Wypowiedzenie umowy użyczenia – wzór

17 

Jak prawidłowo napisać wypowiedzenie umowy użyczenia? Zawierając umowę użyczenia, użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie jego rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony.

Charakterystyczną cechą umowy użyczenia jest właśnie jej nieodpłatność. Mimo to, wypowiedzenia umowy użyczenia mogą zostać sporządzone zarówno przez użyczającego, jak i przez biorącego. W jakich sytuacjach dochodzi do rozwiązania umowy użyczenia? i jak napisać pismo w tej sprawie?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy użyczenia, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak długo trwa umowa użyczenia?

Umowa użyczenia może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości, jak działka, mieszkanie, lokal. Do zawarcia umowy może dojść w dowolnej formie, również ustnej, a nawet w sposób dorozumiany, czyli przez udostępnienie rzeczy. 

Umowę użyczenia można podpisać na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeśli umowa została zawarta na czas określony, do jej rozwiązania dochodzi samoistnie wraz z upływem terminu, jaki przewidziano w postanowieniach kontraktu. Co ważne, kiedy użyczającemu zależy na możliwości ewentualnego wypowiedzenia umowy przed tym terminem, powinien określić warunki wypowiedzenia w treści umowy.

Umowę użyczenia zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć w dowolnym czasie z zachowaniem terminu wypowiedzenia – określonego w umowie lub w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 365.1 Kodeksu cywilnego:

Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Umowa użyczenia na czas określony i na czas nieokreślony może wygasnąć w sytuacji, gdy biorący uczynił użytek z rzeczy zgodnie z umową, czyli gdy wykorzystał rzecz w ustalonym wcześniej celu, zatem już nie jest mu ona potrzebna. Podobny skutek ma też upływ czasu, w którym biorący mógł taki użytek uczynić, ale tego nie zrobił. 

Przykładowo, wypowiedzenie umowy użyczenia samochodu nie będzie konieczne, jeśli:

 • biorący pojechał użyczonym samochodem na wakacje i wrócił (uczynił z rzeczy ustalony pożytek),
 • biorący w ogóle nie pojechał na wakacje użyczonym samochodem (upłynął czas, kiedy mógł skorzystać z rzeczy).

Poza tym użyczający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym i żądać niezwłocznego zwrotu użyczonej rzeczy w przypadku, gdy biorący:

 • używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową, z jej właściwościami lub z jej przeznaczeniem,
 • powierza rzecz osobie trzeciej, nie będąc do tego upoważnionym przez umowę czy też zmuszonym przez okoliczności.

Z możliwości wypowiedzenia umowy użyczenia lokalu czy rzeczy ruchomej użyczający może skorzystać także wtedy, kiedy rzecz stanie mu się potrzebna z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy. 

Jak rozwiązać umowę użyczenia?

Wiele osób zastanawia się, jak zakończyć umowę użyczenia lokalu zgodnie z przepisami. W takiej sytuacji kluczowe jest ustalenie, czy umowa została zawarta na czas określony, czy na czas nieokreślony. 

W przypadku chęci wypowiedzenia umowy użyczenia mieszkania zawartej na czas określony użyczający może wypowiedzieć taką umowę na podstawie art. 716 Kodeksu cywilnego, w brzmieniu:

Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony musi być uzasadnione. Uzasadnieniem będzie tutaj postępowanie biorącego, który nie wypełnia swoich obowiązków umownych, a także inne okoliczności, które sprawiają, że użyczający potrzebuje danej rzeczy, choć wcześniej nie była mu niezbędna. 

Z kolei wypowiedzenie umowy użyczenia na czas nieokreślony następuje na podstawie art. 715 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Poza tym, wypowiedzenie umowy użyczenia gruntu, lokalu czy samochodu w przypadku umowy bezterminowej może nastąpić także na podstawie wspomnianego już art. 365.1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wypowiedzenie umowy użyczenia skutkuje rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym lub po upływie okresu wypowiedzenia, jeśli takowy został przewidziany w umowie.

