Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane wzór

(2 opinie klientów)

17 

Umowa użyczenia prowadzi do tego, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu rzeczy przez czas określony lub nieokreślony. Zatem umowa użyczenia gruntu nie sprawia, że nieruchomość staje się własnością biorącego do używania. Umożliwia jedynie bezpłatne korzystanie z gruntu.

Co ważne, umowa użyczenia gruntu na cele budowlane pozwala ubiegać się o pozwolenie na budowę, a jeśli takowe zostanie przyznane, biorący do używania może wznieść na użyczonym gruncie określoną budowlę. Jak prawidłowo powinna wyglądać umowa użyczenia gruntu na cele budowlane?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia gruntu, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (2)

Czym jest umowa użyczenia gruntu?

Umowa użyczenia działki na cele budowlane nie jest najpopularniejszym rodzajem umowy użyczenia, ale jej zawarcie jest jak najbardziej zgodne z prawem. Warto pamiętać, że umowa użyczenia przypomina poniekąd umowę dzierżawy, przy czym tą pierwszą zawsze charakteryzuje nieodpłatność.

Zawierając umowę użyczenia, użyczający zezwala biorącemu na bezpłatne używanie danej rzeczy – tutaj jest to grunt. W przypadku umowy użyczenia gruntu na cele budowlane podpisany dokument będzie przewidywał możliwość wykonywania prac budowlanych na użyczonym terenie.

Umowa użyczenia może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jeśli chodzi o umowy użyczenia gruntu, to te w większości przypadków zawierane są bezterminowo (dożywotnio).

Mimo to warto wiedzieć, kiedy może dojść do rozwiązania umowy użyczenia i kiedy biorący musi zwrócić użyczającemu przekazany przedmiot umowy.

Kiedy rozwiązuje się umowa użyczenia gruntu?

Przed zawarciem umowy użyczenia na cele budowlane biorący powinien dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi rozwiązania umowy. Wynika to z faktu, że umowa użyczenia gruntu rolnego nie przenosi prawa własności.

Na użyczonym gruncie można wznieść nieruchomość, jednak prawa do niej będzie miał zarówno biorący, jak i użyczający, ponieważ to na jego działce stać będzie budynek. Jeśli doszłoby do rozwiązania umowy po wybudowaniu na gruncie domu czy altany, biorący mógłby ubiegać się jedynie o zwrot nakładów poniesionych na budowę.

Zgodnie z prawem, umowa użyczenia wygasa samoczynnie, kiedy biorący uczyni użytek z rzeczy zgodnie z treścią umowy lub gdy upłynie czas, w trakcie którego biorący mógł używać rzeczy (czas trwania umowy).

Jak zostało wspomniane, użyczenie gruntu na cele budowlane odbywa się jednak zwykle poprzez zawarcie umowy bezterminowej.

W takim przypadku biorącego będą interesowały możliwości wypowiedzenia takiej umowy w trakcie jej obowiązywania. Wypowiedzenie umowy użyczenia jest możliwe, gdy:

 • biorący powierzył użyczoną rzecz osobie trzeciej wbrew zapisom umowy,
 • biorący używa rzeczy użyczonej niezgodnie z umową, niezgodnie z własnością rzeczy lub niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 • rzecz stała się potrzebna użyczającemu, który nie przewidział tego w chwili zawierania umowy.

Poza tymi przypadkami umowa użyczenia gruntu na cele budowlane może zostać rozwiązana również poprzez zawarcie porozumienia stron.

Pozwolenie na budowę na użyczonym gruncie

Czy można uzyskać pozwolenie na budowę na gruncie użyczonym? Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, o uzyskanie prawa zabudowy może ubiegać się osoba, która wykaże prawo do dysponowania daną nieruchomością gruntową na cele budowlane.

Tymczasem, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ma nie tylko właściciel nieruchomości, ale również inne osoby nią zarządzające.

