Raport o zwolnienie ze służby w Straży Granicznej – wzór

17 

Raport o zwolnienie ze służby w Straży Granicznej to dokument, który składa pracownik SG i który zawiera informacje na temat decyzji o zwolnieniu ze służby w Straży Granicznej.

Chęć zwolnienia się ze służby w SG może wynikać z różnych przyczyn, takich choćby jak: zakończenie umowy, przejście na emeryturę, przeniesienie do innej jednostki lub całkowita rezygnacja z pracy w Służbie Granicznej.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór raportu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Funkcjonariusz Straży Granicznej ma prawo złożyć raport o zwolnienie go ze służby. Zgodnie z przepisami, funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego chęci wystąpienia ze służby.

Kiedy zwalnia się funkcjonariusza Straży Granicznej?

Funkcjonariusz SG może zostać zwolniony ze służby w wielu przypadkach. Najczęściej jest to:

 • orzeczenie trwałej niezdolności do służby,
 • stwierdzenie nieprzydatności do służby w okresie służby przygotowawczej,
 • wymierzenia kary dyscyplinarnej w postaci wydalenia ze służby,
 • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • zrzeczenie się obywatelstwa lub nabycie obywatelstwa innego państwa.

Poza tym funkcjonariusza można zwolnić także, gdy ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy wymaga tego ważny interes służby, gdy odmówi on przeniesienia na inne stanowisko z przyczyn określonych w przepisach, gdy upłynie okres 12 miesięcy od dnia zaprzestania przez niego świadczenia służby z powodu choroby i wiele innych.

Przepisy wymieniają także możliwość zwolnienia funkcjonariusza ze służby z jego własnej woli. Wymaga to złożenia raportu dotyczącego wystąpienia ze służby ze skutkiem następującym po upływie 3 miesięcy. 

Jak napisać raport o zwolnienie ze służby w Straży Granicznej?

Raport o zwolnienie ze służby funkcjonariusz SG może przygotować w przypadku chęci zmiany zawodu, a także w przypadku chęci przejścia na emeryturę. Dokument powinien zawierać między innymi:

 • dane funkcjonariusza,
 • datę wystąpienia ze służby,
 • przyczynę wystąpienia ze służby,
 • podstawę prawną decyzji,
 • podpis funkcjonariusza.

Okres wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ze służby w Straży Granicznej wynosi 3 miesiące. Pismo w tej sprawie należy kierować do komendanta Straży Granicznej i można przygotować je w oparciu o nasz sprawdzony wzór zwolnienia ze służby w Straży Granicznej.

Warto wspomnieć, że wystąpienie ze służby w SG z powodu osiągnięcia odpowiedniego wieku jest uzasadnione:

 • po osiągnięciu 55 lat w korpusie szeregowych, podoficerów i chorążych,
 • po osiągnięciu 60 lat w przypadku generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej,
 • po osiągnięciu 58 lat w przypadku oficerów do stopnia pułkownika Straży Granicznej.

Podsumowanie

Raport taki zazwyczaj zawiera dane personalne osoby pełniącej służbę w Straży Granicznej, datę zwolnienia, przyczynę zwolnienia, podstawę prawną, uzasadnienie, oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące procesu zwolnienia ze służby w SG.

Jest to ważny dokument administracyjny, który może być przechowywany w aktach osobowych oraz wykorzystywany do celów ewidencyjnych i administracyjnych przez odpowiednie organy Straży Granicznej.

Podstawa prawna: Art. 45. – [Zwolnienie ze służby] – Straż Graniczna.

raport-o-zwolnienie-ze-sluzby-w-strazy-granicznej-wzor
Raport o zwolnienie ze służby w Straży Granicznej - wzór
17