Wzór raportu o zwolnienie ze służby w Policji

17 

Jak napisać raport o zwolnienie policjanta ze służby w Policji? Stosunek służbowy funkcjonariuszy Policji jest stosunkiem administracyjnym, charakteryzującym się brakiem równorzędności stron. Zgodnie z przepisami ustawy o Policji, policjanta zwalnia się ze służby w ciągu 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia wystąpienia z szeregów, czyli od dnia złożenia raportu o zwolnienie.

Taki raport to nic innego, jak prośba o zwolnienie ze służby. Jak ją prawidłowo przygotować? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotoaliśmy gotowy do wypełnienia wzór raportu o zwolnienie ze służby w Policji, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest raport o zwolnienie z Policji?

Raport o zwolnienie z Policji to pisemne zgłoszenie wystąpienia ze służby przez policjanta. Zgodnie z przepisami taki raport jest oświadczeniem woli, co do którego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

Raport funkcjonariusza o zwolnienie ze służby zawiera oświadczenie woli dotyczące rozwiązania stosunku służbowego, ale jednocześnie wszczyna postępowanie administracyjne. Na skutek złożonego raportu Policja jako organ jest zmuszona zwolnić funkcjonariusza w określonym terminie.

Ponieważ stosunek służbowy nawiązywany jest dobrowolnie, dobrowolność charakteryzuje także wystąpienie ze służby. Nie można więc zabronić funkcjonariuszowi wystąpienia z szeregów Policji. 

Jak złożyć raport o zwolnienie z Policji?

Ponieważ raport o wystąpieniu ze służby w Policji traktowany jest jak oświadczenie woli, o skuteczności złożenia takiego oświadczenia decyduje sposób jego złożenia. Zgodnie z treścią art. 61 kodeksu cywilnego:

§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Warto wspomnieć, że zwolnienie ze służby traktowane jest jako tak zwana sprawa osobowa, czyli związana ze stosunkiem służbowym. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, “Policjant składa wniosek w sprawie osobowej drogą służbową”. 

Wniosek tego typu funkcjonariusz powinien przedstawić bezpośredniemu przełożonemu. W przypadku chęci odwołania swojej decyzji, oświadczenie o odwołaniu oświadczenia o rezygnacji ze służby musi zostać złożone przed dostarczeniem przełożonemu pierwszego dokumentu. Jeśli zaś oświadczenie dotrze do przełożonego później, ma charakter wniosku o zmianę decyzji w sprawie zwolnienia ze służby.

Jak napisać raport o zwolnienie z Policji?

Do przygotowania oświadczenia woli, które pozwala zrezygnować policjantowi ze służby, warto wykorzystać sprawdzony wzór raportu o zwolnienie ze służby w Policji, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne. Taki dokument musi zawierać co najmniej odpowiednie dane osobowe funkcjonariusza i jego przełożonego, a także termin zwolnienia ze służby i jasno brzmiące oświadczenie o wystąpieniu z Policji. 

Czym motywować raport o zwolnienie z Policji? Zasadniczo, należy wiedzieć, że uzasadnienie podjętej decyzji o rezygnacji z pracy w Policji nie jest wymagane. Dla podjęcia rozkazu o zwolnieniu policjanta ze służby na jego własny wniosek przyczyny podjęcia decyzji przez funkcjonariusza pozostają bez znaczenia. Mimo to można uwzględnić w swoim piśmie krótkie wytłumaczenie, na przykład:

 • chęć zmiany kierunku zawodowego,
 • problemy osobiste,
 • problemy zdrowotne,
 • chęć przejścia na emeryturę.

Wzór raportu o zwolnienie z Policji po uzupełnieniu należy podpisać i przedstawić przełożonemu osobiście, bądź przesłać dokument listem poleconym. 

Czy raport o zwolnienie z Policji musi zostać zaakceptowany?

Wiedząc, jak napisać raport o zwolnienie z Policji, warto upewnić się także, czy każde tego typu oświadczenie będzie skuteczne. Na podstawie brzmienia przepisów przyjmuje się, że organ jest związany złożonym przez policjanta oświadczeniem woli dotyczącym chęci zwolnienia się ze służby.

Co ważne, opisana zasada znajduje zastosowanie jedynie w stosunku do policjantów, wobec których nie toczy się inne postępowanie w przedmiocie zwolnienia ze służby.

