Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o WOPFU?

Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o WOPFU? Jesteś nauczycielem i przygotowujesz się do konsultacji związanych z opracowaniem IPET i WOPFU? Jeśli jesteś rodzicem bądź opiekunem dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jest to materiał również dla Ciebie!

Dodatkowo poniżej zamieszczamy przykładowe wzory WOPFU, na których można się wzorować, lub użyć ich bezpośrednio:

WOPFU to po prostu wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Taki dokument sporządzany dla ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. WOPFU stanowi podstawę do przygotowania IPET, czyli Indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego i stanowi jego załącznik.

Co musisz zawrzeć w WOPFU?

Jeśli jesteś członkiem zespołu, przygotowującego wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, powinieneś wiedzieć, jakie elementy koniecznie należy zawrzeć w takim dokumencie. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. mówi o konieczności opisania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Konieczne jest opisanie mocnych stron, zainteresowań, uwzględniania predyspozycji i uzdolnień ucznia. Warto opisać również zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela.

Nieocenione będzie również ujęcie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia. Chodzi tutaj również o określenie barier i ograniczeń, które utrudniają funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym.

Gdzie znajdę wzór WOPFU?

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nie określa dokładnego wzoru WOPFU. Przed przystąpieniem do jego opracowania, przekonaj się, czy placówka, w której pracujesz, nie posiada własnego formularza. Bez względu na wszystko, dokument powinien zawierać wszystkie wyżej omówione punkty, wynikające z prawa oświatowego.

Najczęściej WOPFU sporządza się w formie tabeli bądź punktowej. W sieci odnajdziesz zapewne wiele gotowych wzorów, które mogą być pomocne w tworzeniu własnego projektu.

Profesjonalnie przygotowany WOPFU zawiera również nie tylko datę sporządzenia, ale również odwołuje się do dokumentów, na podstawie których opracowano diagnozę. W wielu przypadkach załączniki stanowią zalecenia lekarskie.

Ile mam czasu na przygotowanie WOPFU?

WOPFU należy sporządzić przed IPET. Tak więc do 30 września taki dokument należy przygotować dla ucznia, który rozpoczyna realizację wychowania przedszkolnego, naukę w szkole lub etap edukacyjny.

Jaki termin obowiązuje, w sytuacji, gdy orzeczenie jest wydane w trakcie roku szkolnego? W tym przypadku, istotna jest data wpływu orzeczenia do placówki, a nie data jego wydania. Wówczas dokument należy przygotować w ciągu 30 dni od daty złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia.

Czy wychowawca pisze IPET?

Rozporządzenie określa jasno, że powinien być to cały zespół specjalistów, którzy współpracują z danym uczniem. Dlatego dokumentu absolutnie nie powinna tworzyć jedna osoba.

Jak często należy przeprowadzić WOPFU?

Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia przeprowadza się średnio dwa razy do roku. Oczywiście, spotkania zespołu mogą odbywać się w miarę potrzeb.

WOPFU przeprowadza się najczęściej, w porozumieniu i przy współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni specjalistycznych oraz innych podmiotów – jak np. organizacji pozarządowych. Pamiętaj jednak, że na wszelką współpracę, musisz otrzymać zgodę rodziców.

Czy mogę dołączyć dokumentację medyczną jako załącznik?

Osoby, które współpracują z uczniem, spotykają się i dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, analizują m.in. zapisy zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ważne są również inne dokumenty, którymi dysponuje przedszkole bądź szkoła. Mamy na myśli dokumentację z badań pedagogicznych czy testów kompetencji. Jeśli natomiast chodzi o dokumentacje medyczną, warto się z nią zapoznać, jeśli masz do niej dostęp, bo np. otrzymałeś ją do względu od rodziców ucznia.

Pamiętaj jednak, że nie możesz jej powielać ani przechowywać w dokumentacji ucznia (np. w teczce).

Co zrobić, aby WOPFO było skuteczne?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak samo jak nie ma szablonu, który umożliwiłby stworzenie planu idealnego. Każdy uczeń jest inny i wymaga zastosowania innych metod i narzędzi. Podczas opracowywania WOPFU, tworzy się analizę efektywności podejmowanych działań.

Jeśli osiągnięcie celów wobec ucznia nie jest skuteczne albo też specjaliści uznają, że pewne metody nie sprawdzają się w tym konkretnym przypadku, zespół dokonuje modernizacji WOPFU i IPET. Polega to na zmianie techniki i podejście, w taki sposób, aby przygotowany program przyniósł jak najlepsze efekty wychowawczo – edukacyjne.

Kiedy opracowywany jest IPET a kiedy WOPFU?

IPET opracowywany jest najczęściej na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, ale nie dłuższy niż etap edukacyjny. Z kolei opracowania WOPFU dokonuje się co najmniej dwa razy do roku.

Stworzenie WOPFU i IPET nie jest wcale takie skomplikowane. Dobrze dobra kadra specjalistów świetnie poradzi sobie w pracy nad konkretnymi przypadkami i znajdzie rozwiązanie w każdej sytuacji.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.