Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę po polsku i po angielsku?

Kiedy dziecko wyjeżdża za granicę, musi mieć przy sobie kilka niezbędnych dokumentów. Jednym z nich jest zgoda rodziców na wyjazd za granicę – w przypadku, kiedy małoletni podróżuje z jednym opiekunem prawnym lub z inną wyznaczoną osobą.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku ma na celu wykazać, że dziecko nie zostało uprowadzone, a na wyjazd zagraniczny zgodzili się oboje rodzice, lub rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Po co dziecku zgoda na wyjazd za granicę?

Pisemna zgoda rodziców na wyjazd ich małoletniego dziecka za granicę jest potrzebna nie tyle samemu dziecku, co jego faktycznemu opiekunowi, który przebywając z osobą małoletnią w innym kraju, może zostać skontrolowany przez tamtejsze służby w celu sprawdzenia, czy nie doszło do uprowadzenia małoletniego.

Zgoda rodziców na wyjazd za granicę jest potrzebna w przypadku, kiedy dziecko wyjeżdża z opiekunem innym niż rodzic, a także w przypadku, kiedy wyjeżdża tylko z jednym rodzicem. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której prawa rodzicielskie drugiego opiekuna prawnego zostały zawieszone, odebrane całkowicie lub ograniczone w danym zakresie.

Warto pamiętać, że zabranie dziecka za granicę bez pisemnej zgody drugiego rodzica może zostać potraktowane jako uprowadzenie. Natomiast za uprowadzenie dziecka grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Jeśli więc drugi opiekun prawny nie wyraża zgody na zagraniczne wyjazdy dziecka, jedynym rozwiązaniem jest ubieganie się o wydanie takiej zgody przez sąd lub o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi w tym konkretnym zakresie.

Jaką formę powinna przyjmować zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę musi przyjmować formę pisemną. Co więcej, powinny znaleźć się na niej notarialnie poświadczone podpisy rodziców. Istotne jest także to, że zgoda nie może zostać przygotowana wyłącznie w języku polskim, ponieważ nie należy oczekiwać od funkcjonariuszy pracujących za granicą samodzielnego tłumaczenia takiego dokumentu.

Przyjmuje się, że zgodę najbezpieczniej jest sporządzić po polsku i w języku kraju docelowego (kraju, do którego dziecko ma podróżować). Uniwersalnym rozwiązaniem jest natomiast przygotowanie jej w wersji anglojęzycznej. Z tego względu zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski cieszy się dużą popularnością.

Wypełniając wzór takiej zgody, należy pamiętać, że pismo powinno dotyczyć jednego dziecka. Jeśli na wycieczkę wybiera się rodzeństwo, dla każdego małoletniego dziecka trzeba przygotować osobną zgodę.

Chociaż dokument może dotyczyć wszystkich przyszłych podróży dziecka, to jednak zaleca się, aby zgodę przygotowywać na każdą konkretną podróż dziecka osobno. Czas obowiązywania zgody należy określić w treści dokumentu.

Warto wspomnieć również, że w niektórych krajach wymagana jest zgoda rodzica w formie aktu notarialnego. Po sprawdzeniu, czy w kraju docelowym wymaga się takiej zgody, rodzic powinien wypełnić wzór dokumentu i przedstawić go notariuszowi, który na podstawie gotowego druku sporządzi akt notarialny.

Jakie elementy formalne musi zawierać zgoda rodzica na wyjazd zagraniczny dziecka?

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę wzór po angielsku i po polsku to druk, który ułatwia samodzielne przygotowanie takiego dokumentu. Warto skorzystać z niego z dwóch powodów.

 1. Po pierwsze, w większości przypadków za granicą wystarczająca jest zgoda rodzica wyrażona na piśmie z notarialnie poświadczonymi podpisami.
 2. Po drugie, skorzystanie z gotowego wzoru pozwala obniżyć koszty związane z opłatami notarialnymi. Sam podpis notarialnie poświadczony wiąże się bowiem z opłatą około 24 zł, natomiast przygotowanie pisma „od zera” to już koszt przekraczający 200 zł.

