Jak usunąć dane z KSIP? (gotowy wniosek)

17 

Jak usunąć dane z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji? Zgodnie z przepisami, dane osobowe przetwarzane w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji są weryfikowane raz na 10 lat i usuwane w przypadku, kiedy zostają uznane za zbędne.

Ponieważ jest to długi okres, a przepisy ustawy o Policji nie zawierają żadnych przesłanek służących do ustalania, kiedy dane są zasadne, a kiedy nie, warto wiedzieć, że do usunięcia informacji z tego systemu może doprowadzić także odpowiedni wniosek, skierowany do Komendy Głównej Policji, Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych. Jak go napisać?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o usunięcie danych z KSIP, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest KSIP?

KSIP, czyli Krajowy System Informacji Policji, to zbiór danych, w którym przetwarzane są informacje – włącznie z danymi osobowymi – związane z realizacją zadań ustawowych tego organu. W uproszczeniu można powiedzieć, że KSIP jest też ewidencją wszystkich postępowań karnych prowadzonych przez Policję. 

Cel przetwarzania zbiorów danych zebranych w systemie to między innymi:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi,
 • ochrona mienia, 
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń,
 • ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych w bazie są natomiast dwa akty prawne:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. 

Najważniejsze, co należy wiedzieć o KSIP to fakt, że zgodnie z prawem dane przetwarzane w tej bazie powinny być weryfikowane co najmniej raz na 10 lat. Teoretycznie informacje w systemie mogą być przechowywane tak długo, jak jest to zasadne, czyli tak długo jak dane te faktycznie służą np. zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Przepisy nie informują jednak, w jaki sposób ustala się, kiedy informacje są zasadne.

W praktyce oznacza to, że policja samodzielnie ocenia przydatność danych zawartych w KSIP. Natomiast dla osób widniejących w systemie jest to co najmniej kłopotliwe. Z tego względu istnieje możliwość wnioskowania o usunięcie danych z KSIP, jeśli nie ma powodów, dla których takie informacje miałyby być nadal przechowywane. 

Kiedy warto złożyć wniosek o usunięcie danych z KSIP?

Wniosek o usunięcie danych z KSIP składają najczęściej osoby, które z powodu błędów popełnionych w przeszłości mają aktualnie problemy, na przykład z podjęciem pracy w służbach mundurowych. W większości przypadków pismo z prośbą o usunięcie danych z KSIP wiąże się z zatarciem skazania.

Należy wiedzieć, że informacje o skazaniu widnieją zarówno w KSIP, jak i w KRK (Krajowy Rejestr Karny). Zasadniczo, dane z KRK powinny zostać usunięte automatycznie z mocy ustawy po upływie określonego czasu, jednak niekiedy zdarza się, że widnieją tam dłużej. W takiej sytuacji można złożyć wniosek o zatarcie skazania. 

Co ważne, skuteczne zatarcie skazania i usunięcie danych z KRK nie sprawia, że te same dane zostaną automatycznie usunięte również z KSIP. Wręcz przeciwnie, bardzo często zdarza się, że informacje o przeszłości kryminalnej pozostają w tej bazie, powodując utrudnienia także po zatarciu skazania. Osoba widniejąca w KSIP może mieć problemy między innymi:

 • z zatrudnieniem w służbach mundurowych lub w wymiarze sprawiedliwości,
 • z ubieganiem się o pozwolenie na broń palną, itd.

W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje pisemna prośba o usunięcie danych z KSIP, skierowana do Komendy Głównej Policji Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych. 

Jak napisać wniosek o usunięcia danych z KSIP?

Wniosek o usunięcie danych osobowych z KSIP nie ma żadnego narzuconego odgórnie wzoru. Pismo tego typu powinno zawierać przede wszystkim żądania wnioskodawcy oraz uzasadnienie takich żądań, czyli argumenty, które przemawiają za usunięciem danych z bazy KSIP. Przygotowując taki wniosek, warto odwołać się zatem do treści wyżej wymienionych ustaw, w tym zwłaszcza do celów przetwarzania danych osobowych przez Krajowy System Informacyjny Policji.

Ich usunięcie będzie bowiem obowiązkiem policji, jeśli dane nie służą już ochronie życia ani zdrowia ludzi, ochronie mienia, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykrywaniu przestępstw lub wykroczeń i ściganiu ich sprawców. 

Brak zgody na usunięcie danych z KSIP

Czasami zdarza się, że wniosek o usunięcie danych z KSIP zostaje odrzucony. W takim przypadku wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Takie odwołanie jest niczym innym jak skargą na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Stroną postępowania będzie w takiej sytuacji Komendant Główny Policji w Warszawie. 

Skarga na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych powinna zawierać wniosek o nakazanie Komendantowi Głównemu usunięcia danych osobowych z KSIP. W uzasadnieniu takiego pisma należy podkreślić, że brak jest podstaw do przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez organy policji.

Prezes UODO, na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych zbieranych przez KSIP, może – w drodze decyzji administracyjnej – nakazać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane przywrócenie stanu zgodnego z prawem – tutaj: usunięcie danych osobowych.

Kiedy następuje usunięcie danych z KSIP?

Warto wiedzieć, że usuwanie danych z KSIP powinno nastąpić automatycznie w momencie weryfikacji przetwarzanych danych – o ile ich dalsze przechowywanie jest zbędne. Zgodnie z przepisami, dane osobowe przetwarzane w bazie KSIP weryfikowane są nie rzadziej niż raz na 10 lat, licząc od dnia:

 • zebrania danych,
 • uzyskania danych,
 • pobrania danych,
 • aktualizacji danych.

Usunięcie danych z Krajowego Systemu Informacji Policji dotyczy danych zbędnych, przy czym warto pamiętać o pewnym wyjątku opisanym w treści art. 17 u.o.d.o.z.p. w brzmieniu:

“Dane osobowe uznane za zbędne można przekształcić w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki sposób, że przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań.”

Jaki jest cel funkcjonowania KSIP?

KSIP to baza danych, która powstała po to, aby scentralizować informacje pochodzące z różnych źródeł. Dostęp do takich danych ma tylko policja. System gromadzi informacje dotyczące między innymi osób poszukiwanych czy podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego.

Dzięki szybkiemu dostępowi do informacji zawartych w KSIP baza pomaga:

 • sprawdzać historię kryminalną osób podejrzanych,
 • identyfikować osoby i pojazdy,
 • analizować zagrożenia na potrzeby działań prewencyjnych,
 • wymieniać informacje między jednostkami na terenie kraju,
 • wymieniać informacje z międzynarodowymi agencjami.

W praktyce KSIP to system informatyczny, który przetwarza i analizuje dane. System ten chroni zgromadzone informacje przed nieuprawnionym dostępem. Integruje również z innymi systemami, np. z systemem Schengen czy Interpol. Dzięki temu umożliwia wymianę informacji na poziomie międzynarodowym. W przyszłości planowane jest też wykorzystanie w nim rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia skuteczności w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości. 

jak-usunac-dane-z-ksip
Jak usunąć dane z KSIP? (gotowy wniosek)
17