Wzór skargi do PIP o niewypłacenie wynagrodzenia

(1 opinia klienta)

17 

Pracownik, który zawiera z pracodawcą umowę o pracę, ma prawo otrzymywać wynagrodzenie w ściśle określonym terminie. Jeśli przełożony zwleka z wypłatą wynagrodzenia, osoba zatrudniona może zgłosić ten problem między innymi do Państwowej Inspekcji Pracy.

Skarga do PIP zalecana jest jako pierwsza czynność, jaką powinien podjąć pracownik, który chce odzyskać należne świadczenie. 

Wniesienie skargi do PIP o niewypłacenie wynagrodzenia skutkuje wszczęciem postępowania kontrolnego w terminie do 30 dni. W wyniku takiej kontroli – jeśli skarga znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości – PIP zobowiązuje pracodawcę do wypłaty zaległych wynagrodzeń.

Może też ukarać go grzywną lub skierować wniosek o ukaranie do sądu pracy. W tym drugim przypadku kara za niewypłacanie wynagrodzeń może wynieść nawet 30 000 zł. Co więcej, pracodawca może zostać ukarany także karą pozbawienia wolności do lat 2.

Przygotowując skargę do PIP dot. niewypłaconego wynagrodzenia, warto pamiętać o ujęciu w niej jak największej ilości informacji. Niezbędne dane to między innymi okres zwłoki w płatnościach oraz wysokość zaległych należności. 

Możesz nabyć gotowy do wypełnienia wzór skargi do PIP o niewypłacenie wynagrodzenia, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Skarga na pracodawcę bardzo często dotyczy łamania przepisów Kodeksu Pracy, w tym również niewypłacania wynagrodzenia na czas.

W takiej sytuacji, kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą pensji czy też nie wypłaca jej w całości, sprawę warto zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadzi kontrolę, nakaże pracodawcy podjęcie odpowiednich działań i postanowi o ewentualnym ukaraniu przedsiębiorcy. Jak napisać skargę do PIP na brak wynagrodzenia?

Co zrobić, kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

Wynagrodzenie za pracę należy się pracownikowi nie tylko na podstawie zawartej z pracodawcą umowy, ale również na podstawie przepisów kodeksu pracy, które mówią o tym, że pracownik przez nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy oraz pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez przełożonego, a pracodawca nawiązując stosunek pracy, zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Pensja powinna być wypłacana regularnie w terminie określonym w umowie czy regulaminie pracy.

Co zrobić, kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie? W pierwszej kolejności należy porozmawiać z przełożonym. Jeśli jednak takie rozwiązanie nie będzie skuteczne, pracownik może wykorzystać trzy inne metody na uzyskanie wynagrodzenia:

 • skargę do PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Świadczenie z FGŚP (Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
 • pozew sądowy – do sądu pracy.

Tutaj zajmiemy się bliżej rozwiązaniem, jakim jest skarga do PIP brak wynagrodzenia. Jak ją przygotować i jak skutecznie złożyć, aby otrzymać zaległe wynagrodzenie?

Jak złożyć skargę do PIP?

Skarga na pracodawcę do PIP może zostać wniesiona na kilka sposobów. Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie internetowej Inspekcji, pracownicy mogą złożyć donos:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej (e-mail),
 • ustnie do protokołu.

Jeśli skarga przyjmuje zwykłą formę pisemną, musi zostać opatrzona podpisem własnoręcznym. Z kolei ta złożona mailowo, w postaci elektronicznej, musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Co więcej, należy zawrzeć w niej adres środka komunikacji elektronicznej wnoszącego, czyli swój zwrotny adres e-mail.

Czy skarga do PIP może być anonimowa?

Zasadniczo, donos na pracodawcę do PIP nie może być anonimowy. Jak czytamy na stronie Inspekcji:

Informujemy, że:

 • skan pisma z podpisem własnoręcznym nie spełnia wymogów formalnych,
 • Państwowa Inspekcja Pracy nie rozpatruje skarg anonimowych.

Skargi na działalność organów albo pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wnioski (wnioski o porady i inne wnioski dotyczące w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom) kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy powinny zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego,
 2. adres wnoszącego,
 3. określenie przedmiotu skargi lub wniosku.

