zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów.

Oznacza to, że aneks dotyczący podwyżki czynszu można sporządzić nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Podwyżka nie może przekraczać też określonej sumy – w skali roku  jest to 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Jeżeli podwyżka jest wyższa, wymaga uzasadnienia.

Warto podkreślić tutaj, że aneks dotyczący podwyżki czynszu jest sporządzany za zgodą stron umowy, a to oznacza, że najemca musi wyrażać zgodę na taką podwyżkę. Inaczej wygląda kwestia podwyższenia wysokości czynszu bez zgody najemcy. W takim przypadku zastosowanie znajdują następujące przepisy:

1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.

3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

Nowy najemca a umowa najmu

Aneks do umowy wynajmu może dotyczyć zmian w obrębie podmiotów umowy, czyli najemcy i wynajmującego. Jeśli właściciel mieszkania zgadza się na to, aby w jego lokalu zamieszkała nowa osoba, może:

 • zawrzeć z nią osobną umowę,
 • zawrzeć z dotychczasowym najemcą umowę zezwalającą na podnajem, 
 • przygotować aneks do umowy najmu mieszkania o dodanie najemcy.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest oczywiście to ostatnie. Warto pamiętać jednak, że taki aneks powinien zawierać więcej zapisów niż tylko dodatkowe dane osobowe nowego najemcy. Wskazane jest ujęcie w nim klauzuli solidarności, która zobowiąże najemców do solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania określone w umowie.

Dotyczy to:

 • systematycznego opłacania czynszu i innych rachunków,
 • dbania o stan mieszkania,
 • przestrzeganie innych obowiązków.

Jeśli aneks wprowadzi taki zapis do umowy, wynajmujący nie będzie musiał martwić się o to, kogo pociągnąć do odpowiedzialności – wszyscy najemcy będą odpowiadali solidarnie, niezależnie od tego, kto zawinił.

Inne zmiany w warunkach umowy najmu

Za pomocą aneksu do umowy najmu można wprowadzać wiele różnych zmian, jeśli chodzi o warunki korzystania z mieszkania. Często takie zmiany dotyczą wyrażenia zgody na podnajem lokalu czy też zgody na trzymanie w lokalu zwierząt domowych. 

Aneks do umowy najmu mieszkania o psa może zostać podpisany na wniosek lokatorów, którzy planują nabyć czworonoga i mieszkać z nim w danym lokalu.

Wynajmujący ma prawo zgodzić się na takie rozwiązanie, jednocześnie stawiając dodatkowe warunki i zabezpieczając się na wypadek ewentualnych szkód. Aneks może przewidywać, iż w przypadku powstania zniszczeń w mieszkaniu, najemcy będą zobowiązani do ich usunięcia na własny koszt. 

Na wprowadzenie zmian w umowie najmu – korzystnych dla lokatorów – wynajmujący decyduje się zazwyczaj wtedy, kiedy zależy mu na długotrwałej współpracy. Nadal ma jednak prawo zabezpieczyć się przed skutkami ustępstw, na które wyraził zgodę, o czym powinien pamiętać podczas sporządzania aneksu.

Kilka słów na koniec

Aneks do umowy najmu mieszkania to dodatkowy dokument stanowiący załącznik do pierwotnej umowy najmu, który wprowadza zmiany lub uzupełnienia do istniejącej umowy najmu mieszkania. Aneks ten może zawierać różnego rodzaju zmiany, takie jak:

 1. Zmiana warunków najmu: Aneks do umowy najmu może służyć do zmiany warunków umowy, takich jak zmiana czynszu, termin płatności czynszu, zmiana opłat za mieszkanie, czas trwania umowy, zasady korzystania z mieszkania, zmiana najemcy, zmiana właściciela mieszkania, dodanie najemcy, zmiana właściciela mieszkania, pozwolenie na posiadanie psa, okres wypowiedzenia umowy itp.
 2. Dodanie nowych postanowień: Aneks może być używany do dodania nowych postanowień do umowy, na przykład określenia dodatkowych obowiązków najemcy lub wynajmującego.
 3. Przedłużenie umowy najmu: Jeśli wynajmujący i najemca chcą przedłużyć umowę najmu na dłuższy okres, mogą to zrobić za pomocą aneksu, określając nowy termin umowy.
 4. Zmiana warunków płatności: Jeśli strony umowy chcą dostosować warunki płatności, takie jak wysokość kaucji lub sposób jej zwrotu, mogą to uczynić za pomocą aneksu.
 5. Inne zmiany: Aneks może być stosowany do różnych innych zmian, które obie strony uzgodniły i które nie naruszają prawa.

Aneks do umowy najmu mieszkania powinien być sporządzony zgodnie z prawem i podpisany przez obie strony, tj. wynajmującego i najemcę. Jest to ważny dokument, który potwierdza zmiany w umowie i zabezpiecza interesy obu stron umowy.

Warto pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach istnieją określone przepisy dotyczące zawierania aneksów do umów najmu, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą ds. nieruchomości w celu zachowania zgodności z prawem.

Aneks może dotyczyć umowy najmu okazjonalnego, umowy najmu instytucjonalnego, i każdej innej formy umowy między najemcą a wynajmującym!

Dzięki aneksowi nie trzeba sporządzać nowej umowy, wystarczy tylko podpisanie aneksu w formie pisemnej przez obie strony umowy najmu. No i oczywiście warto na końcu aneksu dodać adnotację, że strony zgodnie ustalają nowe postanowienia umowy najmu, a umowa pierwotna w danym paragrafie traci swą moc.

Warto też dodać, że pozostałe ustalenia pozostają bez zmian i że aneks wchodzi w życie z konkretnym dniem.

Uwaga: wszystkie zmiany treści umowy najmu wprowadzone aneksem muszą być zgodne z zapisami Ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeksem cywilnym.

1 opinia dla Aneks do umowy najmu mieszkania wzór

 1. Krzysztof Gierłowski

  Zadowolony z zakupionego pisma.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

aneks-do-umowy-najmu-mieszkania-wzor
Aneks do umowy najmu mieszkania wzór
17