Prezentowany druk zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne dla tego typu pisma. Należy podać w nim:

 • dane dziecka,
 • dane teleadresowe oboje rodziców lub rodzica, jeśli dziecko wybiera się w podróż z jednym z nich, a nie z opiekunem podróży,
 • treść zgody wraz z terminem podróży i miejscem destynacji,
 • dane opiekuna podróży,
 • klauzulę dotyczącą odpowiedzialności opiekuna,
 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu.

Zgoda zawiera klauzulę odpowiedzialności opiekuna. Musi uwzględniać także dokładne dane osobowe dziecka i osoby, która będzie sprawowała nad nim opiekę. Takie dane to między innymi imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL. W treści zgody na wyjazd dziecka można umieścić również zgodę na leczenie dziecka za granicą.

Warto uważać natomiast na pliki oznaczone jako „zgoda na wyjazd za granicę po angielsku za darmo”, ponieważ tego typu wzory często pełne są braków formalnych, przez które dokument może zostać uznany za nieważny.

Kiedy rodzic nie potrzebuje zgody na wyjazd za granicę z dzieckiem?

Jak zostało wspomniane, zgoda na wyjazd za granicę z dzieckiem dla opiekuna podróży – osoby obcej, znajomego, członka rodziny – musi zawierać podpisy opiekunów prawnych małoletniego. Konieczność sporządzenia takiej zgody pojawia się również wtedy, kiedy w podróż z dzieckiem wybiera się jeden z rodziców.

Tylko w ściśle określonych przypadkach rodzic nie potrzebuje zgody drugiego opiekuna prawnego, aby zabrać dziecko za granicę. Dotyczy to sytuacji, kiedy:

 • drugi rodzic nie żyje,
 • drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • drugi rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską w zakresie decydowania o wyjazdach zagranicznych dziecka,
 • drugi rodzic został uznany za zaginionego orzeczeniem sądu,
 • ojcostwo nie zostało ustalone,
 • sąd wydał zastępczą zgodę na wyjazd dziecka.

W pozostałych przypadkach nie można zabrać małoletniego dziecka na wycieczkę zagraniczną w przypadku braku zgody drugiego rodzica. Takie działanie może zostać potraktowane jako uprowadzenie, inaczej kidnaping.

O uprowadzeniu mówimy w przypadku zabrania lub przemieszczenia dziecka z dotychczasowego miejsca pobytu w inne, co wiąże się z faktycznym pozbawieniem możliwości wykonywania w stosunku do niego dotychczas sprawowanej opieki.

Co ważne, takie uprowadzenie nie musi być realizowane podstępem czy przemocą, aby było uznane za przestępstwo. Wystarczy, że rodzic skorzysta z nieobecności lub nieuwagi drugiego opiekuna. O uprowadzeniu mówi się także wtedy, gdy samo dziecko zgodziło się na wyjazd.

Wyjazd dziecka za granicę – podsumowanie

Niestety nie istnieje nic takiego, jak: zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski PDF za darmo, każde biuro tłumaczeń, czy prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie nie udostępni gotowego wzoru zgody za darmo.

Oczywiście można pewnie gdzieś w internecie znaleźć gotowy wzór darmowej zgody na wyjazd dziecka za granicę, ale pewnie będzie to dokument niewiele warty pod względem merytorycznym.

Pozostaje więc skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru zgody, bez konieczności przygotowywania samodzielnie zgody rodziców dziecka.

W pewnych państwach fakt, że dziecko podróżujące bez zgody drugiego rodzica lub rodziców pod opieką innej osoby może być potraktowane jako przestępstwo uprowadzenia dziecka za granicę.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, w którym znajduje się zgoda obojga rodziców / zgoda jednego rodzica – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą zakupisz na samej górze strony.

Warto zaznaczyć też, że jeśli tylko jeden rodzic podróżuje z dzieckiem, warto mieć także odpis aktu urodzenia dziecka, szczególnie jeśli Twoje nazwisko jest inne niż dziecka.

Podobne wzory pism:

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.