Wniosek o umieszczenie dziecka w Ośrodku Socjoterapeutycznym – wzór

17 

Jak napisać wniosek o umieszczenie dziecka w ośrodku socjoterapeutycznym? Ośrodki socjoterapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, których rodzice nie radzą sobie z ich wychowaniem.

Jeśli małoletni wymaga oddziaływań socjoterapeutycznych, specjalnej organizacji nauki, specjalnych metod pracy i wychowania to warto przemyśleć możliwość umieszczenia go w MOS, czyli Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym. Jak umieścić dziecko w takiej placówce?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest MOS?

MOS, czyli Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, ale także dla rodziców, którzy mają problemy z wychowaniem swoich dzieci. Ośrodek ma charakter terapeutyczno-wychowawczy. Jego praca skierowana jest do osób, które:

 • nie odnajdują się w szkole publicznej,
 • doświadczają problemów edukacyjnych,
 • mają trudności w budowaniu relacji rówieśniczych,
 • nie mogą znaleźć porozumienia z własnymi rodzicami.

Co ważne, MOS pomaga także osobom dorosłym, w tym zwłaszcza rodzicom, którzy:

 • chcą lub potrzebują zmienić sposób budowania swoich relacji z dzieckiem,
 • chcą zweryfikować swoje postawy wobec dziecka,
 • chcą nauczyć się nowych zachowań niezbędnych w celu właściwego wykonywania roli rodzica.

Tak naprawdę, MOS jest więc ośrodkiem, gdzie każdy może rozpocząć pracę nad sobą. Należy wiedzieć też, że w przeciwieństwie do MOW czy zakładu poprawczego, pobyt w MOS jest dobrowolny i nie można trafić do niego za karę.

Jak oddać dziecko do MOS?

Wielu rodziców zastanawia się, jak oddać dziecko do ośrodka socjoterapii. Osobom poszukującym odpowiedzi na to pytanie, należy wyjaśnić, że do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dzieci przyjmowane są na podstawie:

 • wniosku rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzic, który chce umieścić dziecko w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, musi zatem w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia przeprowadzi badania i wyda właściwe orzeczenie.

Natomiast wniosek o umieszczenie dziecka w ośrodku socjoterapeutycznym rozpatrywany będzie przez komisję, która zaprosi kandydata i jego rodziców/opiekunów na rozmowę kwalifikacyjną i na tej podstawie podejmie decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do ośrodka.

Dziecko do MOS może skierować także sąd rodzinny, wtedy, w dalszej kolejności decyzję podejmie Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN), a na końcu starosta właściwy dla miejsca zamieszkania nieletniego.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby umieścić dziecko w MOS?

Wiedząc, jak umieścić dziecko w ośrodku socjoterapeutycznym, należy sprawdzić również, jaka dokumentacja jest wymagana przy przyjęciu dziecka do MOS. Aby dziecko mogło zostać przyjęte do ośrodka, rodzice lub opiekunowie prawni muszą przedłożyć do placówki:

 • wniosek o przyjęcie dziecka,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • poświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub o wymeldowaniu,
 • książeczkę zdrowia,
 • kartę szczepień,
 • inne dokumenty medyczne,
 • odpis aktu zgonu w przypadku, kiedy jeden z rodziców dziecka nie żyje,
 • pozostałe dokumenty ułatwiające diagnozę potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych, np. opinie ze szkoły, opinie psychiatryczne, opinie z poradni.

MOW a MOS – różnice

Procedura umieszczenia dziecka w MOS znacząco różni się od procedury umieszczenia dziecka w MOW, ale nie jest to jedyna różnica pomiędzy tymi ośrodkami, choć ich rola jest podobna.

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dzieci przyjmowane są na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów oraz na podstawie orzeczenia poradni, które potwierdza potrzebę kształcenia specjalnego dziecka.

W orzeczeniu tym pojawia się informacja o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Rodzice nie muszą jednak wyrażać zgody na umieszczenie dziecka w MOS – pobyt tam jest dobrowolny.

Inaczej jest w przypadku MOW. To sądy rodzinne orzekają o potrzebie umieszczenia nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Mogą zadecydować o takiej formie resocjalizacji na wniosek o demoralizację dziecka, ale również na wniosek rodzica. Skierowanie do MOW wydaje natomiast starosta.

Ile kosztuje rodziców pobyt dziecka w MOS?

Zarówno pobyt w MOW, jak i pobyt w MOS (Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii) nie są dla rodziców dziecka rozwiązaniami bezpłatnymi.

Osoby, które zastanawiają się, ile kosztuje pobyt w MOS, powinny wiedzieć, że za sam pobyt – zakwaterowanie i pobieranie nauki – opiekunowie dziecka nie uiszczają żadnych opłat. Opłata za MOS dotyczy kosztów wyżywienia dziecka, czyli kosztów jego codziennego utrzymania.

Zatem wypełniając wzór wniosku o umieszczenie dziecka w ośrodku socjoterapeutycznym, nie należy obawiać się wysokich kosztów takiego pobytu – dzienna stawka opłat za wyżywienie to zwykle około 20 – 30 zł.

Zadania MOS

Zanim rodzic pośle dziecko do MOS, powinien dowiedzieć się, jaki charakter ma taki ośrodek, czyli czym się zajmuje. Warto pamiętać, że do zadań MOS zalicza się:

 • eliminowanie przejawów zaburzeń zachowania,
 • eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego,
 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego, odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, czyli do przestrzegania obowiązujących norm prawnych i społecznych.

Swoje zadania MOS realizuje poprzez:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;
 • udział wychowanków w zajęciach, które umożliwiają im nabywanie umiejętności społecznych i życiowych, a także ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym i rodzinnym,
 • zapewnianie wsparcia w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka.

MOS realizuje z wychowankami zajęcia:

 • rewalidacyjne,
 • terapeutyczne,
 • socjoterapeutyczne,
 • profilaktyczno-wychowawcze,
 • sportowe,
 • rekreacyjne,
 • turystyczne,
 • kulturalno-oświatowe,
 • rozwijające zainteresowania.

Warto pamiętać, że Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które – z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się czy zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym – występuje zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Takie osoby nieletnie wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii. Przejawem niedostosowania społecznego może być natomiast:

 • spożywanie alkoholu, narkotyków, innych środków psychoaktywnych,
 • brak realizacji obowiązków szkolnych – wagary oraz niewłaściwe zachowanie w szkole,
 • nieprzestrzeganie przepisów i obowiązujących norm prawnych,
 • popełnianie czynów karalnych,
 • agresywne zachowania względem otoczenia – stosowanie przemocy, niszczenie mienia, udział w bójkach, udział w kradzieżach.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o umieszczenie dziecka w Ośrodku Socjoterapeutycznym – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-umieszczenie-dziecka-w-osrodku-socjoterapeutycznym-wzor
Wniosek o umieszczenie dziecka w Ośrodku Socjoterapeutycznym - wzór
17