Wzór aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela

17 

Nauczyciel odbywający staż może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego w formie aneksu, za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor zatwierdza zmiany planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni lub zwraca aneks nauczycielowi wraz z pisemnymi zaleceniami dotyczącymi niezbędnych poprawek. Jak napisać aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy sporządza się aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela?

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stanowi podstawę realizacji stażu oraz ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty po zakończeniu stażu.

Plan ten jest zatwierdzany przez dyrektora, jednak może ulec zmianie, na przykład wtedy, kiedy nauczyciel zmieni miejsce pracy lub gdy zmieni się przydział czynności nauczyciela w szkole.

Wszelkie zmiany w planie rozwoju zawodowego trzeba jednak udokumentować na piśmie. Nauczyciel nie może sporządzić aneksu do planu rozwoju zawodowego samowolnie – potrzebuje zgody dyrektora szkoły. Propozycja zmian jest zatwierdzana lub odrzucana w ciągu 7 dni. 

Jak przygotować aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela?

Należy wiedzieć, że przykładowy aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela w dużej mierze pokrywa się z oryginalnym dokumentem, dlatego uwzględnia:

 • dane osobowe nauczyciela stażysty,
 • nazwę stanowiska,
 • miejsce rozpoczęcia stażu,
 • datę rozpoczęcia stażu,
 • miejsce kontynuacji stażu w przypadku przeniesienia, wraz z datą kontynuacji,
 • dane opiekuna stażu,
 • czas trwania stażu,
 • planowaną datę zakończenia stażu.

Przygotowując takie pismo, można użyć wzoru aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym należy określić przyczynę sporządzenia dokumentu, np. zmiana miejsca odbywania stażu.

W dalszej części aneksu trzeba odnieść się natomiast do wprowadzanych zmian. Warto wspomnieć, że przykładowy druk aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela wyszczególnia między innymi:

 • poszerzanie kompetencji zawodowych,
 • współpracę z rodzicami,
 • współpracę z dyrektorem,
 • współpracę z opiekunem stażu,
 • wspieranie uczniów w rozwiązywaniu ich problemów,
 • przygotowywanie uroczystości szkolnych,
 • udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i wiele innych.
wzor-aneksu-do-planu-rozwoju-zawodowego-nauczyciela
Wzór aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela
17