O wydanie pozwolenia na budowę może ubiegać się zatem między innymi:

 • osoba,  która sprawuje zarząd nad nieruchomością,
 • osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości,
 • osoba będąca stroną umowy, np. umowy użyczenia, jeśli przewiduje ona  uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Zatem faktyczne użyczenie działki pod budowę domu powinno odbywać się na podstawie umowy użyczenia, która wyraźnie przewiduje możliwość zabudowy działki. W taki sposób umowa użyczenia będzie mogła stanowić podstawę ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Warto podkreślić przy tym, że nawet umowa użyczenia gruntu rolnego z wyraźnie zaznaczonym celem takiego użyczenia nie sprawi, że biorący w używanie stanie się właścicielem wzniesionego budynku. Działka pozostanie własnością użyczającego, tak samo jak wzniesiony na jej terenie dom.

Biorący będzie mógł jednak użytkować nieruchomość, a jeśli zawrze z użyczającym umowę przeniesienia własności gruntu z zabudowaniami (umowa kupna sprzedaży), to stanie się także ich właścicielem.

Jak powinna wyglądać umowa użyczenia gruntu na cele budowlane?

Umowę użyczenia, która pozwoli biorącemu w używanie wznieść budynek na terenie użyczonej nieruchomości warto sporządzić w oparciu o nasz wzór umowy użyczenia gruntu na cele budowlane, aby mieć pewność, że biorący uzyska pozwolenie na budowę i będzie mógł wznieść na terenie nieruchomości np. dom.

Co powinna zawierać umowa użyczenia gruntu? Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane musi zawierać między innymi:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • oznaczenie stron, czyli komodanta i komodatariusza (użyczającego i biorącego), w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego,
 • określenie przedmiotu umowy (nieruchomości), w tym numer działki, adres, powierzchnia, numer Księgi Wieczystej,
 • opis stanu przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza wady przedmiotu,
 • oświadczenie użyczającego o przekazaniu rzeczy sprawnej, kompletnej i nadającej się do użytku,
 • określenie sposobu użytkowania przedmiotu umowy, tutaj: możliwość wykonywania prac budowlanych,
 • podpisy stron.

Opcjonalnie umowa użyczenia gruntu może uwzględniać także:

 • możliwość występowania z roszczeniami związanymi z używaniem gruntu, jak roszczenia o zwrot nakładów poczynionych przez biorącego, roszczenia o naprawienie szkody za pogorszenie stanu przedmiotu umowy przez biorącego, roszczenie o naprawienie szkody doznanej przez biorącego na skutek wady rzeczy oddanej do używania,
 • ograniczenie prawa biorącego do przekazywania rzeczy do używania osobom trzecim (zakaz, konieczność uzyskania zgody użyczającego),
 • wyznaczenie strony odpowiedzialnej za ponoszenie kosztów eksploatacji gruntu (zazwyczaj pokrywa je biorący).

Kilka słów podsumowujących

W chwili zawierania umowy użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane, biorący w używanie może przystąpić do realizacji inwestycji w formie postawienia budynku mieszkalnego lub usługowego.

Warto pamiętać jednak, że zgodnie z prawem budowlanym, każdy, kto chce wybudować nieruchomość na danym gruncie, musi wykazać wpierw, że ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej.

Umowa użyczenia gruntu pod budowę domu czy lokalu usługowego zazwyczaj jest umową bezterminową, zatem będzie to użyczenie dożywotnie i w takiej umowie użyczenia powinny znaleźć się stosowne informacje.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia nieruchomości (w postaci gruntu) na cele budowlane. Wzór pobierzesz na samej górze niniejszej strony.

2 opinie dla Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane wzór

 1. Łukasz

  zakup pisma bezproblemowy!

  • Grzegorz Szwaciński

   Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług Panie Łukaszu.

 2. Katarzyna Biec

  kupiłam dokument, nie było żadnych problemów, pismo dostałam na e-mail.

  • Grzegorz Szwaciński

   Zgadza się, wysyłka zakupionego pisma odbywa się w pełni automatycznie.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-uzyczenia-gruntu-na-cele-budowlane-wzor
Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane wzór
17