Paszport dla dziecka bez zgody rodzica – wzór wniosku do sądu

W sytuacji, gdy przychodzi rodzic do adwokata i pyta co robić, gdy drugi z rodziców (któremu przysługuje władza rodzicielska) nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka małoletniego, wówczas uzyskuje odpowiedź, że należy wystąpić do sądu z wnioskiem o taką zgodę (Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca lub matki). Postanowienie sądu zastępuje wówczas zgodę tego z rodziców, który jej odmawia.

Poniżej pobierzesz gotowy wzór wniosku do sądu wraz z przykładowym uzasadnieniem!

Gdy już zapadnie korzystna decyzja sądu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie prawomocnego odpisu postanowienia sądu (6 zł za stronę) i udać się do urzędu celem wyrobienia paszportu dla dziecka.

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej powinien zostać podpisany przez matkę i ojca. Dopuszcza się jednak, aby taki wniosek złożył tylko jeden z dwojga rodziców pod warunkiem jednoczesnego okazania w urzędzie paszportowym pisemnej zgody drugiego z rodziców.

Taka zgoda musi zostać potwierdzona przez notariusza, konsula, bądź urzędnika punktu paszportowego. W przypadku braku zgody ojca na wyrobienie paszportu dla dziecka matka powinna złożyć wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca do sądu, którego wzór pobierzesz u góry!

Czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców na paszport?

Dziecko do uzyskania pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską rodziców. W zakres władzy rodzicielskiej wchodzi ogół obowiązków spoczywających na rodzicach oraz praw przysługujących im względem dziecka.

Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka, pieczę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem i reprezentowanie małoletniego.

Władza rodzicielska przysługuje każdemu z rodziców z osobna, jednak w sprawach istotnych konieczne jest wspólne porozumienie rodziców. Jeśli nie jest ono możliwe, o rozstrzygnięciu istotnych spraw małoletniego orzeka sąd opiekuńczy.

Uznaje się, że do istotnych spraw zaliczane będą między innymi sprawy związane z miejscem pobytu dziecka, wyborem szkoły i zawodu, wyrażeniem zgody na leczenie, a także wyrażeniem zgody na wydanie paszportu.

Czy można wyrobić dziecku paszport bez zgody drugiego rodzica?

Zgoda ojca na wyrobienie paszportu dla dziecka jest niezbędna, aby urząd paszportowy wydał taki dokument. Wynika to z faktu, że wyrobienie paszportu dla małoletniego to jedna z tych czynności, o których opiekunowie prawni muszą decydować wspólnie.

Organ paszportowy wyda paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica tylko w ściśle określonych okolicznościach, mianowicie:

 • gdy drugi opiekun prawny nie żyje,
 • gdy ojciec dziecka jest nieznany,
 • gdy drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej przez sąd,
 • gdy drugi rodzic ma ograniczoną w tym zakresie władzę rodzicielską. 

Oznacza to, że jeśli ojciec dziecka jest znany i żyje, ale nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla małoletniego, jedynym rozwiązaniem jest sprawa w sądzie o wydanie paszportu. Matka dziecka może:

 • wnieść do sądu wniosek o zastąpienie zgody ojca zezwoleniem sądu na wydanie paszportu,
 • złożyć w sądzie wniosek o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej lub o ograniczenie ojcu władzy rodzicielskiej, przy czym w tym drugim przypadku nie można wykluczyć, że organ paszportowy mimo wszystko zażąda zgody obojga rodziców na wydanie paszportu ich małoletniemu dziecku (zależnie od zakresu ograniczenia władzy rodzicielskiej).

Zanim jednak matka dziecka wystąpi do sądu z powyższymi wnioskami, powinna spróbować dogadać się z ojcem małoletniego dziecka. Jeśli uzyska od niego pisemną zgodę na wyrobienie paszportu dla dziecka, może sama wypełnić i podpisać wniosek paszportowy.

Konieczne jest jednak potwierdzenie podpisu ojca na zgodzie przez:

 • notariusza,
 • konsula,
 • urzędnika punktu paszportowego.

Dlaczego ojciec nie zgadza się na wyrobienie dziecku paszportu?

Jeśli rodzice dziecka żyją w zgodzie, wyrobienie paszportu nie stanowi żadnego wyzwania. Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć na nim dwa podpisy – ojca i matki.

