Czynny żal – podatek od nieruchomości – wzór

17 

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania to obowiązek jej właściciela. Zgodnie z przepisami, powinien on złożyć wypełnioną deklarację IN-1 lub DN-1, służącą do wykazywania przedmiotów podlegających opodatkowaniu, a także zwolnieniu z podatku.

Po złożeniu takiej deklaracji właściciel musi też regularnie opłacać podatek od nieruchomości. Co grozi za zaniedbanie takiego obowiązku i jak uniknąć ewentualnej kary za niezgłoszenie nieruchomości?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór czynnego żalu za niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Wzór pisma pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania

Podatek od nieruchomości to nie to samo, co podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który pojawia się w momencie zawarcia umowy kupna sprzedaży. W chwili zakupu nieruchomości, przyjęcia jej w dzierżawę lub posiadanie po stronie podatnika rodzi się obowiązek podatkowy.

Nowy właściciel czy dzierżawca powinien złożyć w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy 

 • deklarację IN-1 (osoba fizyczna), czyli informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • deklarację DN-1 (osoba prawna, jednostka organizacyjna, spółka nie posiadająca osobowości prawnej), czyli deklarację na podatek od nieruchomości.

Osoba fizyczna po nabyciu czy przyjęciu nieruchomości powinna złożyć taki dokument w ciągu 14 dni. Z kolei osoby prawne na złożenie deklaracji mają czas do 31 stycznia każdego roku. Jeśli zaś obowiązek podatkowy narodził się po tej dacie, to podatnika również obowiązuje termin 14-dniowy.

Co ważne, deklarację IN-1 lub DN-1 składa zarówno nabywca, jak i zbywca. Oznacza to, że nie należy liczyć na „przegapienie” takiej transakcji przez urząd gminy. Jeśli podatnik nie zgłosi nieruchomości do opodatkowania lub zrobi to po terminie, musi liczyć się z konsekwencjami. 

Co grozi za niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania?

Kara za niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania będzie różna w zależności od tego, czy podatnik jest osobą prawną, czy fizyczną. W przypadku osób prawnych stosuje się bowiem przepisy kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którymi niezłożenie deklaracji podatkowej podlega karze:

 • grzywny do 720 stawek dziennych,
 • pozbawienia wolności,
 • obu karom jednocześnie.

Z kolei w przypadku osób fizycznych zastosowanie znajdują przepisy art. 80 kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym niezłożenie wymaganej informacji podatkowej grozi karą grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych – stawka dzienna w 2023 roku wynosi natomiast od 116,33 zł do 46 532 zł. Jednocześnie całkowita kara grzywny nie może być niższa niż 1163,30 zł.

Czym skutkuje nieterminowe zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania?

Zgłoszenie po terminie podatku od nieruchomości podobnie jak niezgłoszenie nieruchomości grozi przede wszystkim grzywną. Dotyczy to zarówno podatników zobowiązanych do złożenia deklaracji IN-1, jak i podatników składających deklarację DN-1 . 

Jeśli podatnik złoży deklarację po terminie – musi liczyć się zarówno z ryzykiem ukarania karą grzywny, jak i z obowiązkiem uiszczenia zaległości podatkowej i należnych odsetek. Zobowiązanie podatkowe powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce transakcja kupna sprzedaży lub przyjęcia nieruchomości.

Od tego terminu naliczany będzie zatem podatek i odsetki, które wynoszą aktualnie 16,5% w skali roku. Jak łatwo się domyślić, im dłuższy okres niepłacenia podatku, tym wyższe odsetki, które trzeba będzie zapłacić.

Jak uniknąć kary za niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania?

”Nie zgłosiłem podatku od nieruchomości, co zrobić?” – to pytanie, które zadaje sobie wielu podatników, często nieświadomych, że taki obowiązek w ogóle ich obciąża. Ponieważ kara za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości może okazać się bardzo dotkliwa, warto wiedzieć, co należy zrobić, aby móc jej uniknąć. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest natomiast zgłoszenie czynnego żalu. 

Czynny żal to specjalne pismo, stanowiące formę przyznania się do winy – do zaniedbania obowiązku przez podatnika. Czynny żal za podatek od nieruchomości można złożyć do chwili wszczęcia postępowania w danej sprawie przez urząd. Jeśli podatnik otrzymał już wezwanie do złożenia wyjaśnień, czynny żal nie będzie skuteczny.

Warto pamiętać także, że nawet w przypadku pozytywnego rozpatrzenia takiego pisma podatnik nadal będzie miał obowiązek uregulowania swojego długu, czyli zapłacenia należnego podatku wraz z odsetkami. 

Jak napisać czynny żal za niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania?

Kiedy w grę wchodzi podatek od nieruchomości zgłoszenie po terminie nie musi wiązać się z ukaraniem, jeśli podatnik wyjaśni, dlatego nie dopełnił swojego obowiązku w terminie. Aby czynny żal był skuteczny, odpowiednie pismo z wyjaśnieniami należy złożyć równocześnie z zaległą deklaracją. Konieczne jest także uiszczenie należności wobec urzędu lub przynajmniej zadeklarowanie terminu, w którym podatnik dokona płatności.

Nie istnieje żaden obowiązujący odgórnie wzór, który mówiłby jak należy napisać czynny żal za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości. Wiadomo jednak, że takie pismo musi wskazywać na przyczynę niedopełnienia obowiązku. Podatnik może napisać zatem, że nie wiedział o obowiązujących przepisach lub że nie był w stanie złożyć deklaracji, np. z powodu pilnego wyjazdu za granicę. 

Czynny żal należy zaadresować do naczelnika urzędu skarbowego, mimo że deklarację składa się w urzędzie gminy lub miasta. Dokument musi zawierać:

 • dane podatnika,
 • dane adresata,
 • odpowiedni nagłówek,
 • opis okoliczności faktycznych,
 • dane osób współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego, 
 • informację, czy popełniony czyn został naprawiony, jeśli nie – kiedy i w jaki sposób podatnik ureguluje swoje zobowiązanie podatkowe,
 • prośba o odstąpienie od nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych.

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie pisma, podatnik powinien szczegółowo odnieść się do przyczyn niedopełnienia swojego obowiązku, a także podkreślić, że zdarzenie miało charakter incydentalny – wydarzyło się po raz pierwszy.

Do czynnego żalu należy dołączyć odpowiednio:

 • potwierdzenie uiszczenia zaległego podatku,
 • potwierdzenie złożenia deklaracji. 

Złożenie czynnego żalu jest bezpłatne. Warto pamiętać, że urząd nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia pisma.

Podsumowanie tematu

Oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego (przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego) w postaci czynnego żalu to jedyna szansa na uniknięcie kary za niezgłoszenie w terminie nieruchomości do Urzędu skarbowego.

Art. 16. – [Czynny żal] – Kodeks karny skarbowy.

§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Aby ułatwić Ci złożenie czynnego żalu, przygotowaliśmy gotowy wzór pisma, który pobierzesz na samej górze strony.

czynny-zal-podatek-od-nieruchomosci-wzor
Czynny żal - podatek od nieruchomości - wzór
17