Jak zgłosić nielegalną działalność do Urzędu Skarbowego?

Przedsiębiorstwa działają nielegalnie między innymi wtedy, kiedy zatrudniają pracowników bez odpowiednich umów, nienależycie odprowadzają podatek dochodowy, nie wydają paragonów czy też nie odprowadzają właściwych składek.

Firmy działające w tak zwanej szarej strefie zawsze są na celowniku między innymi urzędów skarbowych, natomiast osoby, które chcą przyczynić się do ich ukarania, mogą złożyć donos do KAS lub US. Jak go napisać?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu do Urzędu Skarbowego, który pobierzesz poniżej:

Kto ma prawo złożyć donos do urzędu skarbowego?

Duża część interwencji ze strony pracowników urzędu skarbowego to kontrole będące skutkiem zgłoszenia nieprawidłowości przez tak zwanych sygnalistów. Autorami donosów są różne osoby, zazwyczaj te w jakiś sposób pokrzywdzone przez firmę, ale nie tylko.

Niektórzy traktują bowiem skargi jako środek odwetowy lub składają donos z czystej złośliwości. Zawsze warto pamiętać jednak, że nie wolno jest składać skarg w przypadku, kiedy nie posiadamy dowodów na przedstawione twierdzenia. 

Zasadniczo, donos do urzędu skarbowego może złożyć jednak każdy, kto ma w tym swój interes. Może to być inny przedsiębiorca, który stanowi konkurencję dla danej firmy. Może to być również pracownik, który jest zatrudniony „na czarno”, który nie otrzymał wynagrodzenia za pracę lub w inny sposób został przez firmę oszukany.

Donosy składają również klienci, na przykład ci, którzy nie otrzymali paragonu lub których reklamacja nie została uwzględniona przez przedsiębiorstwo.

Czego może dotyczyć donos do urzędu skarbowego?

Donos do urzędu skarbowego może dotyczyć między innymi prowadzenia nielegalnej działalności, czyli działalności niezarejestrowanej. Dotyczy to najczęściej usług, na przykład napraw samochodów czy zabiegów kosmetycznych. Niezarejestrowana firma nie odprowadza podatku dochodowego czy składek ZUS. Nie może też legalnie zatrudniać żadnych pracowników. 

Jednak donosy do urzędów skarbowych nie sprowadzają się jedynie do zgłaszania działalności nielegalnych. Nierzadko dotyczą też nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności zarejestrowanej. Takie skargi mogą wskazywać na fakt niewydawania paragonów, nieewidencjonowania wszystkich przychodów czy prowadzenia sprzedaży nieopodatkowanej na różnych platformach aukcyjnych. 

Donos do US może również dotyczyć osoby fizycznej – nie tylko przedsiębiorstwa. Jest tak między innymi w przypadku skarg na nieopodatkowanie dochodów z najmu mieszkania.

Gdzie zgłosić nielegalną działalność?

Wiele osób zastanawia się, gdzie zgłosić nielegalną firmę. Wiedząc o tym, że ktoś prowadzi działalność bez rejestracji, bez odprowadzania podatku i bez regulowania składek, można doprowadzić bowiem do ukarania takiego podmiotu.

Osoba zainteresowana złożeniem donosu ma przed sobą dwie możliwości: pierwsza to poinformowanie KAS, czyli Krajowego Telefonu Interwencyjnego, a druga to zgłoszenie sprawy do urzędu skarbowego. 

KAS służy przyjmowaniu informacji na temat naruszeń przepisów prawa celnego i naruszeń przepisów prawa podatkowego. Można zgłosić do niego również inne nieprawidłowości i potencjalne zagrożenia związane z łamaniem prawa.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej, zwalczanie przestępczości przekłada się na większą ilość środków w budżecie krajowym, między innymi na drogi, szkoły czy szpitale, dlatego posiadając wiedzę na temat nielegalnej działalności, warto złożyć zawiadomienie, aby organy ścigania mogły zająć się sprawą. 

Gdzie zgłosić nielegalną działalność, jeśli nie chcemy angażować w sprawę Krajowego Telefonu Interwencyjnego? Najprościej będzie złożyć donos do urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że nie powinien to być dokument anonimowy. Co prawda, fiskus może zapoznać się z anonimowym zgłoszeniem, ale nie ma takiego obowiązku. Umieszczenie swoich danych osobowych na donosie sprawia, że pismo to zyskuje na wiarygodności.

Poza tym, urząd może chcieć skontaktować się z jego autorem w celu uzyskania dodatkowych informacji, przekazania dowodów czy dokładniejszego wyjaśnienia sprawy. Właśnie dlatego w donosie powinno zostać zawarte imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej problem fiskusowi.