Problem pojawia się, kiedy rodzice nie są już razem, ale nadal mają obowiązek konsultowania ze sobą takich kwestii. Wtedy często okazuje się, że drugi rodzic nie zgadza się na wyrobienie paszportu dla małoletniego dziecka. Dlaczego?

Najczęściej taka odmowa motywowana jest strachem – obawą o to, że matka czy ojciec wywiozą dziecko za granicę i nie wrócą do kraju. Czasami jednak takie argumenty to jedynie wymówka, ponieważ drugi rodzic chce w ten sposób zwyczajnie odegrać się na matce dziecka. 

Jeśli rodzic faktycznie obawia się, że posiadając paszport dla małoletniego, matka będzie mogła „legalnie” wywieźć dziecko za granicę, to należy uświadomić mu, że fakt posiadania takiego dokumentu nie sprawi, że uprowadzenie dziecka będzie legalne.

O uprowadzeniu mówi się natomiast w sytuacji, kiedy jeden z rodziców przenosi dziecko do innego kraju bez zgody drugiego rodzica, któremu również przysługuje prawo do opieki. 

 Brak kontaktu z ojcem a wyrobienie paszportu dla dziecka

W nieco innej sytuacji jest matka dziecka, która chce wyrobić małoletniemu paszport, ale nie może uzyskać zgody ojca, ponieważ nie ma z nim żadnego kontaktu. Czasami zdarza się, że rodzic wyjeżdża, na przykład za granicę, i przestaje utrzymywać jakiekolwiek kontakty z dzieckiem czy byłym małżonkiem.

W takiej sytuacji, jeśli nadal przysługuje mu pełnia władzy rodzicielskiej, matka nie może zdecydować o losie dziecka na własną rękę.

Najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie do sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca lub o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. Uregulowanie tej kwestii okaże się korzystne również w innych przypadkach, jak na przykład podejmowanie decyzji w sprawie zmiany szkoły czy wyrażenia zgody na zabieg medyczny.

Jak wyrobić dziecku paszport bez zgody ojca?

Zastanawiasz się, jak wyrobić paszport dla dziecka bez zgody ojca? Jeśli ojciec dziecka nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla małoletniego, matka dziecka może przygotować wniosek o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu. Takie pismo wnosi się do sądu opiekuńczego. Podlega ono opłacie stałej w wysokości 100 zł. Do wniosku dołącza się odpis aktu urodzenia dziecka oraz dowód uiszczenia opłaty. 

Wniosek do sądu o wyrażenie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka będzie skutkował przeprowadzeniem postępowania, które obejmuje wysłuchanie obojga rodziców i wydanie prawomocnego orzeczenia, z którym matka dziecka może udać się do organu paszportowego. 

Należy pamiętać, że wniosek o wydanie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka wymaga uzasadnienia. Przykładowe argumenty, które przemawiają za wyrobieniem paszportu dla osoby małoletniej to:

 • wskazanie na fakt, że podróże poszerzają horyzonty,
 • chęć podróżowania wraz z dzieckiem, na przykład na wakacje,
 • wskazanie na zainteresowanie dziecka podróżami,
 • wskazanie na chęć wyjazdu na wycieczkę zagraniczną organizowaną przez szkołę lub organizację, do której należy dziecko. 

Lublin, dnia 17 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca:

Imię Nazwisko

Adres……………………………

PESEL …………………………

Uczestnicy:

Imię Nazwisko

Adres……………………………

PESEL …………………………

WNIOSEK

O ZEZWOLENIE NA WYROBIENIE PASZPORTU

(WZÓR)

„Treść żądania”

UZASADNIENIE

„Treść uzasadnienia”

…………………PODPIS……………………..

Załączniki:

 • Odpis wniosku,
 • Odpis aktu urodzenia,
 • dowód uiszczenia opłaty.

Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł (np. znaczek sądowy ze stosowną opłatą można nakleić na pismo).

Po przeprowadzeniu postępowania i wezwaniu na nie stron (rodziców dziecka), a następnie ich wysłuchaniu, ewentualnie przeprowadzeniu innych dowodów w sprawie, sąd wyda decyzję.

Od rozstrzygnięcia w takiej sprawie przysługuje odwołanie – apelacja

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.