Donos do Urzędu Skarbowego – wzór

17 

Donos do Urzędu Skarbowego bywa określany mianem „informacji zewnętrznej”. Takie zawiadomienie stanowi podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego, które służy sprawdzeniu, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych. Czego najczęściej dotyczy donos do skarbówki i jak prawidłowo napisać takie zawiadomienie?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu do Urzędu Skarbowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Gdzie można złożyć donos na nielegalną działalność?

Donos na nielegalną działalność, ale także na osoby fizyczne, które łamią przepisy prawa podatkowego, można złożyć zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i do KAS, czyli Krajowej Administracji Skarbowej. KAS przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

 • naruszeń przepisów prawa celnego,
 • naruszeń przepisów prawa podatkowego, 
 • opinii na temat funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

Nadal największą popularnością cieszą się jednak donosy do Urzędu Skarbowego. To one stanowią podstawę wielu kontroli, które – co warto podkreślić – faktycznie pozwalają wykryć fakt łamania przepisów przez podatników.

Za donosami do fiskusa stoją między innymi poszkodowani klienci i pracownicy, konkurencja, ale również osoby, które składają takie zawiadomienie z czystej złośliwości. Mimo to urzędy skarbowe zachęcają do zgłaszania zawiadomień, które stanowią materiał pomocniczy dla organów skarbowych.

Czym jest donos do Urzędu Skarbowego?

Donos do Urzędu Skarbowego nie jest pojęciem jakkolwiek zdefiniowanym. Przyjmuje się, że jest to informacja, która wskazuje na podejrzenie naruszenia lub złamania przepisów prawa podatkowego. W praktyce, donosy do US dotyczą najczęściej:

 • prowadzenia nielegalnej działalności, czyli firmy niezarejestrowanej, np. usług naprawy pojazdów, usług kosmetycznych, 
 • niewydawania paragonów, czyli ukrywania części dochodów (zaniżanie odprowadzanego podatku),
 • zatrudniania pracowników „na czarno”, czyli bez odpowiedniej umowy, bez odprowadzania składek, podatku dochodowego,
 • nieodprowadzania podatku od najmu lokalu/domu/mieszkania,
 • nieewidencjonowania przychodów z działalności gospodarczej,
 • prowadzenia nieopodatkowanej sprzedaży na platformach aukcyjnych.

Czy Urząd Skarbowy musi zareagować na donos?

Donos do skarbówki ma charakter pomocniczy. Nie jest to pismo, które wymusza na urzędzie określone reakcje. Urzędnicy, którzy przyjmują taką informację zewnętrzną, samodzielnie podejmują decyzję o tym, czy interwencja w danym zakresie jest konieczna. 

Warto wspomnieć tutaj, że donos do Urzędu Skarbowego nie powinien być anonimowy, jeśli zgłaszającemu naruszenie zależy na faktycznej reakcji skarbówki i podjęciu określonych działań.

Co prawda, urzędnicy mogą zapoznać się z treścią takiego zawiadomienia, ale wcale nie mają takiego obowiązku. Uwzględnienie własnych danych osobowych w donosie sprawia, że dokument zyskuje na wiarygodności. Wiele osób składając donos, umieszcza w nim fikcyjne dane, czyli zmyślone imię, nazwisko i adres.

Nie jest to jednak idealnym rozwiązaniem, ponieważ podając w zawiadomieniu własne dane osobowe, sygnalista może liczyć na uzyskanie informacji zwrotnej. Urząd ma prawo skontaktować się z nim w celu wyjaśnienia sprawy, zgromadzenia dodatkowych informacji i materiałów dowodowych. Może również powiadomić składającego donos o tym, jaki skutek odniosła kontrola skarbowa. 

Jak napisać donos do Urzędu Skarbowego?

Ponieważ fiskus nie udostępnia żadnego gotowego do uzupełnienia formularza, który pełniłby rolę donosu, każda osoba zainteresowana takim zgłoszeniem, musi przygotować odpowiednie pismo samodzielnie. Można również posiłkować się w tym zakresie dedykowanym wzorem pisma. Wzór donosu do Urzędu Skarbowego uwzględnia między innymi:

 • dane sygnalisty (nadawca donosu),
 • dane naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • opis sprawy z oznaczeniem danych podatnika, który narusza/łamie prawo,
 • listę materiałów dowodowych, np. dane świadków, fotografie.

Wiele osób nie wie, jak napisać donos do Urzędu Skarbowego, aby mieć pewność, że zostanie on uwzględniony i doprowadzi do kontroli skarbowej. Należy pamiętać więc, że najistotniejsza jest rzeczowość i wiarygodność takiego zgłoszenia. Donos powinien zawierać profesjonalny opis sprawy, oparty na faktach, a nie na własnych osądach czy opiniach.

Trzeba napisać w nim, w jaki sposób dana osoba lub podmiot gospodarczy łamie przepisy, co o tym świadczy, jakie dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń posiada sygnalista. Warto natomiast wstrzymać się od dodatkowych komentarzy czy nacechowanych emocjonalnie stwierdzeń, które sprawiają, że donos wygląda bardziej jak złośliwa skarga na sąsiada, niż zawiadomienie o możliwości naruszenia/złamania przepisów. 

Sprawdzając, jak napisać donos do US, można zastanawiać się również nad tym, jak najskuteczniej go złożyć. Donosy najczęściej przyjmują formę pisemną tradycyjną, dlatego są składane osobiście w placówce lub przesyłane pocztą. Najwygodniej jest umieścić kartkę z treścią zawiadomienia w jednej kopercie z materiałem dowodowym, np. wydrukowanymi fotografiami. 

Czym skutkuje donos do Urzędu Skarbowego?

Jeśli donos do skarbówki nie zostanie zignorowany, np. z powodu swojej anonimowości, urząd prawdopodobnie sprawdzi, czy zawarte w nim zarzuty są zgodne z prawdą. W tym celu może przeprowadzić kontrolę skarbową. Jeśli ta wykaże fakt naruszenia, bądź złamania przepisów, ukaże podatnika odpowiednio grzywną, czy nakazem zapłaty zaległości wraz z odsetkami. 

Donos do urzędu skarbowego na nielegalną działalność może skutkować ukaraniem podatnika grzywną, a nawet karą ograniczenia wolności. Wiele zależy jednak od tego, na czym polegała „nielegalna działalność”. Czy było to prowadzenie firmy bez rejestracji w CEIDG, niepłacenie podatku dochodowego lub VAT w odpowiedniej kwocie, zatrudnianie pracowników bez umowy, nieodprowadzanie składek ZUS?  

Karą za nieodprowadzanie podatku od ukrytych przychodów jest zazwyczaj obowiązek uregulowania zaległych należności wraz z odsetkami. Z kolei karą za niepłacenie składek ubezpieczeniowych może być obowiązek uregulowania ich wstecz od momentu rozpoczęcia zaległości wraz z odsetkami, a nawet dodatkowa grzywna w wysokości 100% zaległości. 

Zasadniczo, rodzaj kary zależny jest od tego, czy kontrola wykaże wykroczenie, czy przestępstwo skarbowe. To określa się z kolei na podstawie kwoty straty, na jaką podatnik naraził Urząd Skarbowy.

O wykroczeniu mówi się wtedy, gdy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyższe zaległości podatkowe są traktowane jako przestępstwo.

Za przestępstwo skarbowe podatnikowi grozi:

 • grzywna,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności.

Natomiast karą za wykroczenie skarbowe może być jedynie kara grzywny określona kwotowo.

Czy podmiot sprawdzany pozna autora donosu?

Kontrola z donosu może być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, ale nie zawsze musi. Urzędnicy mogą przeprowadzić kontrolę niezapowiedzianą między innymi w przypadku sprawdzania poprawności zawieszenia działalności gospodarczej. O tym, że kontrola jest przeprowadzana z donosu, sprawdzany dowiaduje się w jej trakcie.

Sygnalista nie musi jednak obawiać się ujawnienia informacji o tym, kto taki donos złożył. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego strona lub uczestnik postępowania nie może otrzymać od urzędu informacji o tym, od kogo donos pochodzi.

Podsumowanie

Donos o łamaniu prawa podatkowego jest informacją mającą na celu powiadomienie Urzędu Skarbowego lub KAS o tym, że dany podmiot nie wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków bądź łamie prawo podatkowe w inny sposób, np. nie rejestrując swojej działalności gospodarczej.

W donosie do US powinna znaleźć się prośba przeprowadzenia kontroli z konkretnego powodu, który jednocześnie stanie się podstawą do przeprowadzenia tej kontroli. Co więcej, anonimowe donosy także zostaną rozpatrzone, jednak donosy, które zostaną podpisane z imienia i nazwiska zwiększą prawdopodobieństwo przeprowadzenia kontroli.

Oprócz pisemnej formy donosu może także zadzwonić do urzędu skarbowego bądź KAS, krajowy telefon interwencyjny KAS, jednak ogromna większość osób decyduje się raczej na pisemny donos. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu do US.

donos-do-urzedu-skarbowego-wzor
Donos do Urzędu Skarbowego - wzór
17