Na taką formę rozwiązania umowy może zdecydować się zarówno użyczający, jak i biorący. Zatem wypowiedzenie może zostać sporządzone przez każdą ze stron.

Jak napisać wypowiedzenie umowy użyczenia?

Wypowiedzenie umowy użyczenia najkorzystniej jest przygotować na piśmie. Dokument można sporządzić na podstawie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór wypowiedzenia umowy użyczenia lokalu (sprawdzi się także w przypadku innych rzeczy, jak działka, auto, mieszkanie). 

Pismo powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron,
 • oznaczenie umowy, której dotyczy,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy,
 • oznaczenie terminu rozwiązania umowy,
 • uzasadnienie przyczyny wypowiedzenia (dot. rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, rozwiązania umowy na czas określony) oraz określenie podstawy prawnej wypowiedzenia,
 • podpis.

W treści wypowiedzenia umowy użyczenia użyczający może powołać się na art. 222 § 1 oraz art. 718 § 1 kodeksu cywilnego, żądając zwrotu rzeczy użyczonej.

Zgodnie z treścią art. 718, biorący ma bowiem obowiązek zwrócić użyczającemu rzecz po zakończeniu użyczenia. Gdyby biorący odmówił wydania rzeczy takiej jak lokal, należy sporządzić pisemne wezwanie do opuszczenia i wydania lokalu w określonym terminie. 

Prawa i obowiązki stron umowy użyczenia

Wypowiedzenie umowy użyczenia najczęściej spowodowane jest faktem, że jedna ze stron nie przestrzega swoich obowiązków. Jakie prawa i obowiązki ma zatem użyczający i biorący?

Wśród praw użyczającego najważniejsze są:

 • prawo do wyrażenia zgody na oddanie rzeczy do korzystania innej osobie,
 • prawo żądania zwrotu rzeczy w stanie niepogorszonym,
 • prawo żądania zwrotu rzeczy, jeżeli biorący: używa jej w sposób sprzeczny z umową, właściwościami lub przeznaczeniem, powierza rzecz innej osobie, a także jeśli rzecz stanie mu się potrzebna z przyczyn nieprzewidzianych.

Użyczający nie ma wielu obowiązków w ramach umowy użyczenia. Powinien przede wszystkim zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu rzeczy przez cały okres obowiązywania umowy, a także naprawić ewentualną szkodę, jaką może wyrządzić, nie zawiadamiając biorącego o wadach rzeczy (jeśli o nich wiedział).

Tymczasem biorący powinien:

 • używać rzeczy zgodnie z umową, jej właściwościami i przeznaczeniem,
 • uzyskać zgodę na ewentualne użyczenie rzeczy osobie trzeciej,
 • ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy,
 • zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym,
 • ponosić odpowiedzialność za uszkodzenie rzeczy lub jej przypadkową utratę. 

Jego prawa to z kolei:

 • prawo do bezpłatnego używania rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony,
 • prawo żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez użyczającego poprzez niezawiadomienie go o wadach rzeczy.

W przypadku użyczenia nieruchomości, osoba której użyczyliśmy mieszkania, czy lokalu chroniona jest ustawą o ochronie praw lokatorów.

Kilka słów na koniec

Co to jest umowa użyczenia? zgodnie z art. 710. – [Umowa użyczenia] – Kodeksu cywilnego:

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Na podstawie umowy użyczenia można nieodpłatnie użyczyć drugiej osobie rzeczy, a nawet nieruchomości na określony okres. W przypadku rozwiązania umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony koniecznie jest sporządzenie przez jedną ze stron stosownego wypowiedzenia umowy.

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma – sporządziliśmy gotowy do pobrania wzór wypowiedzenia, który pobierzesz powyżej.

Podobne wzory pism:

wypowiedzenia-umowy-uzyczenia-wzor-pdf-doc-przyklad
Wypowiedzenie umowy użyczenia - wzór
17