Umowa użyczenia samochodu po angielsku wzór

17 

Jak napisać umowę użyczenia samochodu po angielsku? Użyczenie samochodu powinno zostać udokumentowane za pomocą umowy w formie pisemnej. Wynika to przede wszystkim z odpowiedzialności, z jaką wiąże się prowadzenie pojazdu w ruchu drogowym.

Jeśli właściciel auta chce uniknąć obowiązku ponoszenia konsekwencji za ewentualne złamanie przepisów czy doprowadzenie do wypadku przez inną osobę, powinien dopilnować zawarcia formalnej umowy użyczenia z biorącym samochód w używanie. Jeżeli taką osobą jest obcokrajowiec, lub gdy auto ma opuścić granice Polski, to umowę należy zawrzeć również w języku obcym, najlepiej po angielsku.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia samochodu po angielsku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czym jest umowa użyczenia samochodu?

Użyczenie polega na bezpłatnym oddaniu wskazanego przedmiotu do użytkowania. Takim przedmiotem może być ruchomość lub nieruchomość. Użyczenie może obowiązywać przez czas określony lub nieokreślony. Jego charakterystyczną cechą jest natomiast nieodpłatność.

Umowa użyczenia to wzajemna deklaracja użyczającego i biorącego. Użyczający wyraża w niej zgodę na bezpłatne używanie wskazanego przedmiotu przez biorącego.

Z kolei biorący zobowiązuje się korzystać z danej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem i ustaleniami. Umowa może określać nie tylko czas trwania użyczenia, czyli termin zwrotu przedmiotu umowy, ale również inne kwestie, jak ponoszenie opłat za utrzymanie przedmiotu umowy. 

Przepisy kodeksu cywilnego nie nakazują zawierania umowy użyczenia w formie pisemnej. Oznacza to, że umowa zawarta ustnie również będzie ważna w świetle prawa.

Kiedy jednak w grę wchodzi taki przedmiot umowy, jakim jest pojazd, warto zawrzeć umowę użyczenia w formie pisemnej dla celów dowodowych.

Zawarcie pisemnej umowy użyczenia będzie wskazane szczególnie w przypadku:

 • użyczenia pojazdu na dłuższy okres,
 • użyczenia pojazdu na cele zarobkowe,
 • użyczenia pojazdu na wyjazd zagraniczny. 

Pisemna umowa użyczenia samochodu chroni przede wszystkim interes użyczającego. Zabezpiecza go przed ponoszeniem konsekwencji za czyny popełnione przez biorącego, na przykład za przekroczenie dozwolonej prędkości czy spowodowanie stłuczki/wypadku.

W pewnych sytuacjach może chronić także biorącego, choćby w przypadku wystąpienia roszczeń pieniężnych ze strony użyczającego. 

Kiedy umowę użyczenia samochodu należy zawrzeć w języku obcym?

Umowa użyczenia samochodu po angielsku zawierana jest najczęściej w dwóch przypadkach:

 1. kiedy biorącym lub użyczającym jest obcokrajowiec – umowa powinna być zrozumiała dla obydwu stron, a język angielski jest językiem najbardziej “uniwersalnym”.
 2. kiedy biorący chce wyjechać użyczonym samochodem za granicę – potrzebuje w tym celu pisemnego upoważnienia, a jego rolę może pełnić właśnie umowa wypożyczenia samochodu po angielsku.

W obu przypadkach warto dopilnować, aby umowa była sporządzona poprawnie i zawierała wszystkie istotne elementy. Pismo można przygotować w oparciu o nasz sprawdzony wzór umowy użyczenia samochodu po angielsku.

Jakie elementy musi zawierać umowa użyczenia samochodu po angielsku?

Umowa użyczenia po angielsku czy po polsku powinna być tak samo szczegółowa, kiedy w grę wchodzi użyczenie pojazdu. Dokument musi uwzględniać przede wszystkim:

 • dane stron, czyli użyczającego i biorącego, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
 • dane pojazdu będącego przedmiotem użyczenia: model, marka, numer rejestracyjny, rok produkcji, przebieg, pojemność silnika oraz opis stanu technicznego (ważny w momencie zwrotu pojazdu),
 • czas trwania umowy,
 • sposób użytkowania przedmiotu umowy,
 • zasady zwrotu.

Umowa użyczenia pojazdu po angielsku nie może zawierać żadnych zapisów dotyczących odpłatności za użyczenie samochodu – jest to podstawowy warunek zawarcia umowy użyczenia.

Dokument może natomiast zobowiązywać biorącego do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, jak zakup oleju silnikowego czy płynu do spryskiwaczy.

Bardzo często umowa użyczenia zawiera też zapis zakazujący biorącemu użyczania samochodu osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu.

Co jeszcze warto zawrzeć w umowie użyczenia?

Im bardziej szczegółowa umowa użyczenia, tym lepiej, ponieważ dokładnie opracowany dokument doskonale chroni interesy obu stron. W przypadku użyczenia pojazdu w kontrakcie warto uwzględnić także:

 • warunki użytkowania samochodu ze wskazaniem limitu kilometrów w perspektywie ogólnej lub dobowej, a także z określeniem dozwolonego obszaru użytkowania, czyli np. zakaz opuszczania kraju,
 • zezwolenie lub zakaz przekazywania samochodu osobom trzecim bez zgody właściciela,
 • kwestie kosztów utrzymania – zakupu paliwa, opłat za myjnię, uzupełniania płynów i oleju, wykonywania drobnych napraw,
 • warunki zwrotu – opis stanu, w jakim ma zostać zwrócone auto (biorący nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie przedmiotu umowy, które jest następstwem jego prawidłowego użytkowania, ale ma obowiązek oddać pojazd w stanie niepogorszonym – normalne zużycie to np. starty bieżnik opony, ale już nie wgnieciona czy porysowana karoseria),
 • warunki wprowadzania zmian w treści umowy, np. aneksowanie w formie zwykłej pisemnej.

Rozwiązanie umowy użyczenia

Umowa użyczenia ulega rozwiązaniu w momencie, kiedy upływa okres, na jaki została zawarta. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, jej wygaśnięcie następuje, gdy:

 • biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie,
 • upłynął czas, w którym biorący mógł ten użytek uczynić.

Poza tym, umowę użyczenia można wypowiedzieć przed terminem. Użyczający ma prawo rozwiązać umowę użyczenia, gdy:

 • biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową, z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy,
 • biorący powierza rzecz innej osobie, choć ani umowa nie upoważnia go do tego, ani nie jest do tego zmuszony przez okoliczności,
 • rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy. 

W takich przypadkach użyczający ma prawo żądać niezwłocznego zwrócenia mu rzeczy użyczonej. Tymczasem biorący może wypowiedzieć umowę użyczenia w przypadku, gdy przedmiot umowy ma wady, o których użyczający nie poinformował biorącego.

Co więcej, w takim przypadku użyczający ma obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez to biorącemu, jeśli wiedział o wadach i celowo nie powiadomił go o ich istnieniu. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa użyczenia samochodu po angielsku wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-uzyczenia-samochodu-po-angielsku-wzor-przyklad
Umowa użyczenia samochodu po angielsku wzór
17