Jak napisać donos do urzędu skarbowego?

Zgłoszenie do urzędu skarbowego nielegalnej działalności nie odbywa się przy wykorzystaniu jakichkolwiek formularzy, które można byłoby pobrać przez Internet lub uzyskać na miejscu w placówce. Pismo tego typu ma jednak oficjalny charakter, dlatego warto pamiętać o umieszczeniu w nim takich elementów jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane autora,
 • dane naczelnika odpowiedniego miejscowo urzędu skarbowego,
 • treść: wstęp, rozwinięcie, uzasadnienie z odwołaniem się do dowodów, np. fotografii,
 • podpis.

Do przygotowania pisma można wykorzystać sprawdzony wzór donosu do urzędu skarbowego. Wystarczy podać w nim swoje dane i opisać sprawę jak najdokładniej, wskazując oczywiście również adres prowadzonej nielegalnie działalności, czy też dane osobowe osoby odpowiedzialnej za nielegalnie działającą firmę. 

Dokument można przesłać listem poleconym lub zanieść osobiście do placówki. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest jednak umieszczenie donosu oraz dowodów w jednej kopercie i przesłanie ich pocztą.

Co ważne, w taki sposób – podając urzędowi swoje dane osobowe i korespondencyjne – zgłaszający donos może liczyć na odpowiedź. Urząd powinien poinformować sygnalistę o tym, jakie działania podjął w opisanej sprawie. Dla wielu osób wiedza na temat tego, jak potoczyła się kontrola, będzie miała ogromne znaczenie. 

Do czego prowadzi donos do US?

Donos do urzędu skarbowego skutkuje przede wszystkim kontrolą pracowników tego organu. Taka kontrola ma na celu sprawdzenie, czy zarzuty przedstawione w donosie są zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli okaże się, że firma działa nielegalnie, czyli:

 • nie płaci podatków,
 • nie płaci składek,
 • nie płaci VAT-u,
 • brak prowadzenia odpowiednich dokumentacji,
 • zatrudnia pracowników bez umów,

musi liczyć się z konsekwencjami. Kary grożące za nielegalne prowadzenie działalności uzależnione są od wielkości wykroczenia. Firma może zostać ukarana mandatem, karą finansową, obowiązkiem zapłaty zaległości wraz z odsetkami, czy też sankcjami gospodarczymi. Przykładowo:

 • karą za nieodprowadzanie podatku przez osobę fizyczną (najem) lub firmę będzie nakaz uregulowania zaległych opłat z odsetkami,
 • karą za nieodprowadzanie składek społecznych i zdrowotnych będzie obowiązek zapłaty zaległości liczonych od momentu rozpoczęcia działalności wraz z odsetkami, a także (rzadko) dodatkowa kara finansowa w wysokości równej sumie nieopłaconych składek. 

Brak wystawiania faktur czy paragonów przez firmę może być traktowany jako wykroczenie lub przestępstwo, zależnie od tego, na jaką kwotę straty podmiot naraził urząd skarbowy.  Zasadniczo, z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia, gdy kwota niezapłaconego podatku jest niższa niż 5-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zaległości powyżej tej kwoty są traktowane jako przestępstwo skarbowe.

Warto wiedzieć także, że brak rejestracji firmy w CEIDG oraz brak aktualizacji danych w rejestrze w ciągu 7 dni od ich zaistnienia grozi nie tylko grzywna, ale nawet kara ograniczenia wolności.

Zsumowanie tematu

Każdy obywatel, który zauważy naruszenie prawa podatkowego może, a nawet powinien zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu. Organem takim może być organ Krajowej Administracji Skarbowej bądź któryś z organów skarbowych.

Nielegalna działalność gospodarcza jest niezgodna z prawem, ponieważ opiera się na łamaniu prawa i narażaniu Skarbu Państwa na finansowe straty. Rodzaje nielegalnej działalności gospodarczej mogą mieć różne formy i nie sposób je wszystkie tu wymienić, może to być np.

 • niepłacenie podatków,
 • zatrudnianie pracowników na czarno,
 • próby świadczenia pracy bez umowy,
 • formy nielegalnego wynajmu mieszkania,
 • zaniżanie dochodów,
 • brak kasy fiskalnej,
 • oraz inne zaniedbania obowiązków przedsiębiorcy.

Zgłoszenie nielegalnej działalności gospodarczej nie jest wcale trudne, wystarczy bowiem prawidłowo przygotowane pismo, które honorować będą Urzędy Skarbowe czy funkcjonariusze KAS. W razie pytań zawsze można zadzwonić na krajowy telefon interwencyjny KAS i dopytać o interesujące kwestie.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.