Wzór pełnomocnictwa o alimenty dla pełnoletniego dziecka

17 

Jak napisać pełnomocnictwo w sprawie o alimenty dla pełnoletniego dziecka? Pełnoletnie dziecko powinno samodzielnie wnieść pozew o alimenty do sądu – samodzielnie, czyli w swoim imieniu. Rodzic jest przedstawicielem dziecka tylko do momentu, kiedy ukończy ono 18. rok życia.

Jeśli więc matka czy ojciec chcą reprezentować pełnoletnie dziecko w sądzie, konieczne będzie udzielenie im pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka składa się w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu i jeden dla pozwanego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie prawidłowego pełnomocnictwa – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pełnomocnictwa, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , , ,
Opis
Opinie (0)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa w momencie, kiedy dziecko kończy 18. rok życia. Dopóki dziecko uczy się, nie pracuje i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzic ma obowiązek płacenia alimentów.

Pełnoletnie dziecko może samodzielnie występować przed sądem w sprawie o alimenty. Ma też prawo osobiście pobierać pieniądze przelewane przez zobowiązanego. Alimenty mogą być przelewane bezpośrednio na rachunek bankowy uprawnionego.

W przypadku małoletnich dzieci sytuacja wygląda odwrotnie – to przedstawiciel ustawowy składa pozew o alimenty, reprezentuje dziecko przed sądem i przyjmuje alimenty od zobowiązanego w imieniu dziecka.

Czy można reprezentować pełnoletnie dziecko przed sądem?

Czy matka może reprezentować pełnoletnie dziecko w sprawie o alimenty? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Należy wiedzieć bowiem, że jeżeli dziecko jest pełnoletnie albo stanie się pełnoletnie w trakcie postępowania, reprezentujący go wcześniej rodzic przestanie być jego przedstawicielem ustawowym. Z chwilą ukończenia 18 lat dziecko uzyska bowiem pełną zdolność do czynności prawnych, a władza rodzicielska rodzica wygaśnie.

Pełnoletnie dziecko często nie jest jednak gotowe, aby samodzielnie występować przed sądem, stąd tak częste pytania o to, czy może reprezentować je właśnie matka. Zgodnie z treścią art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego strony postępowania mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnikiem w sprawie o alimenty może być natomiast (zgodnie z art. 87 K.p.c.):

 • adwokat lub radca prawny,
 • rodzice,
 • małżonek,
 • rodzeństwo,
 • zstępni strony,
 • osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby interesy dorosłego dziecka reprezentował jego rodzic.

Pełnomocnictwo a osiągnięcie pełnoletności

W sprawach o alimenty pełnomocnictwo do reprezentowania małoletniego często udzielane jest adwokatowi lub radcy prawnemu. Takiego pełnomocnictwa udziela ustawowy przedstawiciel małoletniego dziecka, czyli jego rodzic lub opiekun prawny. Jednak pełnomocnictwo procesowe nie wygasa z chwilą uzyskania pełnoletności przez to dziecko.

Zgodnie z uzasadnieniem orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1974 roku, jeżeli przedstawiciel ustawowy małoletniej strony ustanawia dla niej pełnomocnika, to zgodnie z teorią reprezentacji trzeba przyjmować, iż strona za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego udziela pełnomocnictwa – że to ona sama jest mocodawcą.

Oznacza to, że osiągnięcie przez mocodawcę (dziecko) pełnoletniości nie wpływa na byt umocowania, czyli nie prowadzi do wygaśnięcia pełnomocnictwa.

Inną kwestią jest wypowiedzenie pełnomocnictwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości. Jednak dopóki dziecko nie podejmie takiego działania, przyjmuje się, że umocowanie do działania w jej imieniu trwa w dalszym ciągu.

Jak udzielić pełnomocnictwa w sprawie o alimenty?

Pełnomocnictwo w sprawie o alimenty może zostać udzielone przez pełnoletnie dziecko wybranej osobie (z kręgu wyżej wymienionych), w tym rodzicowi. Pełnomocnictwa udziela się ustnie przed sądem rodzinnym lub na piśmie.

Jeśli dziecko nie chce uczestniczyć w rozprawie, czyli gdy udzielenie pełnomocnictwa ustnie do protokołu w trakcie rozprawy nie wchodzi w grę, pismo najlepiej przygotować w oparciu o nasz wzór pełnomocnictwa o alimenty dla pełnoletniego dziecka, który należy wnieść do sądu najpóźniej na rozprawie.

Pełnomocnictwo procesowe powinno zawierać szereg niezbędnych elementów, w tym:

 • dane mocodawcy (dziecka),
 • dane pełnomocnika,
 • określenie stopnia pokrewieństwa,
 • dane sądu rodzinnego, przed którym toczy się postępowanie,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • podpis mocodawcy (odręczny).

Treść pełnomocnictwa stanowi oświadczenie woli pełnoletniego dziecka, w którym wyraża ono chęć udzielenia pełnomocnictwa wskazanej osobie.

Czy obecność dziecka na rozprawie o alimenty jest obowiązkowa?

Pełnomocnictwo do reprezentowania pełnoletniego dziecka przez rodzica przygotowuje się najczęściej wtedy, kiedy uprawniony nie chce uczestniczyć osobiście w takim postępowaniu.

Należy wiedzieć jednak, że nie jest wykluczone, iż sąd będzie oczekiwał obecności uprawnionego przynajmniej na jednej rozprawie celem wysłuchania jego zeznań w sprawie. Dobrze więc, jeśli pełnoletnie dziecko będzie przygotowane na taką ewentualność.

W większości przypadków sądy nie sprzeciwiają się jednak woli dziecka, które nie chce brać udziału w stresujących rozprawach. Dla sądu wystarczające jest, że rodzic reprezentujący dziecko, będzie działał w interesie dziecka i dla jego dobra.

Na koniec:

W przypadku reprezentowania przed sądem pełnoletniego dziecka wzór pełnomocnictwa będzie niezbędny. Jeśli dziecko pomimo ukończenia 18. roku życia nie jest nadal w stanie utrzymać się – może, a nawet powinno złożyć w sądzie pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka <- wzór takiego pozwu pobierzesz tutaj.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby któryś z rodziców reprezentował dziecko, a jednak móc tego dokonać, rodzic musi posiadać pisemne pełnomocnictwo, którego wzór zakupisz na samej górze strony. Oczywiści do reprezentowania dziecka można wyznaczyć także prawnika.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór pełnomocnictwa o alimenty dla pełnoletniego dziecka”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-pelnomocnictwa-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka
Wzór pełnomocnictwa o alimenty dla pełnoletniego dziecka
17