Zatem skarga do PIP nigdy nie powinna być anonimowa. Ujęcie danych osobowych w treści donosu zwiększa jego wiarygodność i pozwala unikać sytuacji, w której przedsiębiorca zostaje fałszywie oskarżony o łamanie przepisów. Poza tym, podanie danych przez skarżącego umożliwia Inspekcji podjęcie kontaktu z osobą odpowiedzialną za donos.

Nie należy jednak obawiać się, że skarga do PIP na brak wynagrodzenia będzie skutkowała na przykład utratą pracy czy innymi represjami. Inspektorzy nie mają prawa wyjawić pracodawcy, że kontrola nastąpiła na skutek skargi jednego z pracowników – tym bardziej nie mogą ujawnić jego danych osobowych.

Warto wiedzieć jednak, że w niektórych przypadkach inspektorzy mogą kontaktować się ze skarżącym po to, aby ten wyraził zgodę na ujawnienie takich informacji. Zawsze odbywa się to jednak za jego zgodą.

Jak napisać skargę na brak wynagrodzenia?

Do przygotowania pisemnej skargi na pracodawcę warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór skargi do PIP o niewypłacenie wynagrodzenia. Pismo powinno uwzględniać bowiem szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • dane adresata,
 • dane skarżącego,
 • treść skargi z opisem sytuacji,
 • ewentualnie dopisek z prośbą o nieujawnianie danych skarżącego,
 • ewentualne załączniki dowodowe,
 • podpis składającego skargę,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prośbę o nie ujawnienie informacji wrażliwych.

W treści takiej skargi należy napisać, jak długo pracodawca zwleka z wypłatą wynagrodzenia i ile wynosi już jego zadłużenie wobec pracownika. Jeśli problemem jest zaś wypłacanie niepełnych kwot wynagrodzenia, to również należy napisać o tym w treści skargi.

Czym skutkuje skarga na brak wynagrodzenia do PIP?

Skarga prawidłowo wniesiona powinna zostać rozpatrzona przez PIP w ciągu 30 dni. Nie należy jednak oczekiwać, że w tym czasie Inspekcja podejmie kontrolę – niekiedy zajmuje to nawet kilka miesięcy.

Jeśli inspektorzy stwierdzą, że doszło do naruszenia przepisów, PIP może zobowiązać pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia i innych należnych pracownikowi świadczeń. Taki nakaz pracodawca ma obowiązek wykonać natychmiast. Może jednak odwołać się od decyzji PIP do Okręgowego Inspektora Pracy.

Poza tym, za niewypłacanie wynagrodzeń należnych pracownikom pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Pracodawca może zostać ukarany także karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Zadośćuczynienie dla pracownika

Brak wynagrodzenia czy wypłacenie go po terminie naraża pracownika na różnego typu szkody. Warto wiedzieć więc, że w przypadku otrzymania należnego wynagrodzenia po terminie pracownik może ubiegać się o odsetki za zwłokę w wysokości 6,5% w stosunku rocznym.

Poza tym, jeśli niewypłacone wynagrodzenie naraziło go na szkody – na przykład w związku z kredytem, wynajmem mieszkania – ma on prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania.

Z pracodawcą, który ciężko naruszył swoje obowiązki, pracownik może też rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Wtedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Zsumowanie

W większości przypadków złożenie skargi do PIP (Państwowej Inspekcji PRacy) przynosi oczekiwane skutki, oczywiście skarga do PIP dotyczą najróżniejszych problemów, począwszy od opóźnień w wypłacie należnego wynagrodzenia, po bezpodstawne zwolnienia dyscyplinarne, kwestie dotyczące higieny pracy, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, kończywszy na niewydaniu świadectwa pracy, i inne problemy w zakładzie pracy na linii pracownika – pracodawca.

W wyniku postępowania kontrolnego pracodawca powinien dopełnić swoich obowiązków wynikających z prawa pracy, eliminując naruszanie przepisów prawa pracy.

Podsumowując: składając skargę do Państwowej inspekcji pracy skargę konstruujemy tak, aby spełniała wszystkie formalne wymagania. Dlatego, aby ułatwić Ci jej sporządzenie – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz na samej górze strony.

1 opinia dla Wzór skargi do PIP o niewypłacenie wynagrodzenia

 1. Judyta Wardęga

  druk spełnił moje oczekiwania, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-skargi-do-pip-o-niewyplacenie-wynagrodzenia
Wzór skargi do PIP o niewypłacenie wynagrodzenia
17