Aneks do umowy dzierżawy – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy? Aneks do umowy dzierżawy nie jest samodzielnym dokumentem. Zyskuje znaczenie prawne jedynie w połączeniu z umową dzierżawy, której dotyczy. Aneksowanie służy do wprowadzania zmian w obowiązującym strony kontrakcie.

Pozwala uniknąć konieczności sporządzania zupełnie nowej umowy jedynie po to, by skorygować wysokość czynszu, termin umowy dzierżawy, dane stron, czy inne pozostałe postanowienia umowy. Aneks do umowy dzierżawy można przygotować wyłącznie za zgodą obydwu podmiotów, czyli za porozumieniem.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu do umowy dzierżawy, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Czym jest umowa dzierżawy gruntu?

Umowa dzierżawy gruntów rolnych to umowa, która wywołuje skutki poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obie strony – dzierżawcę i wydzierżawiającego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

§ 1.Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Kodeks cywilny nie nakazuje sporządzania jej na piśmie, jeśli obowiązuje ona krócej niż jeden rok. W innym przypadku umowa musi przyjmować formę pisemną.

W dokumencie uwzględnia się:

 • dane stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy dzierżawy,
 • warunki dzierżawy.

Umowa dzierżawy powinna zawierać dokładne dane dzierżawcy i wydzierżawiającego, a także samego przedmiotu dzierżawy, czyli gruntu rolnego – jego położenie, powierzchnię i tak dalej.

W umowie określa się też wysokość i termin zapłaty czynszu. Jeśli zaś strony nie określą takiego terminu, to czynsz za dzierżawę powinien być płacony półrocznie z dołu.

W umowie dzierżawy należy określić również czas trwania stosunku prawnego i termin wydania gruntu dzierżawcy. Jeżeli nie zostanie on określony, to przyjmuje się, że grunt powinien zostać „wydany” dzierżawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy przez obie strony.

Czym jest aneks do umowy dzierżawy?

Aneks do umowy dzierżawy gruntu to dokument, który pozwala wprowadzać zmiany do zawartej wcześniej umowy. Dzięki aneksowaniu strony nie muszą przygotowywać kolejnej umowy za każdym razem, kiedy zechcą przedłużyć czas obowiązywania takiego kontraktu czy też wprowadzić w nim inne zmiany, np. dotyczące wysokości czynszu.

Zasadniczo, aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych pozwala:

 • zmieniać postanowienia umowy,
 • dodawać nowe postanowienia do umowy,
 • uchylać postanowienia umowy,
 • korygować błędy umowy.

Za pomocą aneksu można usuwać pomyłki, które pojawiły się w treści oryginalnej umowy. Dozwolone jest także zmienianie wielu warunków dzierżawy, na przykład czasu trwania dzierżawy czy wynagrodzenia dla wydzierżawiającego.

Jedynym warunkiem sporządzenia aneksu jest wyrażenie zgody na wprowadzone zmiany przez obydwie strony stosunku prawnego. Aneks jest bowiem formą porozumienia stron. Muszą widnieć na nim podpisy wydzierżawiającego i dzierżawcy.

Warto wspomnieć, że nie istnieje żaden limit dotyczący ilości sporządzanych aneksów. Strony mogą więc przygotowywać tyle aneksów do jednej umowy, ile tylko potrzebują. Oznacza to również możliwość swobodnego przedłużania ważności umowy dzierżawy bez konieczności sporządzania nowej umowy.

Jaką formę musi mieć aneks do umowy?

Zasadniczo, aneks do umowy sporządza się zawsze w takiej samej formie, jaką przyjmuje umowa, której aneksowanie dotyczy. Oznacza to, że jeśli umowa dzierżawy przyjmuje zwykłą formę pisemną, to również aneks do umowy można sporządzić w zwykłej formie pisemnej.

Jednak umowa dzierżawy może zawierać zapis, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zakresie ustalonych warunków dzierżawy wymaga zachowania formy specjalnej (np. aktu notarialnego) pod rygorem nieważności.

W takim przypadku konieczne będzie sporządzenie aneksu w takiej formie, jaką nakazuje sama umowa dzierżawy.

Jak powinien wyglądać aneks do umowy dzierżawy?

Aneks do umowy dzierżawy można przygotować w oparciu o nasz gotowy druk – aneks do umowy dzierżawy PDF. Pismo powinno zawierać bowiem szereg niezbędnych elementów formalnych, podobnie jak sama umowa dzierżawy.

W aneksie muszą znaleźć się:

 • dane umowy, której dotyczy aneks (jej numer, data i miejsce zawarcia),
 • dane stron aneksu, takie same jak dane stron na umowie,
 • dane przedmiotu umowy,
 • opis wprowadzonych zmian,
 • data wejścia w życie wprowadzanych zmian (Aneks wchodzi w życie z dniem…).
 • na koniec aneks musi zostać podpisany przez dzierżawcę i wydzierżawiającego.

Jeśli aneks do umowy nie wskazuje, od jakiej daty obowiązują wprowadzone zmiany, to przyjmuje się, że obowiązują one od momentu podpisania porozumienia. Samą treść aneksu tworzy natomiast opis wprowadzanych zmian, czyli przytoczenie oryginalnego paragrafu i jego brzmienia po ustalonych zmianach.

Poza tym dokument powinien zostać zakończony adnotacją, iż pozostałe warunki umowy dzierżawy nie ulegają żadnym modyfikacjom. Aneks do umowy dzierżawy dołącza się później do oryginalnej umowy, ponieważ stanowi on jej integralną część.

Czy można zmienić dane stron umowy za pomocą aneksu?

Chociaż nie sporządza się go często, aneks do umowy dzierżawy zmiana dzierżawcy oraz aneks do umowy dzierżawy zmiana właściciela (wydzierżawiającego) pozwala zmienić dane strony umowy na przykład w przypadku sprzedaży gruntu rolnego.

Podobne rozwiązanie dopuszcza się w przypadku umowy najmu, kiedy zmienia się właściciel wynajmowanego lokalu lub najemca.

O ile można przedłużyć umowę dzierżawy aneksem?

Aneks do umowy dzierżawy zdecydowanie najczęściej sporządzany jest w celu wydłużenia okresu obowiązywania umowy. Przygotowując taki dokument, należy pamiętać, że umowa dzierżawy zawarta na okres przekraczający 30 lat uznawana jest automatycznie za umowę zawartą na czas nieokreślony.

Mimo to można zawierać umowy dzierżawy terminowe na dłuższe okresy. Wystarczy sporządzać aneks, który przedłuży taki kontrakt o kilka czy kilkanaście kolejnych lat.

Jak pisać o zmianach w aneksie?

Aneks do umowy dzierżawy musi precyzyjnie opisywać wprowadzane zmiany czy nowe zapisy. Oznacza to, że konieczne jest w nim przytaczanie konkretnych paragrafów i wyjaśnianie wprowadzanych zmian tak, aby obie strony dokładnie wiedziały, na czym one polegają.

Zamiany w aneksie można opisywać zatem w następujący sposób:

 • strony postanawiają skreślić X (paragraf, punkt) umowy,
 • strony postanawiają dodać do umowy X (paragraf, punkt),
 • strony postanawiają, że w miejsce paragrafu X pkt Y umowy wpisuje się…

Kiedy zawierać aneks? podsumowanie

Aneks służy do wprowadzania nowych informacji, które ulegają zmianie w stosunku do informacji zawartych w pierwotnej umowie dzierżawy. Aneks nie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, wystarczy jedynie zwykła forma pisemna.

Aby ułatwić Ci sporządzenie aneksu, który wprowadza zmiany w umowie dzierżawy – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu, który pobierzesz na samej górze strony.

1 opinia dla Aneks do umowy dzierżawy – wzór

 1. Ludwik Gąciarz

  pismo gotowe do wypełnienia, nie trzeba dopisywać dodatkowych informacji, automatyczna wysyłka zaraz po zakupie (zależało nam na czasie). Polecam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

aneks-do-umowy-dzierzawy-wzor-przyklad
Aneks do umowy dzierżawy - wzór
17