SD-3 po terminie – Czynny żal – wzór

17 

Jak napisać czynny żal za SD-3 po terminie? Nie każdy podatnik ma świadomość i nie każdy pamięta, że po otrzymaniu spadku lub darowizny musi złożyć zeznanie SD-3. Czas na przygotowanie takiej deklaracji to 30 dni.

W przypadku uchybienia temu terminowi, podatnik naraża się na karę grzywny, a nawet na karę pozbawienia wolności. Można jednak uniknąć jej, składając tak zwany czynny żal. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór czynnego żalu za spóźnione zeznanie SD-3, wzór pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Obowiązek zgłoszenia spadku lub darowizny

Zgodnie z treścią art. 17 a ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatnicy są obowiązani złożyć – w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego – zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

Zeznanie to składane jest na ręce właściwego naczelnika urzędu skarbowego na specjalnym druku – SD-3. Do zeznania dołącza się dokumenty, które mają wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Na uprawomocnienie czeka się natomiast około 3 tygodni, o ile postanowienie nie zostanie zaskarżone. Zatem datą, od której liczony będzie czas na złożenie zeznania, nie jest data wydania postanowienia, lecz jego uprawomocnienia się.

Czym jest zeznanie SD-3?

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego SD-3, czyli zeznania o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, pojawia się w przypadku nieodpłatnego nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. W praktyce dotyczy to:

 • dziedziczenia, 
 • zapisu zwykłego, 
 • darowizny, 
 • zasiedzenia,
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • nabycia własności rzeczy wspólnej,
 • zachowku (w niektórych przypadkach),
 • nieodpłatnej renty, użytkowania lub służebności, i innych. 

Obowiązek złożenia zeznania uzależniony jest także od wartości majątku. Jeśli wartość majątku nabytego od tej samej osoby czy po tej samej osobie (za okres 5 lat) doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych, przekracza kwotę wolną od podatku, czyli:

 • 9637 zł dla I grupy podatkowej;
 • 7276 zł dla II grupy podatkowej,
 • 4902 zł dla III grupy podatkowej,

to nie można liczyć na zwolnienie z podatku. Poza tym, na zwolnienie z podatku nie mogą liczyć też osoby, które nie zgłosiły w terminie 6 miesięcy nabytych rzeczy lub praw majątkowych.

Co grozi podatnikowi za niezgłoszenie darowizny lub spadku?

Niezgłoszenie darowizny lub spadku naraża podatnika na odpowiedzialność z Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z treścią art. 54 tego aktu prawnego:

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Zatem kara za niezgłoszenie darowizny lub spadku to grzywna, kara pozbawienia wolności lub obie te kary jednocześnie. Poza tym, jeśli fakt niezgłoszenia darowizny wyjdzie na jaw, urząd skarbowy potraktuje działanie podatnika jako oszustwo i ukarze go karną stawką opodatkowania – 20%. Podczas gdy zwyczajowo podatek ten wynosi od 3 do 20 procent, w zależności od kwoty nadwyżki ponad limit wolny od opodatkowania. 

Warto podkreślić także, że niezgłoszona darowizna od rodziców uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia od podatku. Oznacza to, że nawet w przypadku darowizny od osoby bliskiej, zaliczanej do pierwszej grupy podatkowej, nie można liczyć wtedy na zwolnienie od podatku.

Należy wiedzieć jednak, że zgłoszenie SD-3 po terminie nie będzie wiązało się z naliczeniem odsetek. Podatek od spadku wymierza bowiem urząd skarbowy w drodze decyzji podatkowej. Po otrzymaniu takiej decyzji podatnik ma 14 dni na zapłatę. Dopiero w przypadku niezapłacenia podatku w tym terminie urząd może zacząć naliczać odsetki za zwłokę.

Jak uniknąć kary za SD-3 po terminie?

SD-3 po terminie czynny żal to zagadnienie, którym zainteresowane są osoby chcące uniknąć odpowiedzialności za nieterminowe zgłoszenie nabycia spadku czy darowizny. Czynny żal to forma pisemnego przyznana się do winy i wyjaśnienia, dlaczego podatnik dopuścił się zaniedbania. Pismo tego typu należy przygotować samodzielnie – nie obowiązuje żaden oficjalny wzór takiego dokumentu. 

Warto pamiętać, że czynny żal za zgłoszenie darowizny czy spadku po terminie nie będzie skuteczny, jeśli:

 • podatnik został już wezwany do złożenia wyjaśnień w związku z popełnionym czynem zabronionym, 
 • organy podatkowe udokumentowały popełnienie przestępstwa przez podatnika,
 • podatnik jest już w trakcie postępowania kontrolnego,
 • podatnik zorganizował grupę przestępczą lub nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego.

Zatem, aby uniknąć kary za zgłoszenie darowizny po terminie czynny żal należy złożyć, zanim urząd sam „dopatrzy się” takiego uchybienia. Poza tym trzeba mieć świadomość, że takie pismo pozwala uniknąć kary, ale nie zwalnia podatnika z obowiązku uregulowania zobowiązania, czyli zapłaty podatku czy złożenia odpowiedniej deklaracji.

Jak napisać czynny żal?

Czynny żal może pozwolić podatnikowi uniknąć kary za zbyt późne zgłoszenie darowizny, nabycia spadku, zakupu nieruchomości czy za niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Dokument tego typu należy adresować do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. W piśmie trzeba uwzględnić także:

 • dane podatnika,
 • określenie charakteru popełnionego czynu zabronionego,
 • opis istotnych okoliczności, czyli uzasadnienie czynnego żalu,
 • wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem,
 • wskazanie, czy czyn został naprawiony. 

Uzasadnieniem czynnego żalu ma być wyjaśnienie, dlaczego podatnik złożył deklarację po terminie. Przyczyną może być tutaj zarówno niewiedza, jak i zwykłe zapominalstwo. Podatnik ma prawo napisać, że był nieobecny w kraju, nie miał czasu na załatwienie takich formalności lub że przebywał w szpitalu. Wskazane jest także podkreślenie, że taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy. 

Składając czynny żal, podatnik powinien równocześnie złożyć także zaległą deklarację SD-3. Dopiero po jej złożeniu otrzyma decyzję w sprawie podatku, który musi uregulować w ciągu 2 tygodni. 

sd-3-po-terminie-czynny-zal-wzor
SD-3 po terminie - Czynny żal - wzór
17