Co więcej, organ jest zobowiązany do zwolnienia policjanta z pełnienia służby w terminie do 3 miesięcy – również pod warunkiem, że w tym terminie nie zostało wszczęte przeciwko policjantowi postępowanie o zwolnienie na innej podstawie.

Termin zwolnienia ze służby

Jak zostało wspomniane, jeśli policjant złoży raport o zwolnienie ze służby, organ musi wydać decyzję o zwolnieniu funkcjonariusza w terminie do trzech miesięcy. Nie oznacza to jednak, że musi czekać wskazane trzy miesiące.

Jeśli strony są ze sobą zgodne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwolnić policjanta ze służby nawet w tym samym dniu, w którym złożył on taki raport. 

Czy można podważyć oświadczenie woli o zwolnieniu z Policji?

Zdarzają się sytuacje, że policjant, który złożył raport o zwolnienie ze służby, sam podważa jego ważność, powołując się na fakt, iż został zmuszony do złożenia takiego oświadczenia woli. Należy wiedzieć, że w stosunku do oświadczeń woli stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące tak zwanych wad oświadczeń woli. Takimi wadami są:

 • brak świadomości,
 • błąd,
 • pozorność,
 • podstęp,
 • groźba,
 • zniekształcenie treści oświadczenia przez posłańca. 

Jednak Policja nie ma obowiązku (nie należy to do jej kompetencji) badania, czy złożone przez policjanta oświadczenie woli o zwolnieniu jest wolne od wad, czy nie. Zatem chociaż uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli dopuszczalne jest w przypadku, gdy ma miejsce jedna z wad oświadczenia woli, to organ nie będzie zajmował się badaniem, czy raport jest wadliwy, czy nie – jest to zadaniem sądu. 

Gdyby jednak policjantowi udało się skutecznie unieważnić taki raport o zwolnienie, organ musiałby przywrócić go do pracy na tych samych warunkach, na tym samym stanowisku. Warto nadmienić również, że policjant przywracany do służby ma zaledwie 7 dni na ponowne stawienie się w pracy. Jeśli nie dopełni tego terminu, traci możliwość powrotu do pełnionych obowiązków.

Zwolnienie, czy przeniesienie?

Funkcjonariusz Policji, który z różnych względów nie może pracować już w danej jednostce, nie musi decydować się na zwolnienie – ma też prawo przenieść się do innego miejsca pracy. Aby do tego doszło, powinien przygotować pisemny raport o przeniesienie w Policji, który jest o tyle bardziej skomplikowany niż raport o zwolnienie, że wymaga starannego uzasadnienia.

W takim raporcie należy określić precyzyjnie:

 • dane policjanta,
 • dotychczasowe miejsce pełnienia służby,
 • docelowe miejsce pełnienia służby,
 • uzasadnienie treści czynności prawnej, czyli powody przeniesienia,
 • datę przeniesienia. 

Aby umotywować raport o przeniesienie, trzeba wykazać, jaki cel ma w tym funkcjonariusz Policji. Przyczyny chęci zmiany miejsca pełnienia służby bywają zaś różne. Najczęściej związane są ze sprawami osobistymi, jak zmiana miejsca zamieszkania, a także z chęcią rozwoju zawodowego (np. przeniesienie w celu zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia).

Podsumowanie

Zgłoszenie przez funkcjonariusza wystąpienia ze służby w Policji to oświadczenie woli (Art. 61. Chwila złożenia oświadczenia woli – Kodeks cywilny). Zatem policjant składający raport o zwolnienie ze służby oznajmia chęć zakończenia kariery w szeregach Policji (swobodne powzięcie decyzji) i nikt nie jest w stanie wpłynąć na tę decyzję i ją „zablokować” – to oczywiście dobra wiadomość.

Mam nadzieję, że dobrze omówiliśmy procedurę złożenia pisemnego raportu o wystąpieniu ze służby w Policji, a dodatkowo przygotowany przez nas wzór raportu (który pobrać można na samej górze) znacznie ułatwi Wam dokonanie takiej czynności.

Podobne wzory pism:

wzor-raportu-o-zwolnienie-ze-sluzby-w-policji-pdf-doc
Wzór raportu o zwolnienie ze służby w Policji
17