Złożenie PIT po terminie czynny żal – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać czynny żal za złożenie PIT po terminie? Podatnicy mają określony czas na złożenie deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego – dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Mimo wszystko, rozliczenie PIT nawet po terminie jest ważne, a US musi przyjąć taką spóźnioną deklarację.

Za spóźnienie podatnikowi grożą jednak konsekwencje karno skarbowe, w tym między innymi kara grzywny. Aby jednak uniknąć kary, należy złożyć czynny żal za złożenie PIT po terminie. Na czym to polega i jak takie pismo o niekaranie sporządzić?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór czynnego żalu, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Konsekwencje złożenia PIT po terminie

Niezłożenie PIT 11 w terminie, podobnie jak niezłożenie w terminie innych deklaracji PIT, wiąże się z konsekwencjami, które określa ustawa z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, podatnikowi grozi odpowiedzialność karno-skarbowa, czyli ukaranie za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Wykroczenie skarbowe ma miejsce wtedy, gdy kwota, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publiczno-prawna nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Podatnik, który naraził państwo na taką stratę, może otrzymać karę grzywny w kwocie od 185 złotych do 37 000 złotych.

Przestępstwo skarbowe ma miejsce w sytuacji, kiedy należność przekracza kwotę 9 250 złotych. Za przestępstwo podatnikowi grozi kara grzywny w kwocie od 616,60 złotych do 4 932 800 złotych, a także kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Jeśli w ramach rozliczenia podatnik miał zapłacić podatek, oprócz obowiązku uregulowania zaległości głównej będzie zmuszony zapłacić także odsetki za zwłokę. Inne negatywne konsekwencje zapominalstwa to także:

 • brak możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia się z małżonkiem,
 • brak możliwości przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Czynny żal za niezłożenie PIT w terminie

PIT 11 po terminie, a także każdy inny PIT złożony po terminie nie musi automatycznie wiązać się z wyliczonymi wyżej konsekwencjami. Najlepszym wyjściem dla podatnika, który znalazł się w takiej sytuacji, jest tak zwany czynny żal.

Czynny żal to rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest ujawnienie czynu organowi skarbowemu z własnej woli, czyli wytłumaczenie się ze swojego zapominalstwa lub niewiedzy, zanim US sam nałoży na podatnika odpowiednią karę.

Czynny żal niezłożenie PIT w terminie może być stosowany, dopóki organ podatkowy nie dowie się o popełnieniu czynu zabronionego. Nie można skorzystać z niego, jeśli:

 • podatnik został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym (US uruchomił postępowanie związane z popełnieniem przestępstwa skarbowego),
 • podatnik jest już w trakcie postępowania kontrolnego,
 • podatnik zorganizował grupę przestępczą lub nakłaniał inne osoby do popełnienia przestępstwa skarbowego.

Jak napisać czynny żal za niezłożenie PIT w terminie?

Złożenie deklaracji PIT po terminie nie będzie wiązało się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, jeśli równolegle z zaległą deklaracją podatnik złoży do Urzędu Skarbowego czynny żal. Takie pismo nie ma żadnego dedykowanego formularza, który można byłoby wypełnić. Należy sporządzić je samodzielnie.

Czynny żal za PIT-28, PIT-11 czy każdy inny PIT niezłożony w terminie musi zawierać:

 • dane osoby składającej czynny żal, czyli dane podatnika,
 • dane adresata – naczelnika urzędu skarbowego,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • określenie popełnionego czynu i okoliczności jego popełnienia, czyli uzasadnienie zaniechania,
 •  własnoręczny podpis.

Przyjmuje się, że złożenie czynnego żalu powinno zostać połączone ze złożeniem zaległej deklaracji i zapłatą ewentualnego podatku. Jeśli osoba składająca czynny żal z jakichś powodów nie może tego zrobić, powinna zadeklarować w treści pisma, kiedy wypełni swoje obowiązki.

Jak uzasadnić czynny żal?

Jeśli chodzi o PIT-11 po terminie czynny żal może zostać uzasadniony zarówno niewiedzą w zakresie obowiązujących przepisów, jak i brakiem czasu czy zwykłym zapominalstwem. Argumenty odwołujące się nawet do tak błahych powodów powinny zostać zaakceptowane, jeśli podatnik szybko ureguluje ewentualne należności wobec Urzędu Skarbowego.

Wyjaśnienie musi być jednak prawdziwe – może dotyczyć przypadku losowego lub sytuacji osobistej. Niezależnie od uzasadnienia, skarbówka nie może odmówić przyjęcia kompletu dokumentów zawierających czynny żal.

W zależności od sytuacji podatnik może napisać w swoim uzasadnieniu, że nie złożył PIT w terminie ze względu na chorobę, przebywanie za granicą, wyjazd służbowy i wiele innych.

Zgodnie z przepisami,  czynny żal można złożyć na piśmie i przesłać do urzędu skarbowego listem poleconym lub złożyć go osobiście. Dopuszcza się także wyrażenie żalu ustnie do protokołu.

W każdym przypadku najważniejsze jest, aby czynny żal opisywał ”istotne okoliczności czynu zabronionego”, czyli to, na czym polega przewinienie oraz jakie były powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu podatkowego.

Warto podkreślić, że aby czynny żal był skuteczny, konieczne jest naprawienie skutków swojego zaniedbania, czyli:

 • poprawne złożenie deklaracji,
 • uregulowanie niezapłaconego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Urząd Skarbowy sam rozliczy podatek

Kar za spóźnioną deklarację PIT nie muszą obawiać się osoby, które uzyskują dochody z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy z przychodów kapitałowych – osoby składające PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

Kary nie dotyczą też osób, które składają PIT-36 lub PIT-28 z uwagi na osiąganie przychodów z najmu, podnajmu lub dzierżawy. Ci podatnicy otrzymują bowiem przygotowane już zeznania w systemie Twój e-PIT.

Jeśli taki podatnik nie prześle deklaracji na czas, nie zostanie ukarany, ponieważ zeznanie podlega automatycznej akceptacji. Zostanie więc przesłane do Urzędu Skarbowego nawet wtedy, kiedy podatnik nie zatwierdzi go osobiście. Warto pamiętać, że automatycznie wygenerowane zeznanie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

Mimo to warto pamiętać, aby zalogować się do systemu i sprawdzić zeznanie pod kątem błędów. W systemie można też odliczyć ulgi i wskazać organizację, na którą podatnik przekaże 1% swojego podatku.

Zsumowanie informacji

Deklarację czynnego żalu za niezłożenie w terminie zeznania podatkowego należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Niestety nie istnieje gotowy formularz urzędowego wzoru, dlatego warto skorzystać z przygotowanego przez nas pisma, które zakupisz na samej górze.

Podstawa prawna:

Art. 16. – Czynny żal – Kodeks karny skarbowy.

§ 1.Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

§ 5.Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1)w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2)po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Zawiadomienie będzie także bezskuteczne, jeśli jest podmiot lub osoba fizyczna jest w trakcie postępowania kontrolnego; zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego.

1 opinia dla Złożenie PIT po terminie czynny żal – wzór

 1. Ilona Jasik

  pismo oceniam na bardzo dobre, zawiera przykładowe uzasadnienie.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zlozenie-pit-po-terminie-czynny-zal-wzor-przyklad
Złożenie PIT po terminie czynny żal - wzór
17