Przegląd kasy fiskalnej po terminie czynny żal – wzór

17 

Jak napisać czynny żal za przegląd kasy fiskalnej po terminie? Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, przedsiębiorca powinien regularnie – nie rzadziej niż co dwa lata – poddawać przeglądom technicznym kasy fiskalne.

Opóźnienia w realizacji tego obowiązku podlegają sankcjom karno skarbowym. Można jednak uniknąć ich, sporządzając odpowiednie pismo do urzędu skarbowego, czyli tak zwany czynny żal.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór czynnego żalu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Obowiązek dokonania przeglądu kasy fiskalnej

Obowiązek dokonywania regularnych przeglądów kasy fiskalnej nakłada na przedsiębiorców rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej należy dokonywać regularnie co 24 miesiące.

Brak przeglądu kasy fiskalnej jest traktowany jako wadliwe prowadzenie księgi, czyli wykroczenie skarbowe, na podstawie art. 61 § 3 k.k.s. Poza tym obowiązkowe jest także dokonanie pierwszego przeglądu technicznego przed rozpoczęciem użytkowania kasy na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu.

Jaka jest kara za nie zrobienie przeglądu kasy fiskalnej? Jedną z kar za nie zrobienie przeglądu kasy fiskalnej w terminie jest kara grzywny w wysokości 300 zł za każdą kasę fiskalną, jakiej dotyczyło takie opóźnienie lub dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Poza tym przedsiębiorca, który nie oddał do przeglądu kasy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania przychodów, musi liczyć się także z karą w postaci obowiązku dokonania zwrotu uzyskanej ulgi na zakup kasy fiskalnej. 

Kara za brak przeglądu kasy fiskalnej (sankcje karne skarbowe) jest nakładana na przedsiębiorcę przez naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik musi uregulować taką karę w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o jej nałożeniu – bez dodatkowego wezwania do zapłaty. W niektórych okolicznościach można jednak takiej kary uniknąć. Jak tego dokonać?

Złożenie czynnego żalu

Termin przeglądu kasy fiskalnej należy do kategorii terminów materialnoprawnych, czyli nie podlega przywróceniu. Nawet jeśli do uchybienia doszło z przyczyn niezależnych od podatnika, nie ma on możliwości złożenia pisma wyjaśniającego – nie doprowadzi to do przywrócenia terminu przez urząd skarbowy. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest złożenie specjalnego pisma – tak zwanego czynnego żalu.

Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej to wykroczenie skarbowe, a podatnik, który popełnił takie wykroczenie, może uniknąć kary, jeśli przyzna się do winy, zanim urząd sam dopatrzy się takiego przewinienia. 

Zgodnie z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego: 

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Zatem czynny żal to zgłoszenie faktu popełnienia wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego, wyjaśnienie przyczyny popełnienia takiego czynu oraz wskazanie osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa skarbowego.

Co ważne, czynny żal nie zawsze będzie skuteczny, ponieważ z możliwości tej nie może skorzystać osoba, która została już wezwana przez fiskusa do złożenia wyjaśnień lub do zapłaty kary. 

Jak napisać czynny żal? Nie istnieją żadne obowiązujące odgórnie formularze, które pozwalałby wypełnić druk czynnego żalu, dlatego podatnik musi sporządzić takie pismo samodzielnie, pamiętając o uwzględnieniu w nim:

 • własnych danych osobowych i danych firmy,
 • danych adresata: naczelnik urzędu skarbowego,
 • opisu charakteru popełnionego czynu,
 • wskazania istotnych okoliczności, 
 • wskazania danych osób współpracujących, które miały związek z popełnionym czynem,
 • określenia, czy popełniony czyn został naprawiony, a jeżeli nie, to jak i w jakim terminie podatnik naprawi popełniony czyn.

Warto pamiętać bowiem, że aby czynny żal był skuteczny, konieczne jest naprawienie czynu zabronionego – w tym przypadku dokonanie przeglądu kasy fiskalnej.

Urząd skarbowy nie ma również obowiązku pozytywnego rozpatrzenia czynnego żalu. Może takie pismo odrzucić, dlatego należy wiedzieć, że od odmownej decyzji w odpowiedzi na czynny żal podatnik ma prawo się odwołać. 

Przegląd kasy a zawieszenie działalności

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z faktu, że zawieszając działalność gospodarczą, nadal ma wiele obowiązków z nią związanych.

Prowadzący firmę w trakcie zawieszenia działalności nie powinien dokonywać sprzedaży, ale nie ma obowiązku likwidacji kasy fiskalnej i co ważne – powinien dopełniać obowiązków z nią związanych, czyli dokonywać regularnych przeglądów technicznych. 

Jeśli jednak przedsiębiorca nie prowadzi sprzedaży, to jest z tego obowiązku tymczasowo zwolniony. Zgodnie z treścią art. 54 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących:

5.  Obowiązkowego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pod warunkiem że w tym okresie nie prowadzi ewidencji. Obowiązkowego przeglądu technicznego w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podatnik dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Konieczne jest zatem dokonanie przeglądu kasy fiskalnej przed wznowieniem sprzedaży. 

Co obejmuje przegląd kasy fiskalnej?

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej obejmuje sprawdzenie kilku istotnych aspektów funkcjonowania takiego urządzenia. Zgodnie z przepisami, w ramach przeglądu sprawdza się między innymi:

 • stan i liczbę plomb kasy, 
 • stan obudowy kasy,
 • czytelność drukowanych dokumentów,
 • zapisy kopii dokumentów,
 • poprawność działania kasy, 
 • poprawność działania wyświetlacza,
 • stan techniczny akumulatorów.
 • poprawność ustawień zegara.

Po zakończeniu przeglądu dokonuje się wpisu do książki kasy fiskalnej, a także dołącza się do książki zalecenia pokontrolne i kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu kasy fiskalnej – w tym wydruk raportu potwierdzającego dokonanie przeglądu.

Podobne wzory pism:

przeglad-kasy-fiskalnej-po-terminie-czynny-zal-wzor
Przegląd kasy fiskalnej po terminie czynny żal